Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Utdanningsvalg

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Karrierekompetanse
 • Identitet og livsmeistring
 • Undring og utforsking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
10. trinn
Utdanningsvalg
 • beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring
10. trinn
Utdanningsvalg
 • gjøre rede for hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette har å si for egne valg
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

Kva for draumar har du for framtida?

Korleis ser du for deg at livet skal bli? Kva val står du framfor, og i kva for retning skal du gå?

Accessibility icon Kva for draumar har du for framtida?

Framtida

Det er vanskeleg å vite korleis framtida blir. Somme har draumar om korleis dei ønskjer å ha det, og andre legg konkrete planar for å oppnå draumane sine. Det einaste vi kan vere sikre på, er at framtida kjem, ein dag om gongen – og framtida kan derfor vere noko som skjer snart – eller om ei lang stund.

Somme synest det er vanskeleg å tenkja på framtida. Somme gruar seg, og andre gleder seg, med tanke på små og store endringar som vil skje i livet.

EN dame som sitter og ser utover sjøen

Framtidsønske

Kva vi drøymer om, endrar seg etter kvart som vi blir eldre. Små barn drøymer kanskje om å leike eller ete, medan tenåringer kanskje drøymer om å bli forelska eller bli OL-meister i idretten dei satsar på.

Kanskje drøymer nokon om kva for jobb dei vil ha, om kvar dei vil bu, eller om dei får mykje pengar. Dei kan drøyme om å bu på landet eller i byen, eller kanskje i ein heilt annan del av verda.

Kva drøymer du om?

Jente som står å ser ut i luften og smiler

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!