Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Jorda og livet på jorda
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
4. trinn
Naturfag
 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
4. trinn
Naturfag
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
4. trinn
Naturfag
 • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte
4. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Skoger i fare

Hvert minutt forsvinner flere fotballbaner med regnskog for at vi skal få billige møbler og palmeolje og spise billig oksekjøtt.

Avskoging

Avskoging har alvorlige konsekvenser for jorda, og både lokalt og globalt klima forandres voldsomt. Oversvømmelser blir stadig mer vanlig, og tusenvis av dyre- og plantearter dør ut. Det er mange årsaker til disse ødeleggelsene, men tømmerhogst og kvegdrift er de viktigste.

Tømmerhogst er den systematiske hoggingen av trær som brukes for å skaffe mahogny, teak, sedertre, merbau og andre verdifulle tresorter. Disse bruker vi for å lage møbler, båter og fine terrassegulv. Miljøvernere har regnet ut at 75 prosent av verdens regnskoger er utryddet eller ødelagt av tømmerhogst.

Kvegdriften spiser seg også innover i regnskogene, og områdene som er utsatt for flom blir stadig større. Årsaken til dette er at når bøndene hogger ned trær for å skaffe beiteområder til dyrene sine, fjerner de samtidig den svampeffekten regnskogen sørger for. I stedet for å trekke til seg den store mengden regn og ganske enkelt fordele den, blir de nyhogde områdene oversvømt, før vannet renner ned i nærliggende elver, som følgelig går over sine bredder.

Det stadig synkende antallet trær har innflytelse på både det lokale og det globale klimaet. Hver gang en del av regnskogen går tapt, vil områdets produksjon av oksygen gjennom fotosyntese bli mindre. Fotosyntese betyr at plantene produserer sin egen næring ved hjelp av sollys, vann og karbondioksid. Plantenes opptak av drivhusgasser blir også mindre, akkurat som overskuddslageret av karbon som produseres under regnskogen. Karbon er en viktig energikilde som bidrar til jordas fremtidige velferd.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt

Visste du at …

… omtrent 17 prosent av regnskogen i Amazonas er blitt borte de siste 50 årene? Det meste av området som er ryddet, brukes til kvegdrift.

… Amazonas-regnskogen produserer 20 prosent av verdens oksygen?

… en gang var det 15 millioner kvadratkilometer tropisk regnskog i verden? På grunn av avskoging er det nå bare 6  millioner kvadratkilometer igjen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Kilder

 • Junior vitenskap (2018)
  Orage Forlag AS
 • Hjermann, Dag Øysteintemperert regnskog i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 21. august 2020 fra https://snl.no/temperert_regnskog