Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Teknologi
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking
 • Undring og utforsking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
4. trinn
Naturfag
 • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda
4. trinn
Naturfag
 • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte
4. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling
7. trinn
Naturfag
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning
7. trinn
Naturfag
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
7. trinn
Naturfag
 • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Landbruk og fiske er primærnæringar

Kva er eigentleg ei primærnæring? Korleis fungerer landbruket og fiskeindustrien i Noreg, og i andre stader i verda?

Accessibility icon Landbruk og fiske er primærnæringar

Landbruk

Landbruk er ei primærnæring. I landbruket blir det dyrka råvarer som blir brukte til å laga mat. Råvarer er det ein treng for å lage mat du kjøper i butikken. Ei råvare vi produserer mykje av, er korn. For å lage andre ting enn mat treng vi andre råvarer. Det kan vere metall eller olje. Nesten alle land kjøper eller sel råvarer.

Jegerar, sankarar og jordbruk

Dei første menneska dyrka ikkje jorda. Når det vart tomt for mat ein stad, flytta dei til ein ny stad. Menneska var jegerar og sankarar. Dei jakta på dyr og fisk, og dei sanka bær, sopp og fugleegg.

Jordbruksrevolusjon

For omtrent 10 000 år sidan begynte menneske å busetje seg på ein stad. Det skjedde mellom anna ved den store elva Nilen i Afrika. Dei lærte å dyrke jorda slik at dei slapp å flytte rundt for å finne mat. Dette forandra heile måten mennesket levde på, og vi kallar det ein jordbruksrevolusjon.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hvete

Frå sjølvforsyning til handelsjordbruk

Dei fleste var sjølvforsynte med mat fram til 1800-talet. Det meste dei dyrka eller jakta, vart ete av eigen familie.

Utover på 1800-talet fekk vi maskiner og betre reiskapar. Då produserte ein meir enn familien sjølv trong. Dermed kunne ein selje eller byte mat med andre. Dette blir kalla handelsjordbruk.

Grønnsaker

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!