Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Teknologi
 • Energi og materie
 • Jorda og livet på jorda
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring
 • Undring og utforsking

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG1 SF
Naturfag
 • utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer
VG1 SF
Naturfag
 • utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
VG3 påbygging
Naturfag
 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden
Tankeeksperiment:

Tenk deg en verden uten olje!

I 1859 ble amerikaneren Edwin Drake den første som boret etter olje i bakken. Siden den gang har verden vært helt avhengig av dette svarte klisset som finnes både på landjorda og på havbunnen. Det er utvunnet mer enn én billion (1000 000 000 000) fat olje, men hva om verden ikke hadde hatt mer olje?

Oljeplattform i sjøen

Drivstoff

På slutten av 1800-tallet kom de første bilene med bensinmotor. Siden den tid har vi brukt ufattelig mange liter med bensin, diesel og olje for å få fart på biler, fly, tog og trailere. Tidlig på 1900-tallet ble elektriske biler et reelt alternativ, men fra midten av 1990-tallet ble el-biler mer og mer vanlig.

 • Hvorfor er det fortsatt mange som kjøper bensin- og dieseldrevne biler?
 • Hva vil skje med flytrafikken hvis det blir slutt på drivstoff laget av olje?
En fyller bensin på bilen sin

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!