Psykt deg med Maria:

Krangling💥🌪

I dei fleste relasjonane våre opplever vi av og til konfliktar. Det kan vera vondt og vanskeleg, og somme gonger utfordrande å løysa på ein god måte. 😩

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme
Jenter som krangler

Misforståingar og usikkerheit

Det hender at vi mistolkar intensjonane og kjenslene andre folk har bak det dei seier og gjer. Desse misforståingane kan ofte handla om vår eiga sjølvkjensle og usikkerheit i relasjonen. Hjernen prøver å få bekrefta dei negative tankane vi kan ha om oss sjølve eller den andre. 👊

For eksempel viss vi trur at nokon ikkje likar oss, kan vi tolka tinga dei seier og gjer, eller måten dei ser på oss på, som om det handlar om oss og at dei prøver å avvisa oss.

Cartoon-bakgrunn
Cartoon-bakgrunn

Vanleg med konfliktar

Mellommenneskelege konfliktar oppstår når vi opplever at nokon trør over våre grenser, misforstår oss eller utset oss for noko som strir mot ønska, måla eller behova våre. Og sidan alle menneske er forskjellige og har forskjellige ønske, mål og behov, er det ganske vanleg at menneske hamnar i konfliktar og diskusjonar med kvarandre.

Gutter som plager hverandre
Mørk cartoon-bakgrunn
Mørk cartoon-bakgrunn

Tips!

1. Er det noko som plagar deg i ditt forhold til nokon, ta det opp, men utan å bruka «du er» eller «du gjer». Bruk heller «eg opplever at» og «det fekk meg til å føla».

Så i staden for å seia «du er så egoistisk, og du held meg utanfor», sei heller «i går opplevde eg at eg blei halden utanfor, og det gjorde meg trist». Vedkommande kan ikkje seia seg ueinig i korleis du har opplevd situasjonen, og det blir skapt eit rom for at han/ho kan forklara seg frå sin ståstad. 👋

2. Øv på mentalisering: Prøv å sjå deg sjølv utanfrå (korleis blir du oppfatta av andre med det du seier og gjer og med kroppsspråket ditt?) og prøv å sjå andre innanfrå. Still deg sjølv spørsmål rundt kva som skjer på innsida hos den andre, og kvifor. Kva kan ligga bak konflikten? 🤔

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Cartoon-bakgrunn
Cartoon-bakgrunn
Gode venner

Kva er viktigast?

Og viss krangelen eskalerer, spør deg sjølv om det er viktigare for deg å ha rett enn å ha gode relasjonar? Kva sit du att med om du «vinn» ein krangel? Kan den eigentlege vinnaren vera den som gir seg, og seier sorry? ❤️

Lys cartoon-bakgrunn
Lys cartoon-bakgrunn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock