RefLex:

Slik svarer Skolerom på regelverket

RefLex er et nettbasert verktøy som skal gi barnehagene, skolene og kommunene hjelp til å vurdere om deres praksis er i samsvar med regelverket innenfor utvalgte temaer. Skolerom kjenner verktøyet og besvarer mange av spørsmålene på denne siden.

Innhold i besvarelsen:

1. Design og utforming

1.1 Læremiddelet oppleves som engasjerende for elevene i målgruppen.
1.2 Læremiddelet er oversiktlig og intuitivt å bruke for elever og lærere.
1.3 Læremiddelet bruker et språk som er tilpasset fagets terminologi og elevene i målgruppen.
1.4 Læremiddelet har multimodalitet som sammen støtter læring.

2. Pedagogisk og didaktisk kvalitet

2.1 Læremiddelet støtter lærerens arbeid med tilpasset opplæring.
2.2 Læremiddelet har rikt og variert innhold.
2.3 Læremiddelet legger til rette for at elevene skal lære å lære.
2.4 Læremiddelet støtter elevene i å utvikle kritisk tenkning og etisk bevissthet.
2.5 Læremiddelet inviterer elevene til utforsking i læringsarbeidet.
2.6 Læremiddelet legger til rette for samhandling i eller utenfor læremiddelet.

3. Bruk av læreplanverket

3.1 Læremiddelet fremmer inkludering og mangfold.
3.2 Læremiddelet bidrar til at elevene får innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, språk, samfunnsliv og rettigheter.
3.3 Læremiddelet ivaretar fagets relevans og sentrale verdier.
3.4 Læremiddelet gir mulighet til å arbeide med kjerneelementene i faget.
3.5 Læremiddelet legger til rette for å se sammenhenger i opplæringen.
3.6 Læremiddelet legger til rette for at elevene får utvikle og bruke grunnleggende ferdigheter i faget.
3.7 Læremiddelet har god progresjon i tråd med kompetansemålene i faget.
3.8 Læremiddelet støtter elevenes og lærerens arbeid med underveisvurdering.


1. Design og utforming

1.1 Læremiddelet oppleves som engasjerende for elevene i målgruppen.

Læremidler som engasjerer elevene, skaper motivasjon og læringslyst.

Eksempler på kjennetegn:
● Har innhold som elevene kjenner seg igjen i
● Er dagsaktuelle
● Er lette å bruke
● Tilbyr interaktivitet i eller utenfor læremiddelet
● Har variasjon
● Har en tiltalende visuell utforming

Skoleroms svar:

Skolerom har innhold som elevene kjenner seg igjen i. Artiklene er skrevet med elevene som målgruppe, og er i et format som elevene kjenner fra annen nettbruk. Det er lagt vekt på en tiltalende visuell utforming, som skal skape engasjement og nysgjerrighet. Skolerom lager også serier spesielt med tanke på å være relevante for elevene i deres hverdag – her kan vi peke på #psyktdeg-serien og #dette brenner jeg for. Gjennom autentiske tekster vil elevene bli kjent med mange ulike syn og synspunkter i fagene.

Skoleroms artikler handler ikke om aktualiteter, vi er ikke en nyhetsavis. Derimot er overføringsverdien stor til dagsaktuelle hendelser. Som eksempel vil ikke Skolerom ha artikler om Russlands invasjon av Ukraina, men artikkelen «Hvorfor blir det krig» har stor overføringsverdi til denne konflikten. Se eksempelsti overføringsverdi i open.skolerom.no. Her kan lærer selv finne aktuelle artikler eller andre eksterne lenker som man tenker elevene kan jobbe med. Det skaper stor fleksibilitet for læreren og hens undervisning.

Artiklene er skrevet i tre lesespor, slik at alle skal kunne få det samme kunnskapsgrunnlaget uavhengig av leseferdigheter. Teksten er delt opp i mindre tekstblokker, som gjør det mer overkommelig å lese og hvor elevene kan bruke piltaster eller sveipe nedover for å bytte side. Dette er funksjonalitet som elevene kjenner igjen fra andre nettsider. Vi har lagt stor vekt på at tekst og bilder skal samspille og forsterke budskapet.

