Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

Hva er et statskupp?

Et statskupp er når en gruppe mennesker tar over makten fra de øverste lederne, uten å følge reglene.

Et statskupp kan skje på flere måter. I historien har vi ofte sett militærkupp. Et militærkupp er når noen bruker militæret for å ta makten.

Statskupp skjer ofte etter store endringer i et land. For eksempel etter valg eller endringer som påvirker hvor god råd landet har. Etter statskupp får landet ofte diktatur.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Opptøyer under franske revolusjonen

Diktatur

Diktatur betyr at bare noen få mennesker har all makten i et land. Diktatur er det motsatte av demokrati. I et diktatur har befolkningen lite frihet. Alt styres av lederen. Lederen kalles da diktator. Iran er et diktatur. Hvis du kritiserer lederne i Iran kan du bli drept eller satt i fengsel.

📷 I 2019 møtte President Donald Trump Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Han var den første amerikanske presidenten til å krysse grensen til Nord-Korea.

USAs president Donald Trump er første amerikanske presidenten til å krysse grensen til Nord-Korea for å møte øverstkommanderende av den totalitære ettpartistaten, Kim Jong-un.

Statskupp i Chile 1973

I 1973 var det et blodig militærkupp i Chile.  President Salvador Allende døde under det grusomme kuppet. Statskuppet ble ledet av Chiles militærsjef Augusto Pinochet og hans militærjunta. En militærjunta er en gruppe med militære ledere. Pinochet likte ikke måten Allende ledet landet på. Han ønsket forandring og gjorde derfor et statskupp. Han fikk også hjelp av USA.

Pinochet er et typisk eksempel på en diktator. Han var diktator helt til 1990. Drap, overgrep og tortur ble vanlig under hans ledelse.

📷 Pinochet i en bilparade i Santiago.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Pinochet i en bilparade i Santiago for å feire 9-årsjubileet for hans statskupp.

Vi må ikke glemme

I historien har vi sett mange statskupp. For eksempel da Adolf Hitler tok makten i Tyskland i 1933.

Hitler ble leder gjennom demokratiske valg. Men som leder tok han ikke hensyn til andre politikere. Han tok også kontroll over militæret. På denne måten ble han raskt diktator.

📷 30. januar 1933: Hitler feires som ny rikskansler for Tyskland.

Hitler hylles som Rikskansler

Nesten-kupp i USA

6. januar 2021, Washington D.C.:
Trump-velgere samlet seg rundt kongressbygningen. Kongressen i USA tilsvarer Stortinget i Norge. De protesterte mot at Joe Biden skulle bli godkjent som USAs neste president.

President Trump mente at presidentvalget i 2020 ble utsatt for juks. Han sa at valget ikke var lovlig. Han ba også folk om å protestere.

Protestene ved kongressen ble veldig voldelige. Til slutt brøt flere personer seg inn i bygningen. De ønsket å stoppe godkjenningen av Biden med vold.

Til slutt ba Trump folk om å dra hjem. Likevel fortsatte han å klage på valgfusk. Men han hadde ingen kilder som kunne bekrefte at det stemte. Det var skremmende at en president og hans velgere ikke stolte på demokratiet.

President Trump ville ikke erkjenne at han tapte valget. Det fikk han kritikk for. Men dagen etter hendelsene ved kongressen innrømmet han endelig valgtap. Det ble heldigvis ikke noe statskupp denne gangen.

En del av Trumps egne ansatte snudde mot ham. Flere mente også at det Trump hadde gjort var så udemokratisk at han burde mistet jobben som president. Dette til tross for at han bare hadde noen dager igjen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Supernytt 8.1. 2021: Valgdrama i USA

Klikk deg frem til 0:43 i filmen. Der finner du en oppsummering av stormingen av kongressen 6. januar 2021.

Hvordan kan man forebygge statskupp?

For å unngå statskupp må man styrke demokratiet:

1. Demokratiet blir styrket ved at journalister får jobbe fritt. Da kan de gi befolkningen god informasjon.

2. I tillegg er det viktig at barn lærer om demokrati på skolen.

3. Samarbeid mellom ulike land er viktig.

4. Et godt demokrati er avhengig av menneskerettighetene.

5. For å sikre at valg blir gjennomført på en ryddig måte kan man invitere inn FN.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

FNs sikkerhetsråd

I denne filmen kan du se hva FNs sikkerhetsråd kan gjøre.

 

 

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. Ukjent (CC – SA 3.0)
  4. Getty Images
  5. Deutsches Bundesarchiv (CC – SA 3.0 DE)
  6. Getty Images
  7. NRK
  8. Getty Images
  9. FN Sambandet Norge – YouTube