Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Samfunnsfag

Historie

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Historiebevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
7. trinn
Samfunnsfag
 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG3
Historie
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
VG3
Historie
 • drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3
Historie
 • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden
VG3
Historie
 • sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst
VG3
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert

Dronning av en verden i endring

Fra Dronning Elizabeth II ble født i 1926, og frem til hennes død i 2022 gikk utviklingen i en rasende fart. Hvilke endringer gikk verden gjennom i den britiske dronningens levetid?

Accessibility icon Dronning av en verden i endring

Forvandlingens hundreår

Dronning Elizabeth II av Storbritannia levde i 96 år. Av disse var hun dronning i 70. I løpet av hennes lange liv forandret verden seg enormt.

Da Elizabeth ble født i 1926, var det nok ikke mange som kunne forestille seg hvordan verden kunne bli. Virkeligheten kom til å overgå de fleste sine drømmer og fantasier. Vi har landet på månen, skapt atombomber som kan utslette hele kloden, og fått hele verden i lomma ved hjelp av smarttelefoner.

Vi kan nå se tilbake på et hundreår med enorme endringer i verden. Her følger noen av forandringene dronningen både deltok i og var vitne til.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Sort/hvitt bilde av Dronning Elizabeth II hilser på folket på en av sine reiser

Solen gikk ned over det britiske imperiet

Elizabeth II ble født da det britiske imperiet var det største i verden. Imperiet omfattet  en fjerdedel av verdens befolkning og dekket en tredjedel av jordens landområde. Det ble derfor sagt at solen aldri gikk ned over det britiske imperiet. Etter to verdenskriger gikk det sakte, men sikkert mot slutten for imperiet.

Kart over Det britiske imperiets

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!