Skoleroms læringsstier kombinerer fagstoff og oppgaver. I oppgavedesign vektlegges aktiviteter som kan foregå utenfor læremiddelet. Selv om Skolerom er en digital ressurs mener vi at det ikke er det samme som at elevene skal sitte «med nesa i skjermen» hele tiden, men at innholdet skal gi det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne gjennomføre aktiviteter av ulik art – både de digitale oppgavene og oppgaver som løses analogt. Det gis derfor tips til hvordan man kan gjennomføre og variere læringsstier og oppgaver i lærerveiledningen.1.2 Læremiddelet er oversiktlig og intuitivt å bruke for elever og lærere.

Et læremiddel som er oversiktlig, gjør det lett for elever og lærere å finne ønsket fagstoff og aktivitet på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Eksempler på kjennetegn:
● Har god meny eller innholdsfortegnelse som gjør det enkelt å finne fram i læremiddelet
● Har en logisk og god struktur som gir veiledning om framdrift og innramming av elevenes arbeid
● Har begrepsforklaringer og/eller ordbok
● Har god forklaring på hvordan de ulike elementene skal forstås og brukes
● Har universell utforming i henhold til gjeldende krav
● Har gode søkemuligheter (digitale læremidler)
● Har bokmerkefunksjonalitet (digitale læremidler)
● Har mulighet til å eksportere innhold til for eksempel Word-, Excel- eller PDF-filer

Skoleroms svar:

Skolerom har koblet alle artikler, oppgaver og læringsstier mot GREP (LK20). Det betyr at man kan filtrere på alle elementer i læreplanen – som fag, trinn, kjerneelementer, fagovergripende temaer og kompetansemål. Det spiller ingen rolle i hvilken rekkefølge man filtrerer. Siden tjenesten også inneholder læringsstier og oppgaver fra andre partnere og fra lærere kan man også filtrere på kilde. Skolerom sine artikler, læringsstier og oppgaver blir kvalitetssikret etter interne rutiner.

Siden lesing i fag er et hovedfokus for tjenesten kan man også filtrere på hensikt med lesingen, som er inndelt i fire hovedområder:
● Forberede, utføre og bearbeide
● Finne
● Tolke og sammenholde
● Reflektere og vurdere

I hver artikkel er det en meny som viser sidene i artikkelen, slik at man kan hoppe til en bestemt side og man kan se hvor langt man har kommet i artikkelen. I oppgaver og læringssti er det meny som viser hvor langt man har kommet i aktiviteten.

Det er ikke bokmerkefunksjonalitet i løsningen fordi tjenesten er oppbygd i elementer hvor dette ikke er naturlig. Det planlegges for å kunne merke favoritter og lage samlinger for lettere å kunne planlegge for undervisning og bygge sitt eget innholdsbibliotek.

Lærerveiledning kan skrives ut som pdf, slik at den kan tas med utenfor klasserommet eller brukes som et utgangspunkt for undervisning uten at man nødvendigvis trenger å logge på tjenesten.

Skolerom har et gjennomgående design som gjør det enkelt å orientere seg. Det er faste symboler som står plassert på samme sted uavhengig av hvilken artikkel, læringssti eller oppgave man bruker.

I Skolerom tar vi bevisste valg for å sikre at innholdet er universelt utformet. Innholdet er også tilpasset ulike plattformer og enheter gjennom bruk av responsivt design. Se vår tilgjengelighetserklæring for mer informasjon.1.3 Læremiddelet bruker et språk som er tilpasset fagets terminologi og elevene i målgruppen.

