Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Kommunikasjon
 • Språklæring
 • Møte med engelskspråklige tekster
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Identitet og livsmeistring
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Engelsk
 • lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede tekster
4. trinn
Engelsk
 • bruke noen vanlige småord, høflighetsuttrykk og enkle fraser og setninger for å få hjelp til å forstå og bli forstått
4. trinn
Engelsk
 • delta i samtaler om egne og andres behov, følelser, dagligliv og interesser og bruke samtaleregler
7. trinn
Engelsk
 • uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og situasjon
7. trinn
Engelsk
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler om egne interesser og aktuelle emner
7. trinn
Engelsk
 • lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede og autentiske tekster
10. trinn
Engelsk
 • bruke sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon
10. trinn
Engelsk
 • lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk
10. trinn
Engelsk
 • uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon
10. trinn
Engelsk
 • stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner
10. trinn
Engelsk
 • bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
VG1 SF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 SF
Engelsk
 • gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om ulike emner
VG1 SF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Engelsk
 • bruke mønstre for uttale i kommunikasjon
VG1 YF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 YF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 YF
Engelsk
 • gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om yrkesrelevante emner
VG1 YF
Engelsk
 • bruke mønstre for uttale i kommunikasjon
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering

Getting to know someone better – ask questions

Did you know that already as a child you start to bond with the people closest to you?

Feeling Like you know someone and that you are not all alone is important to everyone. Why is this? How can we get to know the people around us better? You need to become good at asking questions!

To små jenter tråkker i sølevann

Good questions for different situations

We’re going to suggest some questions that you can use in different situations and with different people. You can use these questions when the time is right, or you can start a “get to know you” game, where you ask the questions and everyone answers (including you).

With parents
 • What was your best moment today?
 • What would you spend money on if you won 10 million in the lottery?
 • Is there anything you wish you were really good at?
With grandparents
 • What food are you really good at cooking?
 • Who would you most like to meet in the whole world? What would you say to them?
 • Tell me one thing that you are grateful for.
With friends
 • If you could have anything you wanted as a birthday present, and you didn’t need to think of the cost, what would you choose?
 • How would you describe your dance style?
 • What do you think about when you go to sleep at night?
With teachers
 • What’s the best thing that happened today?
 • If you could change one thing about the country you live in, what would it be?
 • What is your favourite film?
Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Conversation starters

Identity and personality

 • What celebrity would you like to trade lives with?
 • Which three qualities would you say describe you?
 • Tell me about a time when you had the giggles.
 • Tell me about a time when you were scared.
 • What is the biggest compliment you’ve ever gotten?
 • Which would you choose: a walk in the woods or running a timed 60 metres? Why?
 • What is your favourite season and why?
 • What is your favourite dinner dish?
 • Is there a specific career that you really don’t think you’d be good at?
 • What questions do you wish someone would ask you?
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sort skrivebordslampe som lyser mot høyre på gul bakgrunn.
Conversation starters

Dreams for the future

 • What is your favourite free time activity right now?
 • What do you think you will be doing in your free time in 10 years?
 • Tell me three positive things about yourself.
 • What would you like to do when you grow up, and why?
 • What do you think the world will look like in 10 years’ time?
 • Where do you think you will be living in 20 years?
 • Which country would you most like to travel to today, and why?
 • What charity would you like to support, and why?
 • If you were to become really rich as an adult, what would you spend your money on?
 • Would you like to travel into space? Why/why not?
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hvitt søkelys på gul bakgrunn

Sources:

 • Kvam, Kjersti:
  Bedre kjent-boka (2021)
  Oslo. Cappelen Damm.

Media Rights:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images