Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

Frivillighet

Ordet «frivillighet» inneholder to ord: fri og villig. Når du jobber frivillig, jobber du ikke for å få lønn, men kan du få noe annet?

FN har bestemt at 2022 skal være frivillighetens år.

Et eget år og en egen dag

Frivilligheten har også en egen dag hvert år, 5. desember. Da deler vi i Norge ut Frivillighetsprisen. Prisen går til en person eller gruppe som har utmerket seg når det gjelder å arbeide frivillig.

Målet  for  frivillighetens år

Det viktigste målet for FN er å skape fred i verden, og frivillig arbeid er et viktig skritt på veien.  Frivillig arbeid kan bidra til at mennesker kommer nærmere hverandre og forstår hverandre bedre.

Frivillighet kan være med på å  skape en bedre verden!

Målet for frivillighetens år:

1. Få flere til å jobbe frivillig.

2. Åpne for frivillig innsats flere steder.

3. Skape større kunnskap om den verdien de frivillige gir samfunnet.

 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fargerike armer av papir strekker seg mot jordkloden i midten.

Hæ? Jobbe gratis?

Hvis du utfører en jobb, vil du sikkert ha en lønn? Du kan også få betalt i form av gaver eller tjenester. Et eksempel kan være at du klipper plenen for naboen din, mens naboen din handler for deg. Vi kan kalle det et byttesamfunn.

Hvorfor skal vi jobbe som frivillig?

I dag forventer vi som regel å få lønn for å gjøre en jobb. Hvorfor skal vi da melde oss frivillig og jobbe gratis?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Nærbilde av en gressklipper som klipper gress.

En annen belønning

Frivillig arbeid er arbeid du gjør fordi du ønsker å bidra til et bedre samfunn. Motivasjonen skal ikke være at du skal få en belønning for det du gjør. Men det kan gi deg noe  likevel, for eksempel opplevelsen av mestring eller gleden av å tilhøre et fellesskap!

Bare tenke på andre?

Når du setter andres behov foran dine egne, da handler du altruistisk. Ordet kommer fra den franske filosofen August Comte (1798-1857).

Definisjonen av altruisme er:
«Moralsk innstilling som setter hensynet til andres vel foran den handlendes egennytte».

Bare tenke på deg selv?

Egoisme er det motsatte av altruisme. Da tenker du bare på deg selv og dine egne interesser.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung gutt dytter en bil.

Det er lett å bli med!

Hvis du vil jobbe som frivillig, har du mange muligheter. Du kan gjøre det alene eller i en organisasjon. Disse finnes det mange av:

• frivillige organisasjoner
• interesseorganisasjoner
• ideelle organisasjoner

Hva er en frivillig organisasjon?

En frivillig organisasjon består av mennesker som ønsker å gjøre en jobb for andre. Organisasjonen får kanskje penger eller gaver fra sponsorer eller medlemmene. Eksempler på frivillige organisasjoner er Røde Kors, Redd Barna eller Kirkens Bymisjon.

📷   Redningshund og frivillig mannskap fra Røde Kors.

Hva er en ideell organisasjon?

En ideell organisasjon har som mål å hjelpe andre, men ikke å tjene på det. Inntektene kan komme fra kontingent, offentlig tilskudd, gaver eller sponsorer.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To personer og en hund som redder noen i snøen.

Sentral for frivillighet

Frivillighetssentralen er et sted som deler ut jobber til de frivillige. I Norge har vi 478 slike sentraler. Målet er å formidle jobber og samordne oppgaver. Typiske oppdrag kan være omsorg, sosialt samvær og kultur.

Ung jente pakker matkasser til trengende.

Et bedre samfunn

Frivillig arbeid måles ikke i kroner og øre, men når du jobber frivillig og hjelper andre mennesker, er du med på å skape et bedre samfunn.

Ha en klar avtale

Hvis du er opptatt av å jobbe frivillig, er det viktig å gi tydelig beskjed om at dette er frivillig arbeid så ikke mottakeren tror at de må betale for arbeidet du gjør.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Et par bærer en sofa opp en trapp.

Kilder:

 • Tjønneland, Eivind; Sagdahl, Mathea Slåttholm: altruisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 21. januar 2022 fra https://snl.no/altruisme

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images