Eksempler på kjennetegn:
● Har gode forklaringer på faglige begreper
● Har formuleringer som bygger bro mellom dagligspråk og fagspråk
● Har språk som er tilpasset elevenes alder og behov
● Har språk som i størst mulig grad kan forstås av flerspråklige elever og elever med behov for særskilt tilrettelegging
● Har mulighet for at elever og lærere kan gjøre egne valg i læremiddelet som støtter språkforståelsen (digitale læremidler)

Skoleroms svar:

I artiklene blir vanskelige begreper og fremmedord forklart med lightbokser i løpende tekst i de øverste sporene, mens dette unngås i laveste lesespor. Her vil innhold heller bli forklart med enklere begreper og i kortere setninger. Det betyr at lesespor 1 ikke nødvendigvis har kortere tekst enn øvrige spor, men har enklere setningsbygning og færre fremmedord.

Artiklene er skrevet i tre lesespor, slik at alle skal kunne få det samme kunnskapsgrunnlaget uavhengig av leseferdigheter. Teksten er delt opp i mindre tekstblokker, som gjør det mer overkommelig å lese og hvor elevene kan bruke piltaster eller sveipe nedover for å bytte side. Dette er funksjonalitet som elevene kjenner igjen fra andre nettsider. Vi har lagt stor vekt på at tekst og bilder skal samspille og forsterke budskapet.

Læreren kan tildele elever et passende lesespor, men eleven kan likevel velge å lese artikler i annet lesespor hvis hen for eksempel finner lesespor 2 eller 3 for vanskelig. Dette gjør også at tjenesten er tilrettelagt for fremmedspråklige som kan søke støtte i lavere spor dersom de møter tekstlige utfordringer.

Alle elever kan tilpasse lesevisning av artikler ut fra behov. Eleven kan velge å lese teksten som en multimodal tekst (standard oppsett), som ren tekst (splitter bakgrunn, bilder og tekst – noe som også er tilrettelagt for talesyntese), få mindre kontrast og fjerne eventuelle forstyrrende elementer (nedtonet visning), få uthevet del av tekst (for kognitive utfordringer). For elever med motoriske utfordringer eller synshemmelser kan man velge visning som uthever menypunkter og lenker.1.4 Læremiddelet har multimodalitet som sammen støtter læring.

At læremiddelet benytter flere kommunikasjonsuttrykk samtidig (for eksempel tekst, bilde, lyd, animasjon eller film), omtales som multimodalitet. Det multimodale innholdet støtter læring når de ulike kommunikasjonsuttrykkene er tilpasset målgruppen, og utfyller og forsterker hverandre.

Eksempler på kjennetegn:
● Læremiddelet kombinerer tekst, bilde, lyd, animasjon eller film
● Trykte læremidler har lyd, animasjon og film som ressurs som er tilgjengelig utenfor læremiddelet

Skoleroms svar:

Skolerom er en digital ressurs. Skolerom lager multimodale artikler som kombinerer tekst, bilde og eventuelt film – selv om hovedmodalitet er tekst. Vi vektlegger at de ulike teksttypene skal understøtte budskapet i artikkelen.

Innholdet er bygget for å skape forståelse, og for å skape nysgjerrighet. Å skape leseglede og læringslyst er Skolerom sin visjon for utforming av artikler, oppgaver og læringsstier.

Alt innhold er opphavsrettslig klarert.


2. Pedagogisk og didaktisk kvalitet

2.1 Læremiddelet støtter lærerens arbeid med tilpasset opplæring.

Læremiddelet tilbyr variasjon i innhold som gir elever og lærere mulighet til å gjøre valg som støtter elevenes behov for tilpasning. Flerspråklige elever og elever med særskilt behov for tilrettelegging bør i størst mulig grad kunne bruke samme læremiddel som resten av elevgruppen. Læremiddelet kan utformes fleksibelt, og digitale læremidler kan med fordel ha tilgang til digitale funksjoner som kan aktiveres etter behov.

