Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

Frivillighet

Ordet «frivillighet» inneholder to ord: fri og villig. Når du gjør noe helt frivillig, gjør du det av fri vilje og forventer ingen lønn for innsatsen. Men kanskje kan du oppnå noe annet?

Hvert år blir ofte viet til et spesielt prosjekt eller verdi. FN har bestemt at året 2022 skal vies til frivillighet.

Et eget år og en egen dag

Frivilligheten har altså fått sitt eget år, men har også sin egen dag. 5. desember hvert år deler vi i Norge ut Frivillighetsprisen. Prisen blir gitt til en person eller gruppe som har utmerket seg spesielt når det gjelder frivillig arbeid.

Når FN bestemmer seg for å vie frivilligheten et helt år og gi den en årlig merkedag, er dette fordi organisasjonen ønsker mer oppmerksomhet rundt temaet.

Målet for frivillighetens år

En av FNs hovedmålsetninger er å skape fred i verden. Og frivillig arbeid kan være et viktig bidrag for å øke medmenneskelighet og gjensidig forståelse. Frivillighet kan være et steg i riktig retning mot en bedre verden!

Målet med frivillighetsåret:

  1. Få flere til å jobbe frivillig.
  2. Gjøre flere arenaer tilgjengelige.
  3. Skape større kjennskap til merverdien som de frivillige gir samfunnet.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fargerike armer av papir strekker seg mot jordkloden i midten.

Hæ? Jobbe gratis?

Hvis vi utfører en jobb, forventer vi gjerne betaling i form av penger. Bruk av belønning med gull og mynter kan spores langt tilbake i tid, men samtidig har det vært vanlig å betale i form av tjenester eller gaver. Et samfunn der tjenester betales med andre tjenester, kalles gjerne et byttesamfunn. Et eksempel er at hvis du klipper plenen for naboen din, handler naboen din mat for deg.

Hvorfor skal vi jobbe som frivillig?

I dag forventer vi som regel å få betaling i form av penger for jobben vi gjør. Det er jo en viktig grunn til at vi jobber! Hvorfor skal vi da melde oss frivillig til å jobbe gratis?

Med frivillig arbeid menes at du skal jobbe fordi du vil bidra til fellesskapet. Det er ikke fordi du ønsker noe tilbake av materiell art.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Nærbilde av en gressklipper som klipper gress.

En annen belønning

Mange av de som jobber som frivillig, får likevel belønning i form av det å føle seg nyttig. Man kan også oppleve mestring, gleden av å tilhøre et fellesskap eller varmen du kjenner ved å hjelpe et annet menneske eller bidra til et bedre samfunn.

Bare tenke på andre?

Når du setter andres behov foran dine egne, handler du altruistisk. Begrepet stammer fra den franske filosofen August Comte (1798–1857) og defineres slik: «Moralsk innstilling som setter hensynet til andres vel foran den handlendes egennytte».

Bare tenke på deg selv?

Egoisme er det motsatte av altruisme. Kjennetegnene på en egoist er en person som ikke tenker på andre, men bare på seg selv og kun er ute etter å få dekket sine personlige behov og interesser.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung gutt dytter en bil.

Det er lett å bli med!

Hvis du vil jobbe som frivillig, har du mange muligheter. Du kan se rundt deg i nabolaget om det er noen som trenger hjelp med handling, hagearbeid eller en hyggelig prat. Du kan også ta kontakt med et etablert felleskap der oppgavene er mer definerte og planlagte. Dette kan eksempelvis være:

  • frivillige organisasjoner
  • interesseorganisasjoner
  • ideelle organisasjoner

Hva er en frivillig organisasjon?

En frivillig organisasjon er en sammenslutning av mennesker som ønsker å gjøre en jobb for andre, men selv ikke tjene på det. For at bedriften likevel skal gå rundt og utgifter dekkes, er organisasjonen avhengig av inntekter fra medlems­kontingenter, gaver fra sponsorer og at medlemmene stiller med frivillig arbeids­innsats. En frivillig organisasjon kan eksempelvis være Røde Kors, Redd Barna eller Kirkens Bymisjon.

Hva er en ideell organisasjon?

En ideell organisasjon driftes ofte av en person eller en gruppe. Målet er ikke å tjene penger, men kun å hjelpe andre eller egne medlemmer. Organisasjonen har gjerne et sosialt formål og driftes på grunnlag av kontingent, offentlig tilskudd, gaver eller sponsorer.

📷   Redningshund og frivillig mannskap fra Røde Kors.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To personer og en hund som redder noen i snøen.

Sentral for frivillighet

Et annet organ som organiserer ulike typer frivillig arbeid, er Frivillighetssentralen. Mer riktig er det å omtale sentralen i flertall. I Norge har vi 478 slike sentraler. Målet er å mobilisere til frivillig innsats, formidle jobber, men også samordne oppgaver. Det kan være oppdrag som handler om omsorg, sosialt samvær og kultur. Viktige samarbeidspartnere kan være menigheter og kommuner.

Ung jente pakker matkasser til trengende.

Delt glede er dobbel glede

Å jobbe eller hjelpe uten å forvente noe tilbake, ser vi på som en god menneskelig egenskap. Du setter ikke egen økonomi eller egne behov i første rekke, men er villig til å være et varmt medmenneske, hjelpe andre og derfor også bidra i samfunnet. Hvis du er ansatt eller utfører et yrke, er det rett og rimelig å få lønn eller honorar. Da skal både arbeidsgiver og arbeidstaker signere en arbeidskontrakt.

Også når du jobber gratis, bør du ha en avtale. Denne avtalen er ofte muntlig og bygger på felles tillit. Gjør du naboen en tjeneste, må han eller hun være trygg på at du ikke kommer med krav om betaling etterpå. Begge må være enige om at tjenesten er utført frivillig, av glede og godhet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Et par bærer en sofa opp en trapp.

Kilder:

 • Tjønneland, Eivind; Sagdahl, Mathea Slåttholm: altruisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 21. januar 2022 fra https://snl.no/altruisme

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images