Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

Demokratiets historie: Maktkamper

Det blir ikke alltid fred med en gang etter en revolusjon. Hva skjedde etter den franske revolusjonen da mange ønsket makten?

Accessibility icon Demokratiets historie: Maktkamper

Tredje del

Dette er den tredje av fire deler i artikkelserien om demokratiets historie. Som du leste i andre del om demokratiets historie, spredte nye tanker om menneskeverd, frihet og maktfordeling seg og førte til store revolusjoner flere steder i verden. Men hva skjedde etterpå?

Se hele serien her

sinte mennesker i gatene i Paris. Ai-generert.

Naboland blandet seg

Nabolandene så med frykt på utviklingen i Frankrike, og de var redde for en egen revolusjon. De sendte derfor inn styrker for å redde den franske kongen, selv om kongen ikke hadde bedt om det selv. Folket trodde kongen sto bak dette, og de så på han som en forræder.

Folket kvittet seg med kongeflagget og fant fram sitt nye flagg, trikoloren, og sang den nye nasjonalsangen – Marseillaisen. De drepte soldatene som skulle forsvare kongen og satte fyr på slottet. Nasjonalforsamlingen bestemte at kongen ikke lenger skulle styre landet.

Kongefamilien prøvde å flykte fra landet, men ble fanget. Både kongen og dronningen ble kastet i fengsel og etterhvert halshugget i en giljotin.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Den franske kongen blir henrettet på en giljotin.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!