Slik skaper vi god læring

Alle skal oppleve mestring. Mestring gir motivasjon og læringsglede. Derfor setter vi i Skolerom elevenes mestring i høysetet. Vi tar tilpasset opplæring på alvor og støtter lærere i arbeidet med å legge til rette for den enkelte elev gjennom varierte læringsaktiviteter og differensierte undervisningsopplegg.

Tre lesespor og individuell tilrettelegging

Alle våre artikler leveres i tre lesespor med mål om at elevene skal få det samme kunnskapsgrunnlaget uavhengig av leseferdighet. Faginnholdet er det samme, men språket og språklig støtte gjennom forklaring av begreper er nivådelt. Lærer kan tildele et nivå til sine elever, men elevene kan også bytte nivå på egen hånd og således få støtte eller ytterligere utfordringer gjennom lesesporene. 

Siden alle elevene leser det samme fagstoffet, kan de bearbeide dette i fellesskap gjennom samarbeid og forskjellige aktiviteter. Målet er at alle kan inkluderes i oppgaver og aktiviteter knyttet til våre tekster, fordi innholdet i tekstene er tilgjengeliggjort for de aller fleste gjennom nivåtilpasning. Løsningen vår er selvfølgelig universelt utformet, og elevene kan velge innstillinger som  fokusfelt, navigasjonsstøtte og ren tekst tilpasset talesyntese/høyopplesning.

Barn som har hendene oppå hverandre

Læring er en aktiv handling

Skoleroms tekster leveres digitalt, men læringsaktivitetene vi legger opp til, løses både med og uten PC, med varierte metoder og på en rekke ulike læringsarenaer. Gjennom oppgavene og læringsstiene aktiviseres elevene, om det er for å reflektere, drøfte, undre seg eller utforske nærmiljøet. Vi ønsker å skape aha-opplevelser ved å la elevene undre seg og utforske. Vi ønsker at klasserommet blir en arena for kreative prosesser og at nærmiljøet tas i bruk for å skape forståelse for samfunn og natur. 

Til mange av oppgavene våre finnes det engasjerende utskriftsmateriell som setter elevene i gang – enten det er for å diskutere påstander, skrive en tale, leke en ordlek eller sy et pennal.

Trygge rammer

Gode læringsmiljøer kan bygges. Gjennom godt samarbeid utvikler elevene sosial kompetanse, empati og respekt for hverandre. Gjennom tilrettelegging kan alle inkluderes. I alle våre undervisningsopplegg står samarbeid og læring i fellesskap sterkt. Lærer gis tips og råd om hvordan arbeid med sosial kompetanse kan bli en naturlig del av undervisningen.

Læring for fremtiden

Gjennom Skoleroms undervisningsopplegg utvikler elevene kompetanse for fremtiden. Evnen til å tenke nytt og evnen til å tenke kritisk må øves og utvikles. 

I våre undervisningsopplegg inviteres elevene til å undre seg og reflektere. De oppfordres til å utforske og til å søke alternative svar og forklaringer. De oppmuntres til å bruke kreativiteten sin, enten det er for å skape noe nytt eller finne gode løsninger. Elevene samarbeider og øver på åpen og inkluderende dialog. Underveis i eget arbeid øver elevene på å vurdere ulike kilders pålitelighet og troverdighet. Gjennom våre varierte opplegg får elevene erfare ulike læringsstrategier og metoder.

Skoleroms undervisningsopplegg integrerer alle de fem grunnleggende ferdighetene: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. 

Målet til Skolerom er: