Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Historie

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
VG3
Historie
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for utviklingen av det moderne demokratiet

Mayflower

De første europeerne som bosatte seg i Amerika kom med båten Mayflower i år 1620. De håpet på et bedre liv i Amerika.

Den første vinteren

Mayflower nådde den amerikanske østkysten i november. Det var vinter og veldig kaldt. Mange døde i løpet av vinteren. Urbefolkningen hjalp de nye landsmennene med mat.

De 13 koloniene

Områdene som europeerne bosatte seg på, kalles kolonier. Koloniene ble styrt av England og den britiske kongen. Mange av koloniene hadde store gårder og trengte mange som kunne jobbe der. Derfor bestemte de seg for å hente slaver fra Afrika. Koloniene vokste seg store. De som eide store gårder ble rike.

Kolonikrigene

Frankrike hadde også kolonier i Amerika. Britiske og franske kolonier kjempet om nye områder. Når britene og franskmennene kriget om et område, skaffet de seg hjelp fra ulike grupper i urbefolkningen. Disse kalles stammer. Britene vant kolonikrigen og overtok de franske områdene.

Kongen trenger penger

Kongen i Storbritannia trengte mer penger. Derfor bestemte han at innbyggerne i de britiske koloniene skulle betale mer skatt. De første kolonistene følte seg britiske, og støttet kongen. Men de som etter hvert ble født og vokste opp i Amerika, ville ikke betale penger til et land de ikke bodde i.

⬅  Kong George III regjerte over Storbritannia og koloniene under den amerikanske revolusjonen.

 

Teselskapet i Boston

Te var populært både i Storbritannia og i Amerika. Derfor ville den britiske kongen øke skattene på te. Da protesterte britene i koloniene. Den 16. desember 1773 lå tre skip lastet med te i havna i Boston. Kolonistene kastet all teen over bord og ut i havnebassenget.

Uavhengighetskrigen

I april 1775 ble det krig mellom kolonistene og britiske soldater. Koloniene hadde fått en felles fiende i Storbritannia. Krigen kalles uavhengighetskrigen fordi kolonistene ikke lenger ville at kongen i Storbritannia skulle bestemme over dem.

⬅  Illustrasjon av George Washington og hans menn som krysser elven Delaware under uavhengighetskrigen.

Uavhengighetserklæringen

De 13 koloniene bestemte seg for å stå sammen. De ville være et fritt land. De laget derfor et dokument kalt uavhengighetserklæringen. Storbritannia skulle ikke lenger få lov til å bestemme lover og regler i koloniene, og skattepenger ville kolonistene beholde. Dokumentet ble godkjent den 4. juli 1776. Derfor er denne dagen amerikanernes nasjonaldag.

Krigen fortsetter

Britene godtok ikke kolonistenes krav, og krigen fortsatte. Da fikk de britiske kolonistene hjelp av franske kolonister. Sammen kjempet de mot kongens hær. I oktober 1781 måtte britene innse at de hadde tapt krigen.

Overgivelsen i Yorktown i 1781 markerte slutten på uavhengighetskrigen.  ⮕

En erklæring for alle?

Den amerikanske uavhengighetserklæringen sier at alle mennesker er født like, og har samme rettigheter. Men da dette ble skrevet i 1776 gjaldt den ikke for kvinner, slaver eller urbefolkningen. Da var det kanskje ikke et dokument for alle likevel?

Kilder:

History.com (24.11.2020): George III
https://www.history.com/topics/british-history/george-iii
 

Mennesket.net (24.11.2020): Den amerikanske revolusjon
https://www.mennesket.net/nyere-historie/revolusjoner/amerikansk-losrivelse/ 

Sirevåg, TorbjørnUSAs historie i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 24. november 2020 fra https://snl.no/USAs_historie

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images