Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

Hva er et statskupp?

Et statskupp er når den sittende makten blir fjernet på en udemokratisk måte eller gjennom revolusjon. Altså når en gruppe mennesker tar over makten uten å følge reglene.

📷 Maleri av demonstranter som stormer slottet Palais de Tuileries under den franske revolusjonen i 1848.

Et statskupp kan skje på mange forskjellige måter. I historien har vi hovedsakelig sett ulike former for militærkupp. Et militærkupp er når noen ledere griper den politiske makten ved hjelp av hæren i form av vold og trusler.

Statskupp skjer ofte når det er store endringer i et land. For eksempel etter valg eller etter store økonomiske reformer. Resultatet av statskupp blir ofte et diktatur.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Opptøyer under franske revolusjonen

Diktatur

Diktatur er en styreform som kjennetegnes ved at makten ligger hos noen få. Diktatur er det motsatte av demokrati. I et diktatur har innbyggerne lite frihet, og alt styres av lederen som er diktator. I land som Iran, som har et islamsk prestestyre, kan du bli drept eller satt i fengsel hvis du retter kritikk mot regimet.

📷 USAs president Donald Trump er den første amerikanske presidenten til å krysse grensen til Nord-Korea for å møte Kim Jong-un, øverstkommanderende av den totalitære ettpartistaten.

USAs president Donald Trump er første amerikanske presidenten til å krysse grensen til Nord-Korea for å møte øverstkommanderende av den totalitære ettpartistaten, Kim Jong-un.

Statskupp i Chile 1973

11. september 1973 ble Chiles demokratiske regjering utsatt for et militært statskupp. Den demokratisk valgte presidenten Salvador Allende døde under det blodige statskuppet. Kuppet ble ledet av Chiles hærsjef Augusto Pinochet og hans militærjunta, med støtte fra amerikansk hold. En av årsakene til statskuppet var at de var uenige i Allendes politikk.

Pinochet beholdt makten helt frem til 1990. Pinochet er et typisk eksempel på en diktator. Under hans regime ble drap, overgrep og tortur en del av den chilenske hverdagen.

📷 Pinochet i en bilparade i Santiago i anledning 9-årsjubileet for hans statskupp.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Pinochet i en bilparade i Santiago for å feire 9-årsjubileet for hans statskupp.

Vi må ikke glemme

I historien har vi sett mange statskupp. For eksempel da Adolf Hitler tok makten i Tyskland i 1933. Dette gjorde han ved å vinne demokratiske valg. Men så i regjering gikk han forbi alle andre politiske partier og tok kontroll over hæren og alle statlige institusjoner. Et land kan med andre ord svært raskt gå fra demokrati til et diktatur.

📷 30. januar 1933: Hitler hylles som nyutnevnt rikskansler for Tyskland.

Hitler hylles som Rikskansler

Nesten-kupp i USA

6. januar 2021 samlet flere hundre av Trump-tilhengerne seg i hovedstaden Washington D.C., rundt kongressbygningen. De ville protestere mot den offisielle godkjenningen av Joe Biden som USAs neste president. President Trump, og noen av hans tilhengere, mente at presidentvalget i november 2020 ble utsatt for fusk. Trump hadde i sosiale medier uttrykt at valget var ugyldig og oppfordret folk til å protestere.

Protestene ble svært voldelige og til slutt brøt flere personer seg inn i kongressbygningen. Kongressen i USA tilsvarer Stortinget i Norge. Dette gjorde de for å tvinge frem en utsettelse av godkjenningen. Trump ba folk om å dra hjem, men han gjentok likevel anklagene om valgfusk i sosiale medier, uten å underbygge disse med noen kilder. Dette var et skremmende tegn på mistillit til demokratiet.

President Trump fikk mye oppmerksomhet for ikke å erkjenne valgnederlag, noe som anses som et viktig ledd i den demokratiske maktoverføringen. Han erkjente omsider valgtap 7. januar 2021, dagen etter stormingen av kongressbygningen, og et statskupp ble tilsynelatende avverget. I forkant av dette hadde flere av hans egne stabsmedlemmer og partikolleger snudd mot ham. Flere hadde også oppfordret visepresident Mike Pence til å få Trump avsatt kun to uker før presidentperioden hans var over.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Supernytt 8.1. 2021: Valgdrama i USA

Spol frem til 0:43 i filmen for en oppsummering av stormingen av kongressen 6.1.2021.

Hvordan kan man forebygge statskupp?

For å unngå statskupp må man styrke demokratiet. Det er viktig med god informasjon om folkets rettigheter, og hvordan demokratiet fungerer. Dette oppnår man blant annet med pressefrihet og ved at barn lærer om demokrati på skolen.

Internasjonalt samarbeid og å styrke menneskerettighetene, vil også ha stor betydning for et stødig demokrati. Ved å la FN observere når det er valg, sikrer man at valget blir gjennomført på en redelig måte.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

FNs sikkerhetsråd

I denne filmen kan du se hva FNs sikkerhetsråd kan gjøre.

 

 

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. Ukjent (CC – SA 3.0)
  4. Getty Images
  5. Deutsches Bundesarchiv (CC – SA 3.0 DE)
  6. Getty Images
  7. NRK
  8. Getty Images
  9. FN Sambandet Norge – YouTube