Læreplantilkobling

Fag

Geografi

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Utforsking og geografiske metodar
 • Naturgitt og menneskeskapt rom
 • Berekraftig utvikling og globalisering
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2 SF
Geografi
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
VG1/VG2 SF
Geografi
 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv

Hva er bærekraft?

Du har sikkert hørt om bærekraft og bærekraftig utvikling, men hva er det?

Bærekraftig utvikling handler om at alle i hele verden må gjøre noe for miljøet. Vi bare har én klode, og ikke evig med ressurser. Vi bør derfor ta bedre vare på den, alle sammen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Strandrydding

Bakgrunnen

FN skal jobbe for å unngå krig, og for bærekraftig utvikling av jordkloden. Her må alle land bidra. I en rapport fra 1987 skrev de om løsninger vi alle må ta del i. Dette er over 30 år siden, men hva har egentlig skjedd?

Tre hovedområder

For å skape bærekraftig utvikling må vi jobbe med tre områder:

 • Klima og miljø
 • Økonomi
 • Mer rettferdig fordeling

De som styrer verden er enige om at noe må gjøres for å redde klimaet. Vi må bruke mye penger på gode løsninger, og vi må dele ressursene på jorda mer rettferdig. Vi kan ikke fortsette å bruke opp kloden vår. Den kan ikke byttes ut!

Illustrasjon av sosiale forhold
Hvit FN-bakgrunn

Klima og miljø

Vi er helt avhengige av naturen for å leve. Hvis vi ødelegger den med giftig røyk fra fabrikker, har vi ikke noe sted å leve. De farlige klimagassene varmer opp havet og lufta. Det gjør oss mer sårbare for naturkatastrofer og truer livet på jorda.

For å stanse klimaendringene må verdens land derfor satse mer på fornybare ressurser som vannkraft, vindkraft og solkraft.

I 2015 ble alle land i FN enige om en klimaavtale. De kalte den Paris-avtalen, siden den ble vedtatt der. Alle land forpliktet seg til å gjøre noe for klimaet.

Det langsiktige målet er å begrense global oppvarming. Kun to grader varmere kan gjøre en enorm forskjell på jorda. Så det er ikke sikkert en varm sommer bare er positivt.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Oversvømmelse

Økonomi 

Det er stor forskjell på fattige og rike, og forskjellene blir bare større og større. Verdens åtte rikeste menn eier like mye som halvparten av jordas befolkning! 

Tilgang til rent vann, sykehus og skoler er viktig for et mer fredelig og rettferdig samfunn. Fattigdom kan føre til krig.

Hvis alle mennesker på jorda skulle hatt samme forbruk som oss i Norge, måtte vi hatt tre jordkloder. Med forbruket til Indias befolkning, hadde vi bare trengt en halv jordklode. Det betyr at rike land må bruke mindre av jordas ressurser.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Fattig og rik

Sosiale forhold

Alle mennesker har rett til et godt liv med venner og familie. Men fattigdom gjør at mange sliter sosialt. Uten utdanning, jobb og helsetilbud er det vanskelig å se lyst på fremtiden. Da er det også begrenset hvor mye man får bidratt med hensyn til klimaet.

Å satse på skole og utdanning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom. Kvinner med utdanning kan få et bedre liv. De trenger heller ikke å få like mange barn. Barnas oppgave bør nemlig ikke være å skaffe penger til familien. Det er de voksnes ansvar. Fødes det færre barn, går jordas folketall ned. Hvorfor er det så viktig?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Utdanning for jenter

FNs bærekraftsmål

FN har satt noen bærekraftsmål for å utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål, og alle må gjøre en innsats.

Alle mennesker har samme verdi, og derfor bør alle ha samme rett til et godt liv. Ingen skal utelates («Leaving no one behind»). Vi må ta ekstra vare på de som trenger det aller mest. Et eksempel på det er alle flyktingene som søker trygghet fra krig og sult.  

Hvordan vil vi ha det i fremtiden?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
FNs bærekraftmål

Norge og bærekraftsmålene 

Norge hjalp til mye da bærekraftsmålene ble vedtatt av FN i 2015. Sommeren 2021 kom regjeringen med en plan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. I denne planen står det at rike Norge har oppfylt mange av målene. Det står også at olje og gass er med på å ødelegge klimaet. 

Men samtidig er det ingen konkrete planer om å slutte å hente ut olje og gass.

Norske oljetønner
Hvit FN-bakgrunn

Alles ansvar 

De 17 bærekraftsmålene gir håp for fremtiden. Mennesker har en unik evne til å samarbeide og finne løsninger sammen. Det trenger vi for å redde jordkloden vår!

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images / Hei verden YouTube
  6. Getty Images
  7. Getty Images / FN-sambandet Norge YouTube
  8. Getty Images
  9. Getty Images