Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Norsk
 • reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Hva er sinne?

Sinne er antakelig blant de eldste og mest primitive følelsene vi har. Vi tror det var en reaksjon som skulle hjelpe oss å overleve under vanskelige forhold. For mange tusen år siden var sinne en livsnødvendig reaksjon for å sikre seg mat, ly og etterkommere. Sinne var en ettertraktet styrke som særlig kvinnene så i sine mannlige paringspartnere.

Hjernen reagerer

Nå til dags er vi ikke så ofte truet på livet. Likevel reagerer hjernen fortsatt på visse situasjoner, som for eksempel urettferdig behandling. Når noen skriker til deg, eller sender deg et sint blikk, slår amygdala i hjernen alarm. Den sender hormoner ut i kroppen, slik at man er bedre i stand til å forsvare seg fysisk.

Forskjell på gutter og jenter

Gutter og jenter opplever stort sett sinne forskjellig. Jenter blir ofte gradvis sinte, og det tar også ofte tid for dem å roe seg ned. Gutter blir oftere bråsinte, men til gjengjeld sklir det fortere over. Gutter har en større amygdala enn jenter, og det er trolig derfor det finnes flere sinte menn enn kvinner.

Følelser forteller deg noe

Sinne blir sett på som en negativ kraft, men forskere sier vi trenger sinne for å sette egne grenser. Det hjelper oss til å beholde vennskapsbånd og kjærlighetsbånd. Og hvis vi godtar sinnet, går det fortere over. Hva hjelper når følelser gjør vondt?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Skille mellom sinne og aggresjon

Sinne er en følelse på lik linje med andre følelser. Aggresjon derimot, er å handle som følge av sinne. Vi oppdrar små barn til at det ikke er lov å slå, sparke eller bite når man føler seg sint.

Å sortere følelser

Også voksne må øve på å sortere og godta vonde følelser. Ingen kan velge bort følelsen av sinne, og det er viktig å ikke gjemme den vekk heller. Men voksne skal ikke bli så sinte at de blir voldelige, verken i prat eller handlinger.

Snakk med noen om det!

Det er alltid lurt å snakke med en venn om følelser og tanker. Du kan også snakke med helsesykepleieren på skolen din eller ringe anonymt til 116 111. Det er en alarmtelefon for barn og unge.

sammenstilt av
Sissel Sommer Steneby

Kilder:

 • Kroppen i arbeid (2020)
  Orage forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images / Livetogsånn YouTube
  5. Kjetil Ree (CC BY-SA 2.0
  6. Getty Images
  7. Getty Images