Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Historie

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Historiebevissthet
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Kommunikasjon
 • Møte med engelskspråklige tekster
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Berekraftige samfunn

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
7. trinn
Samfunnsfag
 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG3
Historie
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
VG3
Historie
 • drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden
VG3
Historie
 • sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst
VG3
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert
VG1 SF
Engelsk
 • beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som verdensspråk
VG1 SF
Engelsk
 • utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger
VG1 YF
Engelsk
 • beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som arbeidsspråk
VG1 YF
Engelsk
 • utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger

Queen in a changing world

From the time Queen Elizabeth II was born in 1926 until her passing in 2022, the world developed rapidly. What changes took place in the Queen's lifetime?

Accessibility icon Queen in a changing world

A Century of Transformation

Queen Elizabeth II of the United Kingdom lived for 96 years. She reigned as queen for 70 of these years. During her long life, the world experienced enormous changes.

When Elizabeth was born in 1926, not many could have imagined what the world would come to look like. Reality outdid most dreams and fantasies. We’ve landed on the moon, created nuclear bombs that can wipe out the whole planet, and we have the whole world in our pockets through our smartphones.

We can now look back on a century in which the world has gone through big changes. Here are some of the changes the Queen both took part in and witnessed.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Sort/hvitt bilde av Dronning Elizabeth II hilser på folket på en av sine reiser

The Sun Began to Set on the British Empire

Elizabeth II was born when the British Empire was the largest in the world. In the 1920s, the empire included a quarter of the world’s population, and it covered a third of the world’s total land area. Because it was so widespread, it was said that the sun never set on the British Empire. After two world wars, the British Empire was slowly but surely coming to an end.

Kart over Det britiske imperiets

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!