Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Abstraksjon og generalisering
 • Utforsking og problemløysing
 • Modellering og anvendingar
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Matematikk
 • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne
6. trinn
Matematikk
 • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
6. trinn
Matematikk
 • bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og utforske samanhengar mellom desse
9. trinn
Matematikk
 • beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster
9. trinn
Matematikk
 • utforske eigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens
9. trinn
Matematikk
 • utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar
10. trinn
Matematikk
 • utforske og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk

Er du firkanta?

Hva betyr det egentlig å være firkanta? Det betyr at man ikke vil forandre på noe når man først har bestemt seg. Tenk deg at du må legge deg klokken 21.00, men så vil du være oppe ti minutter lenger. Da kan det være at mor eller far er ganske firkanta og sier at leggetid er leggetid.

Sint far står og peker på sønnen sin.

Men hva er egentlig en firkant?

Se på de fargelagte figurene. Hvilke av disse er firkanter?

Diskuter med noen før du går videre til løsningen på neste side.

figurer
Ruteark

Definisjon: firkant

En firkant er en figur som har fire sider og fire hjørner. Sidene møtes i hjørnene. Hvis du nå går tilbake og ser på figurene, vil du se at alle er firkanter!

Ble du overrasket?

Ruteark

Noen vanlige firkanter

Et rektangel har to og to parallelle sider. De motstående sidene har samme lengde. Alle hjørnene har vinkler på 90 grader.

Et kvadrat er en firkant der alle sider er like lange. Motstående sider er parallelle og hjørnene er 90 graders vinkler.

Et trapes er en firkant med (minst) to parallelle sider.

Et parallellogram ligner på et rektangel som har falt litt over til ene siden.

En rombe består av fire like lange linjer. Det er et kvadrat som er trykket litt sammen på midten. Vinklene blir derfor ikke 90 grader. I en kortstokk kaller vi dette en ruter.

Hvordan vil du forklare en konkav firkant?

firkanter
Ruteark

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Skolerom
  3. Skolerom
  4. Skolerom