Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Tekst i kontekst
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Språket som system og mulighet
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Norsk
 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster
7. trinn
Norsk
 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen
7. trinn
Norsk
 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
10. trinn
Norsk
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
10. trinn
Norsk
 • beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG2 YF
Norsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
VG2 YF
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon
VG3 påbygging
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
VG3 SF
Norsk
 • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner
VG3 SF
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner

Verdens største bibliotek!

Kan du tenke deg en dag uten internett? Der har du jo all verdens informasjon lett tilgjengelig. Det er rett og slett verdens største bibliotek. Men hvordan klarte de seg uten internett før i tiden? Hvordan ble informasjonen lagret da, egentlig?

Stor gammel bokhylle med mange gamle bøker.

Tilgang på informasjon

Før i tiden delte man historier muntlig, og slik ble kunnskapen ført videre. Etter hvert begynte man å skrive ned historiene, men det var kostbart og tidkrevende. Det ble også laget få eksemplarer av det som ble skrevet. Derfor ble bøkene ekstra verdifulle. Det var bare noen få som kunne lese og skrive. Fortsatt i dag er det mange som ikke kan lese og skrive, og ofte lever de i stor fattigdom. 

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!