Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
7. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

Moral

Moral handler om hvordan vi tenker når vi tar beslutninger. Men tar vi beslutninger basert på de samme grunnleggende holdningene, eller har vi ulike holdninger som vi legger til grunn?

Hva den enkelte oppfatter som moralsk eller ikke, kan derfor være svært ulikt.

Moralske valg

Grunnleggende holdninger

Grunnleggende holdninger kan handle om hva vi anser for å være skadelig eller hva det betyr å vise omsorg. Det handler om medfølelse og hva vi føler om de som skader andre.

En annen grunnleggende holdning kan være oppfatningen av rettferdighet. Å bli behandlet rettferdig handler også om at vi må få lov til å arbeide og tenke selvstendig i full frihet.

Lojalitet er ofte oppfattet som en grunnleggende holdning. Det handler om evnen til å danne store, organiserte grupper av mennesker som ikke er i slekt. Her deler man de samme oppfatninger som oppofrelse, patriotisme og gruppetenking.

Hva vi anser for å være legitime autoriteter, er også grunnleggende for hva vi mener er moralsk. I Norge mener vi nok stort sett at politiet er en legitim autoritet og at regjeringen også er det. Slik er det ikke i alle andre land.

Hva vi oppfatter som bra eller dårlig for kropp og sjel, har betydning for vår moral. Noen koser seg i sofaen med TV-serier, mens andre er opptatt av kosthold og trening.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Grunnleggende holdninger

Så hvorfor har vi ulik moral?

Tar man utgangspunkt i en grunnleggende holdning som omsorg, så er nok alle enige om at man må ha omsorg for sine barn. Utvider man begrepet til å gjelde eldre, vil man i noen kulturer mene at det er familiens ansvar å ta seg av dem. I andre kulturer overlater man ansvaret til staten, eller man betaler private for å gjøre dette.

Rettferdighet har ulik betydning i ulike kulturer. I vestlige land bestemmer unge mye selv, mens i andre deler av verden er det ofte foreldrene som tar beslutningene.

En type av lojalitet er å samle seg rundt en ideologi som kan ha utspring i religion eller politikk. For noen kan dette virke uforståelig, mens for andre er det helt naturlig.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Eldreomsorg

Autoriteter

Hva man regner som autoriteter, er forskjellig i ulike kulturer. Noen hedrer «de eldste», mens andre respekterer religiøse ledere. Vi i Norge viser nok først og fremst respekt for myndighetene og lovene.

Stortinget

Andre problemstillinger

Det finnes en rekke andre områder der mennesker oppfatter moral veldig ulikt. Eksempler på dette kan være fattigdom, aktiv dødshjelp, samt muligheter som teknologi og medisin gir oss. Bare det at vi i dag kan samle mye data om hverandre, byr på mange moralske utfordringer. Å diskutere hvilke moralske prinsipper som skal ligge til grunn for innhenting og bruk av slike data, er derfor en svært viktig diskusjon.

Aktiv dødshjelp

Kilder:

 • Sagdahl, Mathea Slåttholm: moral i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2. november 2021 fra https://snl.no/moral

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images