Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Berekraftige samfunn

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om moglegheiter og utfordringar ved digital samhandling
2. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre
4. trinn
Samfunnsfag
 • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
10. trinn
Samfunnsfag
 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar

Lite nytt på lenge  

Dagens klasserom er ikke så forskjellige fra det de var på 1800-tallet. Læreren står foran, vendt mot elevene. Læreren stiller og svarer på spørsmål. Elevene jobber ofte med håndskrevne oppgaver. De grunnleggende prinsippene med skole har ikke forandret seg. Læreren har kunnskap om noe som han/hun formidler til elevene.

Og det er rart. Mennesket har landet på månen og er på vei til Mars. Det er skapt superdatamaskiner vi kan ha i lomma. Hvorfor har ikke metodene for undervisning endret seg siden 1800-tallet?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Barn rekker opp hånden i klasserom

Digital revolusjon  

Noen skoler beveger seg i en annen retning. Teknologien har flere steder i verden forandret skoledagen og klasserommet. En nærmere kikk på dette klasserommet viser at teknologien har endret på noe. De håndskrevne lappene utføres på et nettbrett med en stylus-penn, der håndskriften konverteres til redigerbar tekst. Tavla er interaktiv og kan blant annet vise nettsider og videoer som læreren kan styre med sin egen bærbare PC.

Dame ligger med mac i fanget

Lettere skolesekk  

Undervisningen foregår stort sett som den alltid har gjort, men teknologien har forbedret den. Lærebøker i papir er fortsatt viktig, men digitale bøker blir mer og mer vanlig. Elevene har alt av pensum på et nettbrett de låner av skolen. Her kan de søke på internett, skrive notater og markere viktig lærestoff. Uten å ødelegge lærebøkene. I tillegg slipper de å ødelegge ryggen!

De digitale bøkene kan krydre læringen og gjøre at den sitter bedre. Med disse kan elevene fordype seg på en helt annen måte, og prøvene kan være digitale. Med et tastetrykk kan læreren sjekke hvordan elevene jobber og ha full kontroll på tidsbruk og poeng under en prøve. Det blir lettere å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Læring ved hjelp av Smart brett

Oppdatert kunnskap  

Internett er en verdifull læringsressurs og brukes ofte i klasserommene. Det er lenge siden lærerne måtte sette seg på venteliste for å låne skolens ene TV og videospiller for å se en film om presidenter i Amerika. Nå kan læreren lettere finne og ta i bruk dagsaktuelle temaer for elevene. Det blir lettere å inspirere til diskusjoner om oppdatert kunnskap.

Mer interaksjon  

Teknologien forandrer ikke bare lærernes arbeidsmetoder. Elevene oppfordres til mer gruppearbeid og interaksjon (samhandling) ved hjelp av teknologiske hjelpemidler. Læreren blir en tilrettelegger slik at læring og utvikling kan skje hos eleven. Da er det ikke lenger læreren som formidler kunnskap, men hjelper elevene til å finne den.

Elever i klasserommet

3D og spillteknologi  

3D-printing gir både lærere og elever mulighet til å lage eget læringsmateriell på få minutter. Undervisningen i 3D-modellering kan gå fra tegning til prototype på noen få timer. Biologilæreren kan printe ut kranier fra oldtidsdyr og sende rundt i klasserommet. Elevene kan lagre alt de gjør i «skyen» og unngår derfor å miste noe. Bruken av chatterom til prosjektsamarbeid blir mer og mer vanlig.

Både lærere og foreldre ser ofte på dataspill som unødvendig. Elevene blir avhengige, og spillene har liten verdi for læring og utvikling. Likevel har mange spill funnet veien til klasserommene, i form av læremidler. Et eksempel er Minecraft. De barna som vanligvis bruker mye tid på spill, får dermed større glede av læringen. Bruk av spill i undervisningen vil øke i tiden fremover.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Virtuelle læringsrom  

Snart vil det ikke være nødvendig å forlate klasserommet for å dra på museum. VR-briller gir elevene mulighet til å reise verden rundt, dykke i havet og sveve gjennom rommet. Når denne teknologien blir billigere å kjøpe kan undervisningen bli mer engasjerende og oppslukende enn noen gang. Elevene kan besøke arkeologiske utgravninger i Egypt, og de kan foreta en reise gjennom menneskekroppen for å lære om anatomi.

Jente med VR briller

Kilder:

 • Ny vitenskap (2017-1)
  Orage Forlag AS
   

Bilde- og videorettigheter

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. ThinkstockPhotos