Mikä YK oon?

YK-päivää markkeerathaan joka vuosi 24. oktooberikuuta ympäri mailmaa. Mutta mikä YK oon, ja mikkä tehtävät YK:lä oikkeestansa oon?

Accessibility icon Mikä YK oon?

Moolina varmistaat ikuisen rauhan

Yhđistynheet Kansakunnat (YK) perustethiin heti toisen mailmansođan jälkhiin ja sen päämoolina oli välttäät sođat tulleevaisuuđessa. 

Jälkhiin kahđen mailmansođan tyhä muutamassa vuosikymmenessä päätti 51 maata allekirjoittaat YK-paktin. Paktissa kuvvailhaan sitä kunka maat saatethaan varmistaat rauhan staattiin välilä, vähenttäät ökonoomissii ja sosiaalissii erroi mailmassa ja varmistaat kaikile ihmisille samat oikkeuđet.

📷 Wilhelm Munthe Morgenstierne, ambassadööri ja norjalainen delegaatti, allekirjoittaa YK-paktin seremoniissa San Franciscossa 2. juunikuuta vuona 1945.

Yksi kaikkiin – kaikki yhđen puolesta

YK oon globaali kanssoinvälinen organisasuuni minkä perustethiin vuona 1945. Vuona 2022 organisasuunissa jäsenmaita oli 193. Lukematta muutamaa poikkeemaa, niin ko Vatikaanistaatti Romassa,  kaikki mailman suvereenit staatit oon jäsenet.

YK:n pääkontturi oon New Yorkissa, USA:ssa. Jäsenmaitten johtaajat kokkoonttuuva joka vuosi YK-rakenuksheen keskustelemhaan, kritiseeraamhaan toinen toista tahi freistaamhaan tulla yksimielisyytheen reekeliistä mikkä pittäävä jällätä kanssoinvälisessä politikissa.

Jäsenmaat häyttyyvä olla yksimieliset ette tehä jotaki, ja ko myötä oon niin paljon erilaissii maita, se ei tasan ole niin helppoo.

Yhtheistyö turvaliseman mailman puolesta

Mailma saattaa näyttäät synkältä nykyaikhaan, mutta toivoo se löyttyy siitä kaikesta humanitäärisesta ja rauhan turvaavasta työstä mitä ympäri mailmaa tehhään.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Wilhelm Munthe Morgenstierne, ambassadør og norsk delegat, signerer FN-pakten ved en seremoni i San Francisco 2. juni 1945.
Wilhelm Munthe Morgenstierne, ambassadør og norsk delegat, signerer FN-pakten ved en seremoni i San Francisco 2. juni 1945.

Mikä YK:n työtehtävä oikhein oon?

YK:n tärkkein tehtävä oon kanssoinvälisen rauhan ja turvalisuuđen turvaaminen. Moolin saavuttamiseksi YK:n oon velvolisuus pittäät rauhalissii metoodiita, mutta joissaki taphauksissa asetvoimiin pito oon sallittu.

Yksi esimerkki tästä oon ko YK:n hyväksyi Libyan pommituksen vuona 2011 ette vaphauttaat sen väjen Muammar al-Gaddafin diktatuurista.

YK:la ei ole ommaa sotaväkkee

YK:la ei ole ommii militäärissii voimii ja se oon henkkaavainen siitä ette jäsenmaat leveeraava asheita ja lähättäävä personaalii tarvittaissa. YK:n oon rauhanturvaorganisasuuni, ja sotamiehet saattaava pittäät asheita YK:n flavun alla rauhan turvaamisen nimessä. YK työtelee rauhalisten ratkaisuitten etheen yhtheistyössä jäsenmaitten kans.

Tämä oon eri assii ko Nato, mikä oon militäärinen alliansi. Nato suojelee jäsenmaita ulkopuolisilta hyökkäyksiltä ja sillä oon sotilhaita ja asheita piđossa. YK ja Nato saattaava työtelä yhđessä jos tila vaattii militäärissii toimii.

Enämen ko sota ja rauha

YK:n aikomus oon luođa yhtheistyötä ette ratkaista mailman ökonoomiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja humanitääriset probleemit.

Se aikkoo silittäät köyhyyđen pois kartasta, pysättäät vaaraliset tauđit, estäät lukutaiđottomuutta, pysättäät miljöötuhot ja työtelä tasa-arvon etheen.

YK aikkoo eđesauttaat ihmisoikkeuksii ja perusvaphauksii kaikile ihmisille raassaa, sukupuolta, kieltä tahi uskonttoo kattomatta. Ette saavuttaat nämät moolit YK häyttyy pittäät yhtä. Ja tätä työtä tehhään joka ikinen päivä!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
FN soldat står på en høyde og speider utover med en kikkert.
FN soldat står på en høyde og speider utover med en kikkert.

Velvolisuuđet ja oikkeuđet

Kaikki YK:n jäsenmaat oon suvereenit ja tasa-arvoiset. Suvereeni staatti oon maa millä oon ittemääräysoikkeus ittensä geograafisella alala. 

YK ei saa puuttuut jäsenmaitten sisäishiin assiissiin, jos ihmisoikkeuksii ei rikothaan tahi jos maa oon likenemässä sottaa.

Konfliktinratkaiseminen rauhalisten metoodiitten avula

YK-paktin jälkhiin kaikki jäsenstaatit häyttyyvä kuurota YK:n työtä. Jäsenmaila oon velvolisuus freistata olla myötä ratkaisemassa kanssoinvälissii erimielisyyksii rauhalisten metoodiitten avula.

Mailmankartta missä jokhaisen maan oon färjätty ittensä flavun färiissä.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Verdenskart der hvert land er fargelagt som sitt eget flagg.
Verdenskart der hvert land er fargelagt som sitt eget flagg.

YK oon suuri organisasuuni

Ette pystyy työtelemhään effektiivisesti ja hyvin kaikkiin assiitten kans, YK:n oon jajettu eri joukkhoin. Näitä käskethään orgaaniiksi. Jokhaisella joukola oon omat velvolisuusalat.

YK:n generaalikokkous

YK:n generaalikokkous oon Turvalisuusraatin rinnala YK:n tärkkein orgaani. Tässä kaikki jäsenmaat oon samanarvoiset ja jokhainen saapi yhđen äänen ko tärkkeitä päätöksii pittää tehä. Suuriiman osan YK:n toimista päätethään täälä. Generaalikokkouksen piđethään YK:n pääkontturissa New Yorkissa syksylä joka vuosi.

FNs generalforsamling
FNs generalforsamling

YK:n turvalisuusraati

Turvalisuusraati vahtii mailmantillaa ja sillä oon velvolisuus puuttuut assiissiin ko kanssoinvälinen rauha ja turvalisuus oon uhan alla. YK:n pakti anttaa Turvalisuusraatile oikkeuđen ottaat militäärivoimaa käytthöön. 

Jokhaisella YK:n jäsenmaala oon velvolisuus nouđattamhaan Turvalisuusraatin päätöksii.

TURVALISUUSRAATIN JÄSENET

Jos kaksi maata ei pysty ratkaisemhaan ristiriittaa ominensa rauhalisten metoodiitten avula, net saattaava pyyttäät Turvalisuusraatilta appuu.

15 maata oon YK:n Turvalisuusraatin jäsenet. Franska, Kiina, Ryssä, Iso-Britannia ja USA oon pyssyyvät jäsenet. Loput kymmenen jäsentä valittee YK:n generaalikokkous kahđeksi vuođeksi kerrala.

MAJORITEETTI EI AINA PÄÄTÄ

Jokhaisella Turvalisuusraatin jäsenellä oon yksi ääni. Päätöksen tekemisheen tarvithaan yhđeksen äänen majoriteetin, mutta yksi tahi usheempi pyssyyvistä jäsenistä saattaa äänestäät vasthaan, ja niilä oon veto-oikkeus. Tämä tarkoittaa ette net saattaava sannoot ei, ja silloin päätöstä ei hyväksytä.

Norja ja muut maat meinaava ette veto-oikkeuđen häyttyy tingata päältä uuđesti. Veto-maala ei piđä olla oikkeutta estäät Turvalisuusraatin päätehtävää: rauhan ja turvalisuuđen turvaamisen.

VETO-OIKKEUS JA KANSANOIKKEUĐEN RIKKOMINEN

Ryssän ja Ukrainan välilä käyvässä sođassa Ryssä oon ottanu veto-oikkeuđen käytthöön YK:n sekkaintumista vasthaan. Tämän tähđen YK:n ei saata viralisesti tuomita sotatoimii tahi hyökätä asheelisesti ette tehä rauhaa.

Vuona 2003 USA:n ulkomisteri Colin Powell freistas saađa YK:n turvalisuusraatin uskomhaan ette Irak valmisti atomiasheita, ja ette USA häytyi lähteet sothaan heitä vasthaan ette pysättäät tämän.

Päätöstä sođan aloittamisesta Irakii vasthaan ei koskhaan päätetty Turvalisuusraatissa, mutta USA lähti siitä huolimatta sothaan. Powell oli vallan sikkari siitä ette USA teki mailmale ison tienastin, mutta heiđän tođistheet ei pitänheet paikkaa. Sota oli siksi kansanoikkeuđen vasthainen.

YK:N UUĐET MAAT HÄYĐYTHÄÄN HYVÄKSYYT

Rauhan ja turvalisuuđen työtelemisen lisäksi  Turvalisuusraatin eđesvastaus oon ehđottaat uuđen generaalisekretäärin. Tämä oon YK:n ylin johtaaja. 

Generaalikokkous tekkee formellin valinan. Turvalisuusraati häyttyy hyväksyyt uuđet jäsenmaat ja sitte raati lähättäät net etheenpäin Generaalikokkoukselle mikä sen jälkhiin äänestää siitä.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
FNs sikkerhetsråd
FNs sikkerhetsråd

Kanssoinvälinen tuomioistuin

Kanssoinvälinen tuomioistuin oon YK:n juriidinen pääorgaani. Vain staatit saattaava tuođa assiita tuomioistuimheen. Tuomioistuimen päätehtävännä oon ratkaista kiistelut ja konfliktit mitä synttyy kahđen jäsenmaan välile. Tuomioistuin saattaa kans anttaat juriidissii neuvoi Turvalisuusraatile ja Generaalikokkoukselle.

Tuomioistuin oon Haagissa, Alankomaissa, ja siinä oon 15 tuomarii. 9 tuomarii häyttyy olla sammaa mieltä ette Tuomioistuin saattaa tehđä päätöksen. Tuomarit oon nöitraalit ja ei piđä toimiit ittensä maitten representanttiina.

Kanssoinvälinen tuomioistuin Haagissa ulkopuolelta kattottunna.

Den in ternasjonale domstolen i Haag sett utenfra.
Den in ternasjonale domstolen i Haag sett utenfra.

YK pittää mailmasta huolen

YK:n työ oon pittäät huolen koko mailmasta. Net pittäävä huolen siitä ette kaikila oon sitä mitä tarvittee ette elläät hyvin ja ette välttäät sottii ja ihmisoikkeuksiitten rikkomista. Tästä valttaavasta työstö YK oon saanu Nobelin rauhanpalkinon monesti.

📷 Pronsirevolverin titteli oon “Non-Violence” ja sen oon suunitellu ruottalainen taitheiliija Carl Fredrik Reuterswärd (1934-2016) vuona 1985. Siitä oon tullu mailmanrauhan symboli ja skulptuurin revolverista oon pystötetty YK-rakenuksen etheen New Yorkissa.

Rauhan turvaavat voimat

YK oon aloittannu yli 70 operasuunii rauhan turvaamisen nimessä. Tämä tarkoittaa sitä ette net oon lähättänny rauhan turvaaviita voimii YK:n flavun alla ette ylläpittäät tahi tehä rauhaa ja stabiliteettii usheemphiin eri maihin.

Hätä ja köyhyys estäävä rauhaa

YK meinaa ette sođat johtuuva ökonoomisista ja sosiaalisista syistä. Köyhyys ja hätä oon ushein syynä konflikthiin.

Siksi YK työtelee paljon sen etheen ette luođa hyvät yhtheiskunnaliset olot ja paremat elämänehđot kaikile. YK:n pakolaisten korkkeekommisääri tekkee tärkkeetä työtä pakolaisten auttamiseksi ja kuurtomiseksi.

YK:n kestäävän eđistyksen moolit

Generaalikokkous hyväksyi YK:n kestäävän eđistyksen moolit vuona 2015.

