Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

Hva er et statskupp?

Et statskupp er når en gruppe mennesker tar over makten fra de øverste politiske lederne, uten å følge reglene i demokratiet.

Et statskupp kan skje på flere måter. I historien har vi ofte sett militærkupp. Et militærkupp er når noen ledere tar makten ved hjelp av militæret.

Statskupp skjer ofte når det er store endringer i et land. For eksempel etter valg eller etter store økonomiske forandringer. Resultatet av statskupp blir ofte et diktatur.

📷 Maleri av demonstranter som stormer slottet Palais de Tuileries under den franske revolusjonen i 1848.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Opptøyer under franske revolusjonen

Diktatur

Diktatur er en styreform som betyr at makten ligger hos noen få. Diktatur er det motsatte av demokrati. I et diktatur har befolkningen lite frihet. Alt styres av lederen som er diktator. Iran har et islamsk prestestyre. Her kan du bli drept eller satt i fengsel, hvis du kritiserer lederne.

📷 President Donald Trump er den første amerikanske presidenten til å krysse grensen til Nord-Korea. Her hilste han på Kim Jong-un, lederen av den totalitære ettpartistaten.

USAs president Donald Trump er første amerikanske presidenten til å krysse grensen til Nord-Korea for å møte øverstkommanderende av den totalitære ettpartistaten, Kim Jong-un.

Statskupp i Chile 1973

11. september 1973 var det et blodig militærkupp i Chile.  Den demokratisk valgte presidenten, Salvador Allende, døde under det grusomme kuppet. Statskuppet ble ledet av Chiles militærsjef Augusto Pinochet og hans militærjunta. De var uenige i måten Allende styrte landet på, og ønsket forandring. De fikk også hjelp fra USA.

Pinochet hadde makten helt frem til 1990. Han er et typisk eksempel på en diktator. Drap, overgrep og tortur ble vanlig under hans ledelse.

📷 Pinochet i en bilparade i Santiago for å feire 9-årsjubileet for hans statskupp.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Pinochet i en bilparade i Santiago for å feire 9-årsjubileet for hans statskupp.

Vi må ikke glemme

I historien har vi sett mange statskupp. For eksempel da Adolf Hitler tok makten i Tyskland i 1933. Dette gjorde han ved å vinne demokratiske valg. Men da han hadde makten gikk han forbi alle andre partier. Han tok også kontroll over militæret og alle statlige institusjoner. Med andre ord: Et demokratisk land kan veldig raskt forvandles til et diktatur.

📷 30. januar 1933: Hitler feires som nyutnevnt rikskansler for Tyskland.

Hitler hylles som Rikskansler

Nesten-kupp i USA

6. januar 2021, Washington D.C.:
Flere hundre Trump-tilhengere samlet seg rundt kongressbygningen i hovedstaden. Kongressen i USA tilsvarer Stortinget i Norge. De protesterte mot at Joe Biden skulle bli godkjent som USAs neste president. President Trump mente at presidentvalget i november 2020 ble utsatt for fusk. Han hadde i sosiale medier uttrykt at valget var ugyldig. I tillegg oppfordret han folk til å protestere.

Protestene ble svært voldelige. Til slutt brøt flere personer seg inn i kongressbygningen. Dette gjorde de slik at godkjenningen av Biden måtte utsettes. President Trump ba til slutt folk om å dra hjem. Likevel fortsatte han å klage på valgfusk i sosiale medier. Men han hadde ingen kilder som kunne bekrefte det. Dette var et skremmende tegn på manglende tillit til demokratiet.

President Trump fikk mye oppmerksomhet for at han ikke erkjente at han tapte valget. I USA er denne erkjennelsen en viktig del av den demokratiske maktoverføringen.

Han innrømmet endelig valgtap 7. januar 2021. Dette var dagen etter at kongressbygningen ble stormet. Det ble heldigvis ikke noe statskupp denne gangen.

Flere av Trumps egne ansatte snudde mot ham. Noen mente også at det Trump hadde gjort var så udemokratisk at han burde miste jobben som president. I så fall ville han fått sparken kun få uker før presidentperioden hans var over.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Supernytt 8.1. 2021: Valgdrama i USA

Spol frem til 0:43 i filmen for en oppsummering av stormingen av kongressen 6. januar 2021.

Hvordan kan man forebygge statskupp?

For å unngå statskupp må man styrke demokratiet. Dette oppnår man blant annet ved at journalister får jobbe fritt. Da kan de gi befolkningen riktig og viktig informasjon. I tillegg er det viktig at barn lærer om demokrati på skolen.

Internasjonalt samarbeid er viktig. Å styrke menneskerettighetene vil også ha stor betydning for et godt demokrati. Ved å la FN ta del i valg, sikrer man at valget blir gjennomført på en ryddig måte.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

FNs sikkerhetsråd

I denne filmen kan du se hva FNs sikkerhetsråd kan gjøre.

 

 

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. Ukjent (CC – SA 3.0)
  4. Getty Images
  5. Deutsches Bundesarchiv (CC – SA 3.0 DE)
  6. Getty Images
  7. NRK
  8. Getty Images
  9. FN Sambandet Norge – YouTube