Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Historie

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Historiebevissthet
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG2
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG2
Historie
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
VG2
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
VG2
Historie
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
VG2
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG2
Historie
 • sammenligne hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse
VG3
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker, og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
VG3 påbygging
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsakene til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • beskrive samfunnsendringer fra antikken til tidlig nytid og vurdere betydningen for fordeling og legitimering av makt og menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver

Sivilisasjonens vogge

Sivilisasjonen vår starta i det området me kallar Mesopotamia. Ordet «Mesopotamia» betyr «landet mellom elvene». Elvene heiter Eufrat og Tigris, og dei renn gjennom det som i dag er Tyrkia, Irak og Syria. Jordsmonnet der var svært fruktbart. Sjølv om det regna lite, fekk ein gode avlingar.

Mesopotamia var ikkje berre eitt folk, men fleire sjølvstendige bystatar og folkegrupper. Dei blei einige om blant anna ei felles styreform, eit felles skriftspråk og arbeidsfordeling. Dette skulle bli blant kjenneteikna til ein sivilisasjon.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ein rik kultur

I Mesopotamia auka velstanden då produksjonen av mat blei organisert. Det førte til at teknologi og kultur utvikla seg fort. Religion var viktig i Mesopotamia. Det knytte saman alle folkegruppene og statane. Religionen gav folk eit felles sett med levereglar, og kongen var avhengig av velvilje frå gudane.

Ny teknologi

Innbyggjarane i Mesopotamia fann opp nye våpen og verktøy. Dei temde dyr og studerte stjernehimmelen og månen. Dei første spora etter vognhjulet er funne i Mesopotamia. Kileskrifta blei funne opp. Skrifta blei skriven på leirtavler og heldt seg veldig lenge. Det gjorde at tradisjonar blei overleverte frå generasjon til generasjon i større grad enn tidlegare.

Da Vinci-bakgrunn

Velstand førte til utvikling

Elvene gjorde at Mesopotamia ofte blei ramma av overfløyming og turkeperiodar. Men innbyggjarane bygde dike for å sikra avlingane mot overfløyming. Slik blei tilgangen til mat stabil nok til at velstanden auka.

⬅  Båt på elva Eufrat i det som i dag er Syria.

Det første samfunnshuset?

No var menneska i stand til å kontrollera naturen og laga varige bygg. Dei første byggverka som blei bygde, var truleg templa. Desse blei kalla zigguratar. Me trur at templa var senter for sosiale og økonomiske spørsmål. Templa blei sett på som heilage.

Da Vinci-bakgrunn

Sumer

Sumer låg lengst sør i Mesopotamia, i det som i dag er Kuwait og det sørlege Irak. Sumer blei grunnlagt allereie omkring år 4500 f.Kr., eller kanskje endå tidlegare. Her finn me restar av den første kjende byen i verda. Denne byen heiter Uruk.

Assyria

Assyria var eit kongedøme i oldtida som låg i delar av det som i dag er Irak, Syria og Tyrkia. Assyrarane var dyktige i å utvikla teknologi, vitskap og krigføring i Mesopotamia. Det assyriske imperiet blei gradvis større. Då makta og rikdomen voks, blei Assyria veldig viktig i regionen frå cirka 2000–900 f.Kr.

Babylon

Dette var hovudstaden i oldtidsriket Babylonia. Hovudstaden låg midt i Mesopotamia, i det som i dag er Irak. Kong Hammurabi kom til makta på 1790-talet f.Kr. Då blei Babylon eit sterkt maktsentrum for heile Mesopotamia.

⬅  Ruinane av Babylon.

Kjelder:

 • Andersen, Øivind: oldtiden i Store norske leksikon på snl.no.
  Henta 3. november 2020 frå https://snl.no/oldtiden
 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.: Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Henta 3. november 2020 frå https://snl.no/Mesopotamia
 • Historie Junior (2016)
  Orage Forlag AS
 • Historie (2016): Vår fortid – slik har den påvirket oss
  Orage Forlag AS
 • Sommerfelt, Axel; Schackt, Jon: sivilisasjon i Store norske leksikon på snl.no.
  Henta 3. november 2020 frå https://snl.no/sivilisasjon

Bilet- og videorettar:

  1. Getty Images
  2. (CC BY-SA 3.0)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Shutterstock
  6. Dr. Osama Shukir Muhammed Amin (CC BY-SA 4.0)
  7. Getty Images
  8. Getty Images