Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

KRLE

Religion og etikk

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Etisk refleksjon
 • Identitet og livsmeistring
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
10. trinn
Samfunnsfag
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
VG3
Religion og etikk
 • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Det store energi-dilemmaet

Økt levestandard kan føre til høyere energiforbruk. Hva gjør vi da når vi ønsker at alle skal ha god livskvalitet, samtidig som vi ønsker å ta vare på kloden vår?

Accessibility icon Det store energi-dilemmaet

Hva vil du ofre?

Vi trenger energi for å produsere mat og for å leve trygt og godt. Ville du byttet ut mobilen din, eller varme i huset, for at noen andre i verden kunne fått et bedre liv?

Lite fornøyd kvinne under dyna med lue på.

Energi er viktig for alle

Alle mennesker trenger noe som kan lage energi. Enten det er for å varme opp huset sitt eller lage mat. Jo høyere levestandard vi har, desto mer energi bruker vi. For at flere i verden skal få bedre levestandard, må vi bruke mer energi. Det beste er å bruke fornybare energikilder som vann, vind og sol. Ikke bruke opp olje, kull og gass. Dette er ikke-fornybare energikilder.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!