Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

Kva lever vi eigentleg av i Noreg?

Har du tenkt på kva du har lyst til å jobbe med i framtida? Dei aller fleste må jobbe for å kunne ha ein stad å bu, leve og spise. Sånn har det alltid vore. Men kva jobbar vi eigentleg med i Noreg, og har det alltid vore sånn?

Brainstorming på kontoret.

Inndeling av yrke

For å forstå korleis ulike yrke fungerer i samfunnet, pleier vi å dele yrke inn i tre hovudkategoriar:

 • primærnæring
 • sekundærnæring
 • tertiærnæring
Gresslette og sau med by i bakgrunnen.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!