Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Undring og utforsking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

Det sårbare demokratiet

Mange tar demokratiet for gitt, men demokratiet er ganske sårbart. Flere land i verden opplever at man går bort fra folkestyret til mer autoritære og diktatoriske styresett. Men finnes det andre måter å skape folkestyre på enn dagens demokrati?

Accessibility icon Det sårbare demokratiet

Står demokratiet for fall?

Flere demokratier har blitt rystet det siste tiåret. Det har vært misnøye med den politiske styringen og økonomiske kriser. Vi har sett politiske ledere som ønsker å gå tilbake til autokrati. Autokrati betyr at  enkeltpersoner, eller en liten gruppe, har mesteparten av makten. Folk flest mister stemmeretten og påvirkningskraften de har i et demokrati.

Liten støtte

I den vestlige verden er støtten til demokratiet på sitt laveste siden andre verdenskrig. Det gjør at mange ikke engasjerer seg i politiske valg eller ikke bruker stemmeretten sin. Hvis dette fortsetter, vil bare halvparten av innbyggerne i Vesten stemme om fem år.

Hva vil styre oss?

Forsvinner demokratiet? Hva vil i så fall erstatte det? Blir det diktaturer som fra begynnelsen av forrige århundre? Eller er det kunstig intelligens som vil styre oss i fremtiden?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En mann styrer mange mennesker med tråder.

Lærer vi noe av historien?

Mye av det som skjer i verden i dag, har skjedd før. Men lærer vi egentlig noe av historien? Folk flest ønsker å leve trygt og godt. De vil bestemme over sitt eget liv. Hvorfor er det da så mange som opplever det stikk motsatte?

Ulike styreformer

Demokrati er en styreform som er ulik styreformer som diktatur, anarki og meritokrati. Demokrati har vært mer unntaket enn regelen. Mange land og områder har ofte blitt styrt av oligarker, despoter og diktatorer.

Diktatorer og oligarker

Et diktatur styres ofte av én person, slik som diktatoren Adolf Hitler i Tyskland under 2. verdenskrig. Folk flest fikk ikke være med og bestemme. Et diktatur kan også styres av oligarker. Det er når en liten gruppe sitter med makta. Mange av disse statslederne var og er despoter – som betyr brutale og voldelige ledere.

 

Anarki og meritokrati

I et anarki som styringsform har ingen overordnet makt. Samfunnet styres gjennom samarbeid og et ønske om fri vilje. Et meritokrati styres av de med spesielle evner og ferdigheter. Dette er en svært sjelden styreform!

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
En overdimensjonert rød mann ser ned på en stor folkemengde.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!