Eksempler på kjennetegn:
● Har flere innganger til det faglige stoffet
● Har auditiv og/eller visuell støtte
● Har begrepsforklaringer og/eller ordbok
● Har aktiviteter som kan løses uavhengig av elevenes forutsetninger eller faglige nivå
● Har alternative aktiviteter
● Har mulighet for at elevene kan svare på aktiviteter på ulike måter (for eksempel med tekst, lydfil, film og så videre)

Skoleroms svar:

Skolerom vinkler fagstoff på ulike måter gjennom sine artikler, som skal være relevante for eleven og bidra til å skape leseglede og læringslyst. Artiklene er multimodale – og hvor multimodale elementer understøtter det tekstlige budskapet. I artiklene blir vanskelige begreper og fremmedord forklart med lightbokser i løpende tekst i de øverste sporene, mens dette unngås i laveste lesespor. Her vil innhold heller bli forklart med enklere begreper og i kortere setninger. Det betyr at lesespor 1 ikke nødvendigvis har kortere tekst enn øvrige spor, men har enklere setningsbygning og færre fremmedord.

Artiklene er skrevet i tre lesespor, slik at alle skal kunne få det samme kunnskapsgrunnlaget uavhengig av leseferdigheter. Dette skal skape mestringsfølelse for eleven. Teksten er delt opp i mindre tekstblokker, som gjør det mer overkommelig å lese og hvor elevene kan bruke piltaster eller sveipe nedover for å bytte side. Dette er funksjonalitet som elevene kjenner igjen fra andre nettsider. Vi har lagt stor vekt på at tekst og bilder skal samspille og forsterke budskapet.

Læreren kan tildele elever et passende lesespor, men eleven kan likevel velge å lese artikler i annet lesespor hvis hen for eksempel finner lesespor 2 eller 3 for vanskelig. Dette gjør også at tjenesten er tilrettelagt for fremmedspråklige som kan søke støtte i lavere spor dersom de møter tekstlige utfordringer.

Alle elever kan tilpasse lesevisning av artikler ut fra behov. Eleven kan velge å lese teksten som en multimodal tekst (standard oppsett), som ren tekst (splitter bakgrunn, bilder og tekst – noe som også er tilrettelagt for talesyntese), få mindre kontrast og fjerne eventuelle forstyrrende elementer (nedtonet visning), få uthevet del av tekst (for kognitive utfordringer). For elever med motoriske utfordringer eller synshemmelser kan man velge visning som uthever menypunkter og lenker.

I læringsstiene kan man sette sammen ulike typer oppgaver som elevene kan velge blant. Enten kan lærer dele opp klassen i grupper som jobber med ulike aktiviteter – eller så kan man gi eleven valgmulighet i forhold til hva som skal leses eller oppgave som skal løses. Læringsstiene er svært fleksible; lærer kan velge å bruke Skolerom sine læringsstier slik de er, kopiere læringssti og tilpasse til egen undervisning eller bygge egen læringssti basert på Skolerom sine artikler og oppgaver, eksterne lenker eller lage egne oppgaver som settes inn i læringsstien. I Skolerom sine læringsstier er det lærerveiledning som gir tips til hvordan undervisningen kan gjennomføres og hvordan man kan variere undervisningen. Det er viktig for Skolerom at selv om dette er en digital ressurs så skal oppgaver designes slik at det også tilrettelegges for sosial læring, for eksempel gjennom gruppearbeid eller i klassediskusjoner. Det er også tips om andre aktiviteter, som å gå ut i nærmiljø og natur – eller reise på besøk til en virksomhet eller institusjon.

I Skolerom kan man pr dato besvare oppgaver som tekst eller som besvarelse av flervalgsoppgaver. Imidlertid kan lærer levere ut lenke til læringssti i sitt lokale LMS, og også be elever levere besvarelse i LMS eller annen løsning som benyttes på skolen. Da kan elever levere i mange ulike formater. Det er derfor ingen forutsetning at alle oppgaver må besvares i Skolerom sin plattform. Skolerom har satt i gang et arbeid med å lage api-er som gir enklere tilgang til Skolerom sitt innhold fra utvalgte LMS-er som brukes i utdanningssektoren. 

Skolerom gir også tilgang til temabøker, som er lisensiert av forlaget Orage AS. Her er det gjort et utvalg av temabøkene slik at man unngår temabøker som omhandler temaer som slanking og trening, som kan virke inn negativt på elevenes selvbilde.2.2 Læremiddelet har rikt og variert innhold.

Eksempler på kjennetegn:
● Har bredde og ulike vinklinger i innholdet
● Har mulighet for at elevene kan bruke flere sanser
● Har fysiske og praktiske aktiviteter
● Har bruk av praktisk-estetiske arbeidsmåter

Skoleroms svar:

Skolerom vinkler fagstoff på ulike måter gjennom sine artikler, som skal være relevante for eleven og bidra til å skape leseglede og læringslyst. Artiklene er multimodale – og hvor multimodale elementer understøtter det tekstlige budskapet. I tillegg tilbyr Skolerom en rekke temabøker for videre lesing i temaer eller for at elevene skal kunne lese om det som interesserer dem. Dette er et ekstra tilbud, og er temabøker som lisensieres av forlaget Orage AS. Det gjøres et utvalg i temabøkene slik at de er tilpasset elevene – som Vitenskap junior, Hjernens mysterier, Minecraft og lignende.

Skolerom har som visjon å dekke alle kompetansemål i alle fag. Dette gjør at artiklene også følger GREP-strukturen med hensyn til hva slags kompetanse som skal oppnås i fagene. Gjennom å designe ulike typer læringsstier kan man enten lage en læringssti med ulike vinklinger eller man kan lage flere læringsstier som gir ulik inngang til tema.

Skolerom designer oppgaver slik at det er en blanding av digitale og analoge aktiviteter. Der det er naturlig og praktisk mulig vil oppgavene peke på fysiske og praktiske aktiviteter, eller bruk av praktisk-estetiske arbeidsmåter som å skape et produkt. For matematikkdelen er det et sterkt fokus på visualisering, representasjon og bruk av konkreter.

Skolerom er godt tilpasset fagfornyelsen med høy grad av utforsking, problemløsing og kreativitet. Som et eksempel på hva Skolerom står for kan vi ta utgangspunkt i Tenkeboksene. Dette er samtalestartere og tankeeksperimenter innenfor de tre fagovergripende temaene: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring – og bærekraftig utvikling.2.3 Læremiddelet legger til rette for at elevene skal lære å lære.

Eksempler på kjennetegn:
● Å prøve ut og bruke ulike arbeidsmåter
● Å prøve ut og bruke ulike læringsstrategier og metoder
● Å benytte de grunnleggende ferdighetene i læringsarbeidet
● Å reflektere over egen læreprosess
● Å erfare hva som fungerer best i egen læring

Skoleroms svar:

Skolerom har spesielt fokus på lesing i fag, men elevene vil gjennom oppgaver og læringsstier også møte skriftlige og muntlige ferdigheter, samt digitale ferdigheter. Når det gjelder digitale ferdigheter holder Skolerom på å utvikle en treningsarena for sikkert søk og kildekritikk. Elevene arbeider også med regning i fag, men dette er spesielt synlig i de matematikkfaglige aktivitetene.

I enkelte oppgaver og i veiledningene pekes det på læringsstrategier og metoder, også med spørsmål knyttet til elevens metakognisjon. Skolerom har søkt støtte til å utvikle en modul for elevene som skal støtte arbeidet med metakognisjon og bygge på sine styrker. Hovedkomponenten er en loggbok hvor eleven skal reflektere over sin egen læring og se muligheter.

Skolerom har gjennomgående en tilnærming til et growth mindset, med fokus på mestring og at elevene får mulighet til å demonstrere det de kan – ikke på å ta elevene i å gjøre feil. Når elever gjør feil, mener Skolerom at dette er en naturlig del av læringsprosessen.2.4 Læremiddelet støtter elevene i å utvikle kritisk tenkning og etisk bevissthet.

Læremiddelet inviterer elevene til å innta en kritisk og aktiv rolle til fagstoffet og til ressurser eller informasjon utenfor læremiddelet. Læremiddelet støtter samtidig balansen mellom respekt for etablert viten og den utforskende og kreative tenkningen som kreves for å utvikle ny kunnskap. Å jobbe med kritisk tenkning og etisk bevissthet bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft.

Eksempler på kjennetegn:
● Å tenke selv
● Å søke kunnskap
● Å reflektere
● Å vurdere
● Å veie ulike hensyn mot hverandre i konkrete problemstillinger
● Å bruke vitenskapelig metode
● Å tenke over hva de deler om seg selv og andre digitalt
● Å tenke over hva som er akseptable handlinger digitalt
● Å stille spørsmål til informasjon de finner digitalt

Skoleroms svar:

Oppgavene i Skolerom er designet for refleksjon og diskusjon, for at elevene skal kunne vurdere informasjon, søke kunnskap utenfor tjenesten og vurdere. Når det gjelder digitale ferdigheter holder Skolerom på å utvikle en treningsarena for sikkert søk og kildekritikk.

Skolerom inneholder både artikler og oppgaver knyttet til digital dømmekraft, men uten å bruke «pekefinger». Vi ønsker elevene skal forholde seg til den digitale verden på en god måte, og se mulighetene som ligger her. Eksempler på artikler er Algoritmene styrer hva vi leser, Blir vi asosiale av sosiale medier og Kan jeg ikke bare google det da?

Også andre temaer knyttet til å delta digitalt er tema i Skolerom, for eksempel gaming.2.5 Læremiddelet inviterer elevene til utforsking i læringsarbeidet.

Aktivitetene i læremiddelet er sentrale for utforsking.

Eksempler på kjennetegn:
● Å observere
● Å stille spørsmål
● Å eksperimentere med forskjellige metoder, framgangsmåter og løsninger
● Å gjøre fysiske og praktiske aktiviteter
● Å bruke kjente situasjoner og konkreter fra hverdagen på skolen, i hjemmet og i fritiden

Skoleroms svar:

Skolerom er godt tilpasset fagfornyelsen med høy grad av utforsking, problemløsing og kreativitet. Som et eksempel på hva Skolerom står for kan vi ta utgangspunkt i Tenkeboksene. Dette er samtalestartere og tankeeksperimenter innenfor de tre fagovergripende temaene; demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring – og bærekraftig utvikling.

Skolerom designer oppgaver slik at det er en blanding av digitale og analoge aktiviteter. Der det er naturlig og praktisk mulig vil oppgavene peke på fysiske og praktiske aktiviteter, eller bruk av praktisk-estetiske arbeidsmåter som å skape et produkt.

Spesielt for matematikkdelen er det et sterkt fokus på visualisering, representasjon og bruk av konkreter – og at det er mange ulike metoder, mer eller mindre effektive, for å komme fram til riktig svar.2.6 Læremiddelet legger til rette for samhandling i eller utenfor læremiddelet.

Eksempler på kjennetegn:
● Samtale
● Samarbeid
● Samskaping

Skoleroms svar:

Skolerom har valgt å ikke legge til rette for chat og diskusjoner i plattformen, da dette kan være krevende for lærer å følge opp – ikke minst med tanke på uheldige hendelser. I stedet har Skolerom designet oppgaver for å stimulere til sosial læring, gjennom å gi oppgaver hvor elevene skal samtale, diskutere, samarbeide i grupper og på andre måter lære sammen.

Skolerom ser at det finnes mange måter for elever å samarbeide digitalt på, i løsninger som skolene allerede har tilgjengelig. Vi lager derfor oppgaver som kan besvares gjennom å bruke disse andre løsningene.


3. Bruk av læreplanverket

3.1 Læremiddelet fremmer inkludering og mangfold.

Innhold som representerer mangfold, bidrar til at alle elever kan kjenne seg igjen i læremiddelet og dermed opplever å bli inkludert i fellesskapet. Innholdet støtter elevene i å respektere ulikhet og i å forstå at alle har en plass i fellesskapet.

Eksempler på kjennetegn:
Læremiddelet fremmer inkludering og mangfold …
● … gjennom tekst
● … gjennom visuelle og auditive elementer (for eksempel lyd, bilder, animasjoner eller film)
● … gjennom framstilling av variasjon i språk, kultur, erfaring, sosial bakgrunn og funksjonsevne som en ressurs for fellesskapet

Skoleroms svar:

Skolerom legger vekt på å speile elevmangfoldet i skolen – både med tanke på kultur, etnisitet, religion, funksjonsevne og lignende i sine artikler for å skape forståelse og toleranse, og på den måten bidra til å minske fremmedfrykt, rasisme og diskriminering.3.2 Læremiddelet bidrar til at elevene får innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, språk, samfunnsliv og rettigheter.

Eksempler på kjennetegn:
Læremiddelet gir innsikt i samiske perspektiver …
● … gjennom tekst
● … gjennom visuelle og auditive elementer (for eksempel lyd, bilder, animasjoner eller film)

Skoleroms svar:

Skolerom har en rekke artikler om samer, samenes historie, kultur, samfunnsliv, språk og rettigheter. I tillegg er det laget flere læringsstier som skal gi innsikt både i historie og dagens situasjon for samene som urfolk.3.3 Læremiddelet ivaretar fagets relevans og sentrale verdier.

Eksempler på kjennetegn:
● Hjelper elevene til å forstå hvorfor de skal lære i faget
● Knytter innhold i faget til arbeidslivs- og samfunnslivsperspektiv
● Presenterer oppdatert faglig kunnskap i tråd med sentrale verdier i faget

Skoleroms svar:

Skolerom tagger alt innhold med GREP, for å sikre at det presenteres faglig innhold i tråd med læreplanene. Innholdet er godt tilpasset fagfornyelsen (LK20).

Artikler og oppgaver tar utgangspunkt i sentrale verdier og fagets relevans – og knytter dette opp mot skole, fritid, arbeidsliv og det å være en samfunnsborger. Dette er for at elevene både skal se relevansen, men også tilegne seg faglig kompetanse – på fagets premisser. I veiledningene til lærer er det tydelige læringsmål som angir hva som skal oppnås av læringsutbytte.3.4 Læremiddelet gir mulighet til å arbeide med kjerneelementene i faget.

Eksempler på kjennetegn:
Læremiddelet synliggjør de/den mest sentrale …
● Fagbegrepene/fagterminologien
● Kunnskapsområdene
● Tenkemåtene
● Metodene/arbeidsmåtene
● Uttrykksformene

Skoleroms svar:

Alt innhold i Skolerom (artikler, oppgaver og læringsstier) er tagget ihht. til GREP. Dette gjør at man enkelt kan søke fram innhold basert på kjerneelementer i de ulike fagene, i tillegg til fag, trinn, kompetansemål og fagovergripende temaer.

Skolerom har spesielt fokus på lesing i faget – på fagets premisser. Det betyr i praksis at det tas utgangspunkt i beskrivelsen av den grunnleggende ferdigheten lesing for de ulike fagene. I samfunnsfag kan derfor oppgaver være knyttet mot kildekritikk og lese i historisk kontekst, mens lesing i matematikk kan handle om å forstå statistikk og diagrammer.3.5 Læremiddelet legger til rette for å se sammenhenger i opplæringen.

Sammenhenger i opplæringen innebærer at elevene ser sammenhenger innenfor hvert fag og mellom fagene. Å jobbe med dybdelæring bidrar til at elevene ser sammenhenger. Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

Eksempler på kjennetegn:
● Aktiviteter som legger til rette for dybdelæring
● Innhold som er knyttet til de tverrfaglige temaene som faget skal ivareta – se teksten i læreplanen for faget der fagets tverrfaglige temaer er beskrevet

Skoleroms svar:

Gjennom tagging av læringsobjektene vil alle objekter være tilknyttet tverrfaglige temaer. Disse er søkbare for både artikler, oppgaver og læringsstier. På den måten kan man enten velge å jobbe med de tverrfaglige temaene i hvert enkelt fag eller arbeide mer flerfaglig med dem.

