Hvor­dan vi kan gjø­re krat­re om til ko­lo­ni­er som kan huse men­nes­ke­lig liv?

Må­nen er vår nær­mes­te nabo, men bare 12 per­so­ner har satt sine føt­ter på over­fla­ten. Si­den 1972 har de enes­te be­sø­ken­de vært ro­bo­ter, bane­far­tøy og son­der. Det var i lang tid li­ten in­ter­es­se for å dra til­ba­ke, men med bare tre rei­se­da­ger fra Jor­da er Må­nen et åpen­bart mål for vi­de­re ut­forsk­ning. Nå som fle­re land har etab­lert sine egne rom­fartspro­gram og et sti­gen­de an­tall pri­va­te sel­ska­per også in­vol­ve­rer seg, har in­ter­es­sen for Må­nen vokst igjen.

Mil­jø­et på Må­nens over­fla­te er far­lig, men hvis vi kan finne en måte å kon­stru­e­re en base på, vil vi få til­gang til et vell av uten­om­jor­dis­ke res­sur­ser.

Må­nen er en før­s­te­klas­ses be­lig­gen­het for te­le­sko­per og kom­mu­ni­ka­sjons­ut­styr, og dets uni­ke mil­jø hol­der på le­de­trå­der om sol­sy­ste­mets his­to­rie. Må­nens po­ten­si­al er kjent for or­ga­ni­sa­sjo­ner over hele ver­den, og det er nå fle­re opp­drag un­der ut­vik­ling for å ut­fors­ke det­te nær­me­re. For øye­blik­ket er dis­se kon­sen­trert om å finne ut mer om Må­nens po­ten­si­al, men i lø­pet av de nes­te ti­å­re­ne vil be­man­ne­de rom­fer­der og kon­struk­sjo­nen av måne­ba­ser være på agen­da­en. 

Russlands Ros­kos­mos plan­leg­ger en se­rie med Luna-Glob-fer­der som et ut­gangs­punkt for å etab­le­re en ro­bot­base, og i sam­ar­beid med Den eu­ro­pe­is­ke rom­farts­or­ga­ni­sa­sjo­nen hå­per de å lande på Må­nens sør­pol i 2019 og 2020. Kinas na­sjo­na­le rom­ad­mi­nist­ra­sjon hol­der på å ut­vik­le en se­rie av Chang’e-son­der som skal sam­le måne­prø­ver som for­be­re­del­se til fram­ti­di­ge gra­ve­opp­drag. De byg­ger et rom­skip som skal kun­ne ta med as­tro­nau­ter til Må­nen. Og det er ikke alt, for i 2007 lan­ser­te Google sitt Lu­nar XPRIZE-pro­sjekt som opp­munt­rer pri­va­te sel­ska­per til å lande ro­ve­re på måne­over­fla­ten in­nen 2017. Selv NASA, som har valgt å sat­se på be­man­ne­de fer­der til as­te­ro­ider og til Mars, hol­der på å ut­vik­le en son­de som skal kart­leg­ge vann­be­hold­nin­gen på Må­nens sør­pol. 

For øye­blik­ket tar vi våre før­s­te for­sik­ti­ge skritt i vår vi­de­re ut­forsk­ning av Må­nen.

Men i fram­ti­den vil en scien­ce fic­tion-aktig base på måne­over­fla­ten kun­ne være en rea­li­tet. Vi ut­fors­ker hvor­dan en slik måne­ut­post kan se ut, og hvil­ke fa­rer og ut­ford­rin­ger som kan duk­ke opp un­der­veis. 

Hvorfor Månen?

Mens for­be­re­del­se­ne av be­man­ne­de rom­fer­der til Mars al­le­re­de er i gang, set­ter noen spørs­måls­tegn ved lo­gik­ken bak å re­tur­ne­re til Må­nen. Men en måne­ut­post kan gi fle­re for­de­ler. En rei­se tur-re­tur Må­nen kan gjø­res på un­der én uke, og over­fla­ten er rik på res­sur­ser. Måne­støv in­ne­hol­der hyd­ro­gen, ok­sy­gen, jern og and­re me­tal­ler, og hvis dis­se res­sur­se­ne kan ut­vin­nes fra mi­ner, vil det­te gi oss en jord­nær kil­de til vann og byg­ge­ma­te­ri­a­ler. 

Opp­blås­ba­re bo­ste­der er let­te, men sår­ba­re for as­te­ro­ide­ned­slag. 

På bak­si­den er Må­nen skjer­met fra støy fra Jor­das kom­mu­ni­ka­sjons­sy­ste­mer, noe som gir et stil­le ut­kikks­punkt der vi kan se ut­over ver­dens­rom­met. På for­si­den av Må­nen har vi kon­stant ut­sikt mot jord­over­fla­ten, noe som gjør det til et ide­elt sted å set­te opp må­le­sta­sjo­ner. Det kan også set­tes opp na­vi­ga­sjons­støt­te for en rek­ke ope­ra­sjo­ner, fra red­ningstje­nes­ter på Jor­da til ut­forsk­ning av ver­dens­rom­met.

