Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Etisk refleksjon
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i kristendom
7. trinn
KRLE
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
7. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
10. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
10. trinn
KRLE
 • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

Etikk og moral

Hver dag må vi ta mange valg. Vi må bestemme oss for hva vi mener er sant og usant, eller rett og galt.

For å ta slike valg må vi ha noe som kalles moralske rettesnorer. Det kan være din samvittighet eller reglene som gjelder der du bor.

Etikk er å finne svar på spørsmål som:

 • Hva er godt?
 • Hva er det rette?
 • Hvordan bør man oppføre seg?
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Mange veivalg

Rett og galt

I ulike samfunn er det forskjellige meninger om hva som er rett og galt. Noen steder er alkohol forbudt. Andre steder er det lov. Når vi er ute og reiser, bør vi helst følge de reglene som gjelder der vi er.

I flere religioner finnes det regler for hva som er lov eller ikke lov til å spise. Muslimer kan ikke spise svinekjøtt, og i hinduismen kan man ikke spise kukjøtt. Andre kan bare spise frukt og grønnsaker og kalles veganere.

Men det er ikke alltid så lett å vite hva man skal gjøre. Hva skal du gjøre hvis du må stjele fra andre for å overleve selv? Skal du redde deg selv før noen andre ved en katastrofe? Går familien foran fremfor noen ukjente?

Kan de samme reglene gjelde for alle? Er det mulig å få til?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Mann holder skilt for rett og galt

En hvit løgn

En hvit løgn er en løgn som ikke er så farlig. Det kan gi større konsekvenser hvis man forteller sannheten enn løgnen. Et eksempel kan være at du sier maten smaker godt, selv om du ikke mener det. Du vil jo ikke såre den som har laget maten.

Spørsmålet er om man skal lyve eller ikke. Hvem skal bestemme når en hvit løgn er lov å fortelle?

Følger vi det som kalles pliktetikk, skal vi ikke lyve. Følger vi konsekvensetikk, kan vi lyve hvis det er moralsk riktig.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Jugekort bak ryggen

Ulike typer etikk

Etikk er den vurderingen vi må ta om noe er rett eller galt. Skal vi følge vår egen samvittighet? Eller skal vi følge det en religion sier, eller skal vi følge lovene i et samfunn? Er det som er riktig for meg også riktig for deg?

Pliktetikk er å gjøre noe som andre bestemmer.

Konsekvensetikk ser på konsekvensene av det man gjør.

Dydsetikk handler om å gjøre gode gjerninger i det meste man gjør.

Det er noen moralske regler som de fleste kan være enige i. For eksempel «den gylne regelen». Den sier at du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Valgets kvaler

Altruisme

Altruismen handler om at andre mennesker skal ha det bra. Selv om det går på bekostning av egne interesser. Ifølge altruismen er det umoralsk å være egoist.

Egoisme

Egoisme er å kun tenke på seg selv. Ifølge egoismen skal man realisere seg selv for å få et lykkelig liv.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En håndsrekning

Anvendt etikk

Anvendt etikk er å tenke over hva som er rett og galt i en konkret sak. Det kan handle om klimaetikk, dyreetikk eller forskningsetikk.

Anvendt etikk tar ofte utgangspunkt i moralske spørsmål. Vi kan se for oss spørsmål om fattigdom eller dyreforsøk. Kan dyrenes interesser være i konflikt med forskernes ønske om økt kunnskap?

Andre etiske temaer:

 • Krig og fred: Velger noen å bli pasifist (militærnekter) ut fra personlige hensyn? Eller ser man på konsekvensene krig har for samfunnet?
 • Klima: Hvem bestemmer over klimaet? Hvem har de riktige løsningene for å redde jorda? Kan ikke alle gjøre som de vil?
 • Aktiv og passiv dødshjelp: Tenk deg at noen har en uhelbredelig sykdom eller et stort handicap. Kan vedkommende selv bestemme om han eller hun vil dø?
 • Genetikk: Skal vi ha lov til å «designe» egne barn før de blir født? Slik at de blir akkurat sånn foreldrene vil ha dem?
 • Seksualetikk: Kan vi elske den vi vil? Kan vi bo med den vi vil? Hvem bestemmer over kjærligheten?
Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Symbolikk for bærekraft

Etiske perspektiver

Etiske perspektiver handler om hvilke valg man tar i ulike situasjoner. Skal vi ta hensyn til oss selv eller alle andre rundt oss? Har hver og en av oss ansvaret for å redde klimaet og for å stanse fattigdom?

Blank Word-bakgrunn

Religioner og etikk

 • Kristendommen vil at man følger De ti bud og viser nestekjærlighet.
 • Jødedommen følger Moseloven i Bibelen.
 • I islam handler det om lydigheten til Allah.
 • Hinduismen følger kastesystemet mange steder. Det setter ulik verdi på mennesker.
 • I buddhismen skal man ikke begjære noe eller noen. Man skal ikke være misunnelig på det andre har.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Jente som ber en bønn i en kirke

Etiske begreper

 • Etikk er å tenke på hva som er rett og galt. Hvilke etiske vurderinger tar du før du gjør noe?
 • Moral er handlinger som er resultatet av etiske vurderinger. Du bør tenke deg nøye om før du tar viktige valg for deg selv og andre.
 • Verdier er noe som er godt og verdifullt, og som vi prøver å bevare. Eksempