Psykt deg med Maria:

Trur du på tankane dine? 🤯

Vi tolkar verda gjennom eit filter av gamle vanar og tidlegare erfaringar. Har du hatt mange negative erfaringar, kan det henda tankane dine lurar deg til å tru at det same vil skje igjen. 😓

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme
Redd, liten gutt

Lært hjelpeløyse 🤷

Vi reagerer på alt rundt oss med utgangspunkt i det vi har opplevd før. Det vil seia at viss du har hatt mange negative erfaringar, med kjensle av mangel på kontroll, kan det føra til at du tar ein mental posisjon som blir kalla «lært hjelpeløyse». Dette er ein uheldig stad å vera.
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Ingenting nyttar 😴

Teorien om «lært hjelpeløyse» er blitt brukt til å forklara aspekt ved psykiske lidingar som depresjon og sosial angst. Ein person med depresjon kan for eksempel oppleva liten kontroll over eigen situasjon og kjenna at ingenting nyttar. Sjølv om det på eit seinare tidspunkt kan vera fleire moglegheiter til å endra situasjonen, kan den opplevde hjelpeløysa føra til at personen ikkje tar grep for å komma ut av depresjonen. Vedkommande har lært seg sjølv at det ikkje er noko poeng å ha eit ope sinn, for ein trur uansett at det ikkje finst nokon utveg.
Jente som gråter
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Optimistar justerer

Ein person med eit optimistisk tankemønster, derimot, kan også ha negative tankar og kjenna seg frista til å gi opp, men prøver likevel å justera og revurdera tankane og prøver på nytt. Pessimistane eller dei «lært hjelpelause» stolar blindt på det mentale kartet sitt, noko som gjer at dei ofte blir peila inn på ein veg som ikkje fører til suksess.
Positiv jente
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Tipsa som kan hjelpa:

1.


Lytt til tankane dine og legg merke til om dei er av pessimistisk eller optimistisk karakter.

2.


Dersom dei er negative – vit at du med desse tankane kan stå i fare for å avgrensa ditt eige liv og moglegheitene dine.

3.


Prøv å byta ut den negative tanken med ein optimistisk tanke. Byt avgrensinga om til noko som er mogleg.

4.


Trur du ikkje på den nye tanken? Det tar tid! Hald fram i to veker med å seia dette til deg sjølv kvar gong den negative tanken kjem. Hjernen er nemleg adaptiv. Så ved å repetere intensjonane dine, blir hjernen trena opp til å tenka på ein ny måte. Dette vil vera til fordel for åtferda di og vegen mot måla dine.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Jente med idé på papirbakgrunn
Jente med idé på papirbakgrunn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock