Særskilt tilrettelegging
med Skolerom

Nevroutviklingsforstyrrelser
og språkforstyrrelser

Hvis du har elever i klassen med nevroutviklingsforstyrrelser, slik som ADHD eller autismespekterforstyrrelse, er rådet å gi mer struktur og forutsigbarhet. Det kan du gjøre ved å vise hvordan stien er bygget opp og hvilke deler den inneholder med din egen pc eller på Smartboard.

Visning av Skoleroms læringssti

Ikke alle oppgaver gir en presis beskrivelse av lengde eller varighet. Da kan du gi eleven et mer spesifikt oppdrag, hvor du presiserer antall linjer de skal skrive, eller en avgrensning i tid på for eksempel fem eller ti minutter.

Vær klar over at metaforer og annet billedlig språk er vanskelig for denne gruppen, men også for de med DLD (Språkforstyrrelser) og de med et annet morsmål enn norsk. Ser du slike omskrivinger i en tekst, kan det være lurt å forklare hva det konkret menes i den sammenhengen. For eksempel: “Han var høy på pæra og hørte ikke på andre”, kan forklares med at han tenkte veldig godt om seg selv og var hovmodig. Forklarer du dette med å “ha høye tanker om seg selv”, vil dette også være en metafor og ikke konkret nok for mange.


Svaksynte, lese- og skrivevansker

Om du har elever med noen av disse vanskene, kan god tilrettelegging være å bruke én eller flere av disse metodene:

Minoritetsspråklige

Om du har elever med minoritetsspråklig bakgrunn, er det en god idé å be disse lage seg en egen ordbok, i en egnet, linjert bok eller i et tekstdokument. Denne ordboken bør ha fire kolonner. Den første kolonnen er det norske ordet, den andre kolonnen er ordet på morsmål, den tredje kolonnen er synonymer til ordet på norsk, og den fjerde kolonnen er ordet brukt i en setning.

Når elevene leser tekster i læringsstiene, be dem skrive ned ord og uttrykk de ikke forstår, slå opp orden i Lexin eller andre egnede ordbøker, og deretter fylle inn i ordboken sin.

Stillaser

Mange stopper opp fordi de mangler en start på oppgaven. Det kan være en stor fordel å skrive starten av svaret på tavlen, men noen få alternativer, selv om det ikke gir hjelp i å finne riktig svar, kun å sette i gang. Her er noen eksempler:

  • Jeg fant…
  • Jeg mener svaret på dette er…
  • Svaret på spørsmålet er…