Læreplantilkobling

Fag

Geografi

Samfunnskunnskap

Mat og helse

Matematikk

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Helsefremjande kosthald
 • Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk
 • Modellering og anvendingar
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Utforsking og problemløysing
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking og geografiske metodar
 • Berekraftig utvikling og globalisering
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Kunne ta andres perspektiv

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

9. trinn
Matematikk
 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet
9. trinn
Matematikk
 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt
10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
10. trinn
KRLE
 • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål
10. trinn
Mat og helse
 • kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon
10. trinn
Mat og helse
 • utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita
10. trinn
Matematikk
 • modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
VG1/VG2 SF
Geografi
 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv

Er det nok mat til alle?

Det er nok mat til alle, men hvorfor sulter da flere hundre millioner mennesker? Hva kan vi gjøre for å utrydde sult? Er det mulig å få til? FN har satt seg mål om å utrydde sult innen 2030. Er det noe du kan gjøre for å bidra til det?

Accessibility icon Er det nok mat til alle?

Matproduksjon

Det er store skjevheter i hvordan maten på kloden er fordelt. Noen har i overflod, mens andre sulter. Mange mener at det egentlig er nok mat til alle.

Det er ikke befolkningsvekst som er problemet, men hvordan vi fordeler maten og hva som står på menyen. Produksjon av kjøtt gjør at vi forbruker mye av jordas ressurser. Vi bruker mye dyrkingsjord til dyrefôr fremfor mat til mennesker. Noen velger å bruke planter som raps og mais til å lage drivstoff, fremfor å bruke plantene som mat.

Kuer i flokk

Forbruk av ressurser

I tillegg til at mye matjord blir brukt til å produsere dyrefôr, står storfedrift for mer utslipp av klimagasser enn hele transportindustrien. Samtidig forbruker kjøttbransjen store vannressurser. For å produsere én kilo biffkjøtt brukes over 15 000 liter vann.

Trykk på knappen under for å se hvor mye vann som forbrukes for andre matvarer.

Kuer drikker vann

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!