Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet

«There ain’t no such thing as a free lunch»

Har du hørt dette uttrykket før? Hva tror du det betyr? Uttrykket ble skrevet for snart hundre år siden, men det brukes ofte i dag også. Spesielt når det gjelder ting som skjer på nettet. Hvordan kan dette ha seg?

Sort hvitt bilde av fem voksne personer som sitter rundt et bord på stranda og spiser lunsj.

Søkemotorer er gratis, men …

Vi bruker søkemotorer på nett hver eneste dag. Er det gratis, eller må vi gi noe tilbake? De mest brukte søkemotorene er Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari og Firefox.

En søkemotor gir deg ikke bare ett svar på det du lurer på. Du vil få opp MANGE nettsider. Derfor er det viktig at du forklarer godt hva du leter etter. Lurer du på hvor mange hattrick Christiano Ronaldo har gjort i karrieren? Da bør du ikke bare søke på navnet hans. Da kommer det opp over 250 millioner treff. Skriver du Christiano Robaldo hattrick,vil du komme ganske nærme svaret.

Google søketrender

Når vi bruker søkemotorer, deler vi mye privat informasjon. Hva da, tror du? All denne informasjonen brukes for å vite hva folk er opptatt av. Du kan selv se hva det søkes mest etter på Google søketrender.

Høy verdi

Bør vi ikke være mer forsiktig med hva vi deler på nett? Er det noen ting du IKKE bør dele på nett? Vi vet jo ikke hva det brukes til.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Ung jente sitter i en sofa og søker etter noe på en laptop og en mobil.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!