Med en fast base på Må­nen kan vi også stu­de­re dens geo­lo­gi nær­me­re. Det­te kan hjelpe oss med å av­dek­ke mer om Må­nens his­to­rie og sol­sy­ste­mets ut­vik­ling. Det kan også ut­fø­res eks­pe­ri­men­ter, og ma­te­ria­ler og ut­styr kan tes­tes ut un­der and­re for­hold enn dem vi kjen­ner på Jor­da. 

Støv fra Må­nen kan bru­kes som ma­te­ria­le i 3D-prin­te­re.

Måne­fe­rie

Rom­tu­ris­me er ennå i sin spe­de barn­dom, og det vir­ker kan­skje for tid­lig å ten­ke seg fe­rie­tu­rer til Må­nen. Men hvis men­nes­ke­he­ten etab­le­rer en base der oppe, vil det raskt bli ak­tu­elt å ta imot tu­ris­ter der også. Sel­ska­pet Space Adventures har al­le­re­de solgt to bil­let­ter til over en mil­li­ard kro­ner for be­søk til Må­nen i 2018, og fle­re pri­va­te or­ga­ni­sa­sjo­ner hol­der på å set­te opp sine egne tu­rer. Reg­le­ne som ble satt i Rom­trak­ta­ten i 1967, sier at in­gen land skal ha ei­er­skap til Må­nen, selv om de set­ter opp base der. Men lo­ver for ut­nyt­tel­se av Må­nen og dens res­sur­ser for kom­mer­si­ell vin­ning har fore­lø­pig ikke blitt fullt etab­lert. 

En base på Må­nen kan bane vei for en ny type fe­rie­rei­ser. 

Hvordan bygge en base

Må­nen har en tynn at­mo­sfæ­re som ikke gir den sam­me be­skyt­ten­de skjer­min­gen som vi ny­ter her på Jor­da. Over­fla­ten er der­for far­lig for oss men­nes­ker. Den bom­bar­de­res av sol­vin­der, blir svidd av strå­ling, og sto­re stein­klum­per fal­ler jevn­lig fra him­me­len. Bak­ken er dek­ket av knus­te res­ter et­ter eld­gam­le as­te­ro­ide­ned­slag som dan­ner et tykt lag av seigt støv. Uten en at­mo­sfæ­re el­ler vær som kan slite ned par­tik­le­ne, blir støv­kor­ne­ne syl­skar­pe. En vel­lyk­ket base må be­skyt­te mot dis­se trus­le­ne.

Og for at men­nes­ker skal kun­ne opp­hol­de seg der over lang tid, må ba­sen også sik­res jevn til­før­sel av mat, vann, ok­sy­gen, strøm og ra­kett­driv­stoff.

Den må også ha tryg­ge bo­li­ger. Ett av de mest po­pu­læ­re kon­sep­te­ne for en måne­base er opp­blås­ba­re bo­lig­mo­du­ler med trykk på inn­si­den. De vei­er lite og er enk­le å mon­te­re. Ved å bru­ke luft­slu­sen fra lan­dingsfar­tøy­et som dør, får man satt opp en base raskt og en­kelt med dis­se mo­du­le­ne. Men en even­tu­ell punk­te­ring vil få ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­ser, så bo­li­ge­ne må be­skyt­tes i et un­der­grunns­kam­mer el­ler un­der hau­ger av måne­støv. 

Gra­ve­ma­ski­ner må tåle de ska­de­li­ge ef­fek­te­ne av fine støv­par­tik­ler. 

Det kan også sen­des flat­pak­ke­de pa­ne­ler fra Jor­da for å bygge mer so­li­de kup­ler el­ler han­gar­mo­du­ler. Det vil der­imot være mye mer driv­stoff­ef­fek­tivt å bru­ke byg­ge­ma­te­ri­a­ler som al­le­re­de fin­nes på Må­nens over­fla­te. Når måne­støv var­mes opp, kan det om­dan­nes til et sterkt, fast stoff som kan bru­kes til å kon­stru­e­re byg­nin­ger og vei­er, og en dag kan man bru­ke 3D-prin­te­re til å lage byg­ge­ma­te­ri­a­ler av regolitt, dvs. løse stein­mas­ser fra Må­nens over­fla­te. 

Rik­tig plas­sert kan sol­cel­le­pa­ne­ler gi for­ny­bar ener­gi til ba­sen, og der­som vi kla­rer å dyr­ke plan­ter på Må­nen, vil det en dag være mu­lig å set­te opp et semi-bæ­re­kraf­tig jord­bruk og kom­pos­te­rings­sy­stem. Hvis vann, ok­sy­gen og hyd­ro­gen (ra­kett­driv­stoff) kan ut­vin­nes fra måne­støv, kan ba­sen til og med bli selv­for­synt. 