Skolerom har designet tre ulike Tenkebokser med samtalestartere og tankeeksperimenter – en boks for hver av de tverrfaglige temaene. Disse kan brukes som utgangspunkt for oppgaver, diskusjon og elevaktiv produksjon (for eksempel podcaster).

Gjennom oppgaver som stimulerer til utforsking og problemløsing legges det til rette for dybdelæring.3.6 Læremiddelet legger til rette for at elevene får utvikle og bruke grunnleggende ferdigheter i faget.

Eksempler på kjennetegn:
● Aktiviteter der elevene bruker grunnleggende ferdigheter som redskap for å lære i faget
● Innhold som bidrar til at elevene kan utvikle grunnleggende ferdigheter med utgangspunkt i faget og på fagets premisser

Skoleroms svar:

Skolerom har spesielt fokus på lesing i fag, men elevene vil gjennom oppgaver og læringsstier også møte skriftlige og muntlige ferdigheter, samt digitale ferdigheter. Når det gjelder digitale ferdigheter holder Skolerom på å utvikle en treningsarena for sikkert søk og kildekritikk. Elevene arbeider også med regning i fag, men dette er spesielt synlig i de matematikkfaglige aktivitetene.3.7 Læremiddelet har god progresjon i tråd med kompetansemålene i faget.

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. Kompetansemålene i læreplanen for faget beskriver kompetansen eleven skal ha etter endt opplæring på bestemte årstrinn.

Eksempler på kjennetegn:
● Læremiddelet har aktiviteter som legger til rette for at elevene utvikler og viser egen kompetanse på varierte måter

Skoleroms svar:

Oppgaver og læringsstier i Skolerom er designet for at eleven skal få demonstrert sin kompetanse i fagene. Eleven tilegner seg kompetanse gjennom å tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom å lese artikler og bruke andre fagkilder, samt å løse varierte typer oppgaver. Oppgavene ligger på ulike nivåer – fra å arbeide med å gjengi, forklare og beskrive begreper og konsepter til å kunne reflektere, tenke kritisk, argumentere og trekke konklusjoner.3.8 Læremiddelet støtter elevenes og lærerens arbeid med underveisvurdering.

Eksempler på kjennetegn:
● Legger til rette for at elevene forstår hva de skal lære, og hva som blir forventet av dem
● Stiller spørsmål som inviterer elevene til å reflektere over egen læring og faglige utvikling
● Legger til rette for arbeidsprosesser der elevene får vurdere egen kompetanse

Skoleroms svar:

Læringsstier og oppgaver har tydelige læringsmål i veiledningene. Disse er forventet at lærer formidler til elevene. Læringsdesignet har som mål at elevene skal få demonstrere sin faglige kompetanse, men vil også i noen tilfeller også be om elevens egenvurdering som en del av elevens metakognisjon. Flervalgsoppgaver som benyttes vil i hovedsak handle om forståelse av innholdet, og ikke om å finne «svar i teksten». Skolerom har sterkt fokus på formativ vurdering i sin oppgave- og læringsstidesign.

I enkelte oppgaver og i veiledningene pekes det på læringsstrategier og metoder, også med spørsmål knyttet til elevens metakognisjon. Skolerom har søkt støtte til å utvikle en modul for elevene som skal støtte arbeidet med metakognisjon og bygge på sine styrker. Hovedkomponenten er en loggbok hvor eleven skal reflektere over sin egen læring og se muligheter.

Skolerom har gjennomgående en tilnærming til et growth mindset, med fokus på mestring og at elevene får mulighet til å demonstrere det de kan – ikke på å ta elevene i å gjøre feil. Når elever gjør feil, mener Skolerom at dette er en naturlig del av læringsprosessen.