Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Norsk
 • reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Hva er sinne?

Sinne er en av de eldste følelsene vi har. Sinne skulle hjelpe oss å overleve når ting ble vanskelige. For mange tusen år siden var sinne helt nødvendig. Man trengte mat, ly og barn. Sinne var nyttig. Og kvinnene likte at mennene viste sinne – når det var nødvendig.

Hjernen reagerer

I dag er vi ikke truet på livet så ofte. Likevel reagerer hjernen fortsatt på noen situasjoner. For eksempel reagerer vi på urettferdig behandling. Når noen skriker eller sender deg et sint blikk, slår amygdala i hjernen alarm. Da sender hjernen hormoner ut i kroppen, slik at man blir klar til å forsvare seg.

Forskjell på gutter og jenter

Gutter og jenter opplever ofte sinne forskjellig. Jenter blir ikke så ofte fort sinte. De bruker også lengre tid på å roe seg ned. Gutter blir oftere bråsinte. Men de roer seg ned igjen ganske raskt. Gutter har en større amygdala enn jenter. Derfor finnes det flere sinte menn enn kvinner.

Følelser forteller deg noe

Sinne blir sett på som en negativ kraft. Men forskere sier vi trenger sinne for å passe på oss selv. Sinne hjelper oss å være gode venner og kjærester. Vi må si ifra hvis følelsene våre gjør vondt. Og hvis vi godtar sinnet, går det fortere over. Hva hjelper når følelser gjør vondt?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Skille mellom sinne og aggresjon

Sinne er bare en følelse. Men hvis vi oppfører oss sinte kalles det aggresjon. Vi oppdrar små barn til å unngå aggresjon. Vi sier at det ikke er lov til å slå, sparke eller bite når man føler seg sint. Men det er lov å føle sinne.

Å sortere følelser

Også voksne må øve på å ha vonde følelser. Ingen kan velge bort følelsen av sinne. Det er viktig å ikke gjemme den vekk heller. Men voksne skal ikke bli så sinte at de blir aggressive og voldelige. Det er ikke greit å snakke stygt. Det er heller ikke lov å oppføre seg voldelig.

Snakk med noen om det!

Det er alltid lurt å snakke med en venn om følelser og tanker. Du kan også snakke med helsesykepleieren på skolen din. Hvis du vil kan du ringe til 116 111. Det er en alarmtelefon for barn og unge.

Kilder:

 • Kropp & helse (2020)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images / Livetogsånn YouTube
  5. Kjetil Ree (CC BY-SA 2.0
  6. Getty Images
  7. Getty Images