Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Undring og utforsking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

Det sårbare demokratiet

Mange tar demokratiet for gitt, men demokratiet er ganske sårbart. Flere land i verden opplever at man går bort fra folkestyret til mer autoritære og diktatoriske styresett. Men finnes det andre måter å skape folkestyre på enn dagens demokrati?

Accessibility icon Det sårbare demokratiet

Står demokratiet for fall?

Det siste tiåret har det vært økonomiske kriser og misnøye med den politiske ledelsen i flere demokratier. Flere steder er det enkeltpersoner eller små grupper som har den politiske styringen. Dette kalles autokrati. Folket mister muligheten til å delta som i et demokrati.

Liten støtte

Stadig flere slutter å bruke stemmeretten sin og engasjerer seg ikke politisk. Støtten til demokratiet er på sitt laveste siden andre verdenskrig.

Hva vil styre oss?

Blir demokratiet borte? Hva vil det da erstattes av? Vil det kanskje erstattes av diktatur som i forrige århundre? Da var det noen få som bestemte det aller meste.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En mann styrer mange mennesker med tråder.

Lærer vi noe av historien?

De fleste ønsker seg et trygt liv der de bestemmer selv. Likevel er det mange som ikke har det slik. Ting som skjer i verden i dag, har hendt før. Har vi egentlig lært noe av historien?

Ulike styreformer

Det finnes mer vanlige styreformer enn vårt demokrati. Mange land og områder blir styrt som diktatur, anarki og meritokrati. De som styrer, kalles oligarker, despoter og diktatorer. Felles for dem er at de har makten ganske alene. 

Diktatorer og oligarker

Et diktatur styres oftest av én person. Under 2. verdenskrig styrte Adolf Hitler alene. I et diktatur har ikke folket noe de skulle ha sagt. En diktator er ofte en brutal og voldelig leder. Oligarker er en gruppe mennesker som styrer diktaturet sammen.

 

Anarki og meritokrati

Noen land blir styrt som et anarki. Da blir samfunnet styrt av folk i samarbeid, og ikke av noen få utvalgte personer. Er du en av dem med spesielle evner og ferdigheter? Da kunne du styrt i den sjeldne styreformen, meritokrati.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
En overdimensjonert rød mann ser ned på en stor folkemengde.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!