Læreplantilkobling

Fag

Historie

Kunst og håndverk

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Berekraftige samfunn
 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kulturforståelse
 • Historiebevissthet
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Kunst og håndverk
 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Kunst og håndverk
 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
Kunst og håndverk
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
10. trinn
Kunst og håndverk
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
VG2
Historie
 • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt
VG2
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken
VG3
Historie
 • utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger
VG3
Historie
 • analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
VG3
Historie
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
VG3
Historie
 • utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker, og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3 påbygging
Historie
 • analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden brukes i lokalmiljøet og av ulike aktører, og drøfte hensikten med denne historiebruken
VG3 påbygging
Historie
 • utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for utviklingen av det moderne demokratiet

Noreg i raudt, kvitt og blått!

Kva er det med den fargerike kluten vi har festa på ei stong og vaiar rundt med?

Dame på toppen av et fjell med det norske flagget

Lang historie

Kinesarane er dei første vi veit om som brukte flagg. Det var nesten 2000 år sidan. Ein mann heldt eit kvitt silketørkle framfor seg for å vise at han hadde grunnlagt eit mektig rike. Etter det vart kinesiske flagg ofte pryda med fuglar, tigrar og drakar. Så spreidde dei første flagga seg til India, og deretter til resten av verda.

Det første kinesiske flaget (1889-1912)
Papir bakgrunn

Krigføring

Flagg viste seg å vere veldig effektivt i krig. Med dei kunne ein gi signal til kvarandre på lange avstandar. Kongane hadde sine eigne merke på flagga. På slagmarka var det ofte eit poeng å ta flagget til fienden. Det kunne bety at ein hadde vunne slaget. Å vifte med kvitt flagg betyr at ein overgir seg.

Heising av flagget i Iwo Jima, 1945

Kvar nasjon sitt flagg

I Europa vart flagga viktige på 1700-talet. Flagget var noko som landa kunne samle seg om. Eit vaiande flagg med den unike kombinasjonen sin av fargar og mønster var eit lett synleg symbol på landet.

Den franske revolusjon
Papir bakgrunn

Eit sterkt symbol

For at flagget skal vera enkelt å kjenna igjen må fargane vere klare og mønsteret enkelt. Derfor er det sjeldan tekst eller bokstavar på flagg. Eit flagg skal vise kva landet synest er viktig eller set pris på.

Det pakistanske flagget er grønt, med ein halvmåne og ei stjerne. Farge og symbol representerer islam.

Det britiske flagget er forma av tre kors som er lagde oppå kvarandre. Det symboliserer at England, Skottland og Irland er kristne land.

Det pakistanske flagget
Papir bakgrunn

Det første norske flagget

Då Noreg vart ein sjølvstendig stat i 1814, hadde Noreg vore styrt av Danmark i over 400 år. Det einaste flagget dei visste om, var det danske. Men Noreg hadde eit nasjonalsymbol – «Den norske løva». Det symbolet hadde vore brukt i Noreg på 1500-talet.

Løva var eit gammalt symbol på kongemakt i Europa. Det nye Noreg fekk eit flagg som var heilt likt det danske, men med ei gul løve øvst i hjørnet. I dag er løva eit symbol for mellom anna Stortinget, regjeringa og politiet.

Det første norske flagget i 1814
Papir bakgrunn

Flagget vårt i dag

Det danske flagget er blant verdas eldste. Etter eit slag mellom danskar og estarar på 1200-talet, kom flagget dalande ned frå himmelen. Og danskane tok det med seg vidare.

Folk i Noreg ønskte etter kvart eit eige flagg. Det kom fleire forslag til korleis det kunne sjå ut. I 1821 vart det bestemt at det skulle vere raudt, kvitt og blått med kors. Slik vi kjenner det i dag. Det betyr at flagget har 200-årsjubileum i 2021! Hurra! Det er vel verdt å flagge for.

Norges flagg godkjent av Karl Johan i 1821
Papir bakgrunn

Reglar for flagg

Når du held i det norske flagget, kan du ikkje gjere kva som helst med det. Det er nokre reglar du må følgje. Flagget skal alltid haldast høgt, og aldri kome i bakken. Det må behandlast med respekt.

I Noreg har vi mange flaggdagar. Det kan vere 17. mai eller bursdagen til kongen. Då skal det flaggast frå alle offentlege bygningar. Det kan vere rådhus, Stortinget eller skular. Flaggdagane finn du i ein kalender. Når du har bursdag, kan det hende at familien flaggar. Det er ikkje ein regel. Det er meir som eit hyggeleg signal til folk i nabolaget.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Det norske flagget heist

17. mai-flagget

Kva hadde 17. mai-feiringa vore utan flagget? Gater fulle av glade barn som vaiar med flagget, er sjølve symbolet på 17. mai. Noreg feirar nasjonaldagen sin som ingen andre. Dei fleste andre land har militærparadar på nasjonaldagen.

Det har ikkje alltid vore lov til å feire 17. mai. Det var ulovleg under andre verdskrigen. Ein kunne bli arrestert eller drepen av nazistane viss ein heldt i eit norsk flagg. Då Noreg igjen var eit fritt land i 1945, tok 17. mai-feiringa heilt av.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
17. mai tog, 2016

Kjensler i eit flagg

Dette flagget har folk kjempa for med livet som innsats. Det er så mykje meir enn ein tøybit. Det set i gang kjensler hos oss, som glede, sorg og stoltheit. Flagget knyter oss saman som folk. Overalt i verda kan vi kjenne igjen flagget vårt. Då føler vi oss som heime igjen. Andre menneske frå andre land har det sikkert på same måten med nasjonalflagget sitt.

Norske flagget som flagrer bak en båt

Sjørøvarflagget 

Ein gong var sjørøvarflagget eit frykta symbol ute på havet. Det betydde bråk, og sjømenn var redde for liva sine. No blir sjørøvarflagget mest brukt i karneval. Og ingen er så redde for det lenger.

Jolly roger - sjørøverflagg
Papir bakgrunn

Sørstatsflagget

Dette flagget vart brukt av dei som hadde slavar i USA på 1800-talet. Det har vekt vonde kjensler, særleg for etterkommarane av slavane – afroamerikanarane. For dei symboliserer flagget rasisme.

Etter mange demonstrasjonar i USA har dette sørstatsflagget blitt fjerna som offentleg flagg. Nokre gongar må ein forandre på flaggreglane. Bruken av flagget skal jo ikkje skade nokon!

Sørstatsflagget
Papir bakgrunn

Kjelder:

 

Bilet- og videorettar:

  1. Sodacan / Getty Images
  2. Joe Rosenthal / GuessIt – YouTube
  3. Eugène Delacroix / Getty Images
  4. Zscout370 / Getty Images
  5. Kaptein Jens Petter Stibolt, Riksarkivet (CC BY-SA 4.0) / Getty Images
  6. Kongelige resolusjoner, Riksarkivet (CC BY-SA 4.0) / Getty Images
  7. TimOve (CC BY 2.0)
  8. Petter Hebæk (CC BY 2.0)
  9. mroach (CC BY-SA 2.0) / Getty Images
  10. Liftarn (CC BY 2.5) / Getty Images
  11. William Porcher Miles