Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Norsk

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Tekst i kontekst
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
10. trinn
Naturfag
 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
10. trinn
Norsk
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
10. trinn
Norsk
 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
Tankeeksperiment:

Kva om vi vart invaderte
av romvesen?

Menneske har i all tid retta blikket mot verdsrommet og drøymt seg bort. Til slutt klarte vi å lande på månen, og vi har sendt romfartøy til Mars. Mange trur at det finst liv på andre planetar. Men kva ville skjedd om vi vart invaderte av romvesen? Hadde dei komme med krig eller fred? Kva kunne vi stilt opp med?

No skal vi gjere eit tankeeksperiment.

Hvitt romvesen står foran svart bakgrunn.
åtte timar før kontakt

Ein gong i framtida kan vi få besøk frå verdsrommet. Ekspertar seier at dette scenarioet er mogleg. Om det finst utanomjordiske vesen, kan dei vere farlege. På film prøver dei som regel å erobre og kolonisere alle planetar dei finn. Spesielt jorda.

Ein mogleg trussel?

Fleire nasjonar har laga planar ved ein eventuell invasjon frå rommet. Dei har øvd på mange moglege situasjonar. Det meste er klassifisert som top secret. Forsvaret vil ikkje avsløre løyndommane sine.

Men vi treng ein plan for korleis vi skal handtere ein slik invasjon.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En UFO svever over et ørkenlandskap.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!