Moolit asetethiin ette säilyttäät meiđän maapallon kestäävällä laila. Mooliin meininkinnä oon poistaat köyhyyttä, pysättäät kliimamuutokset ja saavuttaat hyvän ja kestäävän sosiaalisen ja ökonoomisen eđistyksen. Paljot mooliista pittää olla saavutettu vuođen 2030 sisälä.

Kliimamuutokset

YK työtelee paljon kliimamuutosten pysättämisen kans. Se auttaa staattii tekemhään kliimasopimuksii, esimerkiksi Kyoton sopimuksen tehthiin vuona 1997 ja Pariisin sopimuksen vuona 2015. YK:n kliimapaneelissa (IPCC) oon tutkiijoita koko mailmasta kekkä kirjoittaava raporttiita mikkä anttaava pohjan suurele osale kanssoinvälistä kliimadebattii ja kliimapolitikkii.

Ihmisoikkeuđet

Ihmisoikkeusdeklarasuunin päätethiin YK:ssa vuona 1948.

YK tutkii ihmisoikkeuksiitten rikkomista ja pyrkkii löytämhään rauhalissii ratkaisui. Ko ihmisoikkeuksii loukathaan vakavasti, saattaava syyliset jouttuut kanssoinvälisheen oikkeutheen ja saađa rangaistuksen. 

Forrige avsnitt

1 / 6

Neste avsnitt
Skulptur av en pistol med knute på løpet.
Skulptur av en pistol med knute på løpet.

Norja ja YK

Norja oon aina YK:n perustamisesta vuona 1945 asti ollu iso osanottaaja. Norja oon ollu erittäin aktiivisesti myötä eđesauttamassa mailmanoorninkkii mikä perustuu kansanoikkeutheen, rauhalisheen konflinktinratkaisemisheen ja kanssoinvälisheen yhtheistyöhön. Samassa oon norjalainen YK-politikki pyrkiny rakentamhaan positiivisen kuvan Norjasta rauhan nasuuninna. 

YK:n ensimäinen generaalisekretääri oli norjalainen Trygve Lie.

Anttaa rahhaa ja personaalii

Norja anttaa paljon rahhaa YK:le ja lähättää sotilhaita osalistumhaan YK:n operasuunhiin. Paljot norjalaiset oon kans työtely tahi työtelee nytki YK:ssa.

Norja oli mailman kuuđeneksi enniiten myötävaikuttannu maa YK:n lukuisissa aktiviteetiissa vuona 2017. Norja oon lähättänny yli 40 000 sotilasta 25 rauhan turvaavhaan operasuunhiin.

Koulut tekkeevä tärkkeetä työtä

Koulut ja lastentarhaat tekkeevä tärkkeetä työtä YK:n päivän merkkeerauksen etheen joka vuosi. YK-päivänä fokuseerathaan rauhhaan, ihmisoikkeukshiin ja köyhiin ja pakolaisten auttamisheen.

 

Markkeeraus vaikuttaa siihen ette kläpit ja nuoriso oppiiva ymmärtämhään jo nuoressa ijässä ette kanssoinvälinen yhtheistyö auttaa ja ette kaikki saattaa olla myötä auttamisessa.

Ette YK saattaa eđistyyt tulleevaisuuđessa, uuđet polvet häyttyy ymmärttäät YK:n usheitten tehtäviitten tärkkeyđen.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Barnehagebarn som vifter med FN-flagg
Barnehagebarn som vifter med FN-flagg

Lähtheet:

 • Knudsen, Olav Fagelund; Ravndal, Ellen Jenny; FN-sambandet: FN – Forente nasjoner i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 19. oktober 2022 fra http://snl.no/FN_-_Forente_nasjoner
 • Knudsen, Olav Fagelund: stat i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet
  18. oktober 2022 fra https://snl.no/stat

Kuvat ja video:

  1. Offentlig eiendom
  2. UN Photo
  3. UN Photo / Yutaka Nagata
  4. UN Photo / Rick Bajornas
  5. UN Photo / Rick Bajornas
  6. Getty Images
  7. UN Photo / Eskinder Debebe
  8. FN-sambandet
  9. UN Photo / Eskinder Debebe