Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Abstraksjon og generalisering
 • Utforsking og problemløysing
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Modellering og anvendingar
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

5. trinn
Matematikk
 • diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk
6. trinn
Matematikk
 • bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar
7. trinn
Matematikk
 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling
7. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
7. trinn
Samfunnsfag
 • gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy
8. trinn
Matematikk
 • beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
9. trinn
Matematikk
 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt
10. trinn
Matematikk
 • modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige
10. trinn
Samfunnsfag
 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Hva hvis vi var 100 mennesker på jorda?

I 2021 levde det i underkant av 8 milliarder mennesker på jorda. Det er 1 milliard mer enn for ti år siden. Det er en utvikling som ikke er ønskelig de neste ti årene, for det er vanskelig nok å fordele ressursene på de som bor her nå.

Tenk deg at hele jordas befolkning kun var 100 mennesker! Hvordan ville befolkningen vært fordelt da?

Stor folkemengde sett ovenfra.

Kvinner og menn

Den gode nyheten er at det er omtrent halvparten av hvert kjønn. Her er det tatt utgangspunkt i biologisk kjønn, og ikke hvordan man selv definerer seg.

Hvor kommer alle fra?

61 personer vil komme fra Asia. 19 av disse kommer fra Kina, og 18 kommer fra India. Kina og India er verdens mest folkerike land – så det er ikke helt overraskende. 15 personer kommer fra Afrika, 10 kommer fra Europa og i underkant av 9 kommer fra Sør-Amerika og Karibia. Fra Nord-Amerika kommer det 5 mennesker.

Hva slags språk snakkes?

12 personer vil snakke mandarin-kinesisk, og vi har 5 for hvert av språkene spansk, engelsk og hindi. Det er 3 som snakker arabisk, og litt over 2 snakker portugisisk. Russisk snakkes av 2 personer, og det er 2 som snakker japansk. Tysk er det én person som snakker.

De resterende innbyggerne kan velge mellom de andre 6000 språkene som snakkes. Hvor stor prosentandel snakker norsk, tenker du?

Religion

I befolkningen er det 34 med kristen bakgrunn, 27 er muslimer og drøyt 16 er hinduer. Vi har 7 buddhister og 2 ateister. De resterende fordeler seg på andre religioner.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Halvparten av jordas overflate sett fra verdensrommet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!