Læreplantilkobling

Fag

Historie

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Berekraftige samfunn
 • Historiebevissthet
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG2
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG2
Historie
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
VG2
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
VG2
Historie
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
VG2
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG2
Historie
 • sammenligne hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse
VG3
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker, og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
VG3 påbygging
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsakene til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • beskrive samfunnsendringer fra antikken til tidlig nytid og vurdere betydningen for fordeling og legitimering av makt og menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver

Urbane trendsettere

Da menneskene bestemte seg for å bo tettere og samarbeide mer, endret det levemåten deres for alltid. For å holde orden på handel og skatt, utviklet de kileskriften. Deres begreper om tid og penger brukes fortsatt i dag.

Klingende mynt

I Mesopotamia kunne man betale med mynter av metall. De ble kalt shekel, og én måneds arbeid var verdt en shekel. Tidligere brukte man leirklumper i ulike størrelser og fasonger. 

Da Vinci-bakgrunn

Tid satt i system

Mesopotamias byfolk er de første vi kjenner til som brukte tallet 60 for måling av tid. Derfor er ett minutt 60 sekunder, og en time varer i 60 minutter. 

Flinke leger

I Mesopotamia var legene veldig flinke. Sykdommer ble behandlet på flere ulike måter. Behandlingene omfattet blant annet bruk av skilpaddeskall og slangeskinn. 

Da Vinci-bakgrunn

Lov og orden

De eldste nedskrevne lovsamlingene finner vi i Mesopotamia. Hammurabis lover er de mest kjente. Disse lovene sier blant annet noe om ekteskap og tyveri. 

⬅  Prologen til Hammurabis lover.

Hjulet

Det eldste hjulet ble laget i Mesopotamia for over 5000 år siden. Det er sannsynlig at hjulet ble oppfunnet i flere kulturer samtidig. Hjulet gjorde det mye lettere å transportere ting på land.  

⬅  Hjul gjennom tidene.

Økt velstand

Smarte løsninger og godt samarbeid gjorde at Mesopotamia opplevde økt velstandDet førte også til at hele Midtøsten opplevde gode tider. 

Animasjon:

Elverikene

Kilder:

 • Barstad, Hans M.: kileskrift i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/kileskrift
 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.: Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/Mesopotamia
 • Barstad, Hans M.; Groth, BenteBabylon i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/Babylon
 • Historie Junior (2016)
  Orage forlag AS
 • Historie (2016): Vår fortid – slik har den påvirket oss.
  Orage forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Carlomorino (CC – SA 2.5)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Marie-Lan Nguyen 
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Nasjonal digital læringsarena –YouTube