Det er dess­ver­re fort­satt man­ge sto­re ut­ford­rin­ger som må lø­ses før vi kom­mer til det­te sta­di­et, ikke minst den øde­leg­gen­de virk­nin­gen av måne­støv. Stø­vet lu­rer seg inn i tett for­seg­le­de rom og fø­rer til ska­de på ut­styr. Det fin­nes noen for­slag for å løse det­te, der­iblant tau­ba­ner el­ler til­dek­ke­de transport­rør som mi­ni­me­rer for­styr­rel­sen av over­fla­ten, og rene rom og luft­slu­ser for å be­va­re in­ne­rom støv­frie. 

Be­lig­gen­het, be­lig­gen­het, be­lig­gen­het

NASAs Apollo-pro­gram har lan­det seks far­tøy på Må­nen. De har lan­det nær Må­nens ek­va­tor hvor over­fla­ten er jevn og det er en­kelt å gå inn i bane. Men dis­se re­gi­o­ne­ne har al­vor­li­ge pro­ble­mer med tem­pe­ra­tur­kon­troll. Må­nen snur rundt sin egen akse én gang hvert 28. jord­døgn, så dag­ti­den på ek­va­tor va­rer i to uker. I lø­pet av dis­se to uke­ne sti­ger tem­pe­ra­tu­ren til mer enn 100 gra­der. I de and­re to uke­ne vil det sam­me om­rå­det slu­kes av et to­talt mør­ke og over­fla­ten kjø­les ned til 150 gra­der un­der fry­se­punk­tet. 

Dis­se sto­re tem­pe­ra­tur­end­rin­ge­ne kan ut­gjø­re et stort pro­blem for byg­nin­ger og ut­styr, og når sol­ly­set er bor­te man­ge da­ger i strekk, vil tilførelsen av sol­ener­gi være pe­rio­disk. Ek­va­tor, som pe­ker rett mot Sola og har lite at­mo­sfæ­re, blir også over­øst av strå­ling og sol­vin­der. 

På po­le­ne er for­skjel­len mel­lom natt og dag mind­re dra­ma­tisk. Over­fla­ten er røf­fe­re, men noen om­rå­der mot­tar sol­lys mes­te­par­ten av året, og tem­pe­ra­tu­ren hol­der seg nok­så sta­bil rundt fry­se­punk­tet.

Ved po­le­ne er det også vannis som kan gi oss gas­ser, væs­ker og til og med ra­kett­driv­stoff. 

Et lo­ven­de sted er Shack­le­ton-kra­te­ret, som lig­ger på Må­nens sør­pol. Det mot­tar sol­lys om­trent 80 % av året, noe som gir en nes­ten kon­stant til­gang på elek­tri­si­tet fra sol­cel­le­pa­ne­le­ne. Å bygge en base nær ek­va­tor vil være en stør­re ut­ford­ring, men bo­li­ger un­der bak­ken kan gi nok be­skyt­tel­se i mer ut­sat­te om­rå­der. Lava­rør som i Ma­ri­us Hills-gruven kan til­by fer­dig­laget ly mot tem­pe­ra­tur­va­ria­sjo­ner, sol­vind, strå­ling og over­fla­te­støv. 

Et hjem bor­te fra hjem­met

Men­nes­ker har bodd i ver­dens­rom­met si­den 1970-tal­let. Vi har svevd i bane rundt Jor­da i rom­sta­sjo­ner som Saljut, Al­maz, Sky­lab, Mir og Den in­ter­nas­jo­na­le rom­sta­sjo­nen (ISS), men in­gen har vært bor­te fra hjem­met sitt len­ger enn ett år. Det er der­for van­ske­lig å for­ut­si hvor vel­lyk­ket en lang­va­rig rom­ko­lo­ni vil bli. Over 200 as­tro­nau­ter og kos­mo­nau­ter har bodd på ISS, og ved å over­vå­ke dem nøye har vi lært mye om hvil­ken ef­fekt mikrogravitasjon har på men­nes­ke­krop­pen. Men Må­nen er et an­ner­le­des mil­jø. Bare en hånd­full men­nes­ker har be­søkt Må­nens over­fla­te, og det leng­ste opp­hol­det var­te bare i tre da­ger.   

Må­nen har en sjet­te­del av Jor­das tyng­de­kraft og byr på sitt eget sett med ut­ford­rin­ger. Stø­vet som dek­ker over­fla­ten, kan vise seg å være ett av de van­ske­lig­ste pro­ble­me­ne å løse. I lø­pet av Apollo-fer­de­ne klar­te de skar­pe par­tik­le­ne å finne vei­en inn i ut­sty­ret gjen­nom vakuum­forseglinger, og til og med inn i rom­drak­te­ne hvor stø­vet ir­ri­ter­te øy­ne­ne og lun­ge­ne til as­tro­nau­te­ne.