Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet

«There ain’t no such thing as a free lunch»

Har du høyrt dette uttrykket før? Kva trur du det betyr? Uttrykket vart brukt for snart hundre år sidan, men det blir ofte brukt i dag òg. Spesielt når det gjeld ting som skjer på nettet. Korleis kan dette ha seg?

Sort hvitt bilde av fem voksne personer som sitter rundt et bord på stranda og spiser lunsj.

Søkemotorar er gratis, men …

Vi bruker søkemotorar på nett kvar einaste dag. Er det gratis, eller må vi gi noko tilbake? Dei mest brukte søkemotorane er Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari og Firefox.

Ein søkemotor gir deg ikkje berre eitt svar på det du lurer på. Du vil få opp MANGE nettsider. Derfor er det viktig at du forklarer godt kva du leitar etter. Lurer du på kor mange hat trick Christiano Ronaldo har gjort i karrieren? Då bør du ikkje berre søke på namnet hans. Då kjem det opp over 250 millionar treff. Skriv du Christiano Robaldo hattrick,vil du komme ganske nær svaret.

Google søketrendar

Når vi bruker søkemotorar, deler vi mykje privat informasjon. Kva då, trur du? All denne informasjonen blir brukt for å vite kva folk er opptekne av. Du kan sjølv sjå kva det blir mest søkt etter på Google søketrendar.

Høg verdi

Bør vi ikkje vere meir forsiktig med kva vi deler på nett? Er det nokon ting du IKKJE bør dele på nett? Vi veit jo ikkje kva det  blir brukt til.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Ung jente sitter i en sofa og søker etter noe på en laptop og en mobil.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!