Hva er bærekraft?

Du har helt sikkert hørt om «bærekraft» og «bærekraftig utvikling». Men hva er det? FN prøver å forklare det på denne måten:

 • Utvikling som dekker dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraftig utvikling handler om at alle i hele verden tar hensyn til kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Vi har bare én klode med en begrenset mengde ressurser. Alle tjener på å ta vare på jorda.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Strandrydding
Strandrydding

Bakgrunnen

Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt av FN i rapporten «Vår felles framtid» fra 1987.

Rapporten kom med løsninger på både fattigdoms- og miljøproblemer. Arbeidet ble ledet av tidligere statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland.

Tre hovedområder

For å skape bærekraftig utvikling må samfunnet jobbe på tre områder:

 • Klima og miljø
 • Økonomi
 • Sosiale forhold

Verdens ledere er enige om at klimaet påvirkes av økonomi og urettferdig fordeling av ressurser. Vi kan ikke fortsette å bruke opp kloden vår. Derfor må vi finne løsninger som ikke overbelaster miljøet. Vi må også finne bedre måter å fordele ressursene på. Det er bærekraftig både for mennesker og miljøet.

Illustrasjon av sosiale forhold
Hvit FN-bakgrunn
Hvit FN-bakgrunn

Klima og miljø

Vi er helt avhengige av naturen for å leve. Måten vi bruker naturen på i dag, har store konsekvenser for både natur og mennesker.

Giftige utslipp og klimagasser fra fabrikker varmer opp lufta og havet. Det gjør oss mer sårbare for naturkatastrofer og truer livsgrunnlaget vårt. Det igjen kan føre til uro og konflikter i kampen om naturressurser.

For å stanse klimaendringene må verdens land derfor satse mer på fornybare ressurser som vannkraft, vindkraft og solkraft.

I 2015 ble alle land i FN enige om en klimaavtale. De kalte den Paris-avtalen, siden den ble vedtatt i Paris. Paris-avtalen ble undertegnet av alle FN-landene. Det var den første forpliktende klimaavtalen mellom nasjonene.

Hvert femte år skal alle land fortelle hva de har gjort for å få mindre utslipp, slik at de redder klimaet. 

Det langsiktige målet er å begrense global oppvarming. Bare to ekstra varmegrader kan ha katastrofale følger for livet på jorden. Det er ikke sikkert en varm sommer bare er positivt!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Oversvømmelse
Oversvømmelse

Økonomi 

I verden i dag er det stor forskjell mellom fattige og rike, og forskjellene blir bare større.

Verdens åtte rikeste menn eier like mye som halvparten av jordas befolkning! 

Fattigdom kan føre til konflikter og krigTilgang til rent vann, sykehus og skoler er viktig for et mer fredelig og rettferdig samfunn. 

Hvis alle mennesker på jorda hadde hatt samme forbruk som mennesker i Norden, måtte vi hatt mer enn tre jordkloder. 

Sammenligner vi med forbruket til Indias befolkning, hadde vi bare trengt litt mer enn en halv jordklode. Det betyr at rike land må bidra i større grad enn fattige for å oppnå bærekraftig utvikling.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Fattig og rik
Fattig og rik

Sosiale forhold

For å skape bærekraftig utvikling må alle mennesker sikres et godt og levedyktig liv. Det dreier seg om utdanning, arbeid, likestilling og et godt helsetilbud.

Å satse på utdanning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom. Her er utdanning av jenter helt sentralt. Kvinner med utdanning blir mer selvstendige og får færre barn. Det bremser befolkningsveksten. 

Det å skaffe arbeid til kvinner gjør også noe for et lands økonomi. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Utdanning for jenter
Utdanning for jenter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for hele verden. Vi må jobbe sammen for å utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål, og alle må bidra på sin måte.

En av grunntankene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates («Leaving no one behind»). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Eksempler på sårbare grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne og flyktninger. 

Hvordan vil vi ha det i fremtiden?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål

Norge og bærekraftsmålene 

Norge bidro mye da FN vedtok bærekraftsmålene i 2015. Sommeren 2021 kom regjeringen med en plan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Her kan vi lese at rike Norge har oppfylt mange av målene. Det står også at de viktigste kildene til utslipp av klimagasser i Norge er olje- og gassutvinning.

Likevel er det ingen konkrete planer om å slutte å hente ut olje og gass.

Norske oljetønner
Hvit FN-bakgrunn
Hvit FN-bakgrunn

Alles ansvar 

De 17 bærekraftsmålene gir håp for fremtiden. Mennesker har en unik evne til å samarbeide og finne løsninger sammen. Det trenger vi, for vi står overfor vår tids største utfordringer. 

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images / Hei verden YouTube
  6. Getty Images
  7. Getty Images / FN-sambandet Norge YouTube
  8. Getty Images
  9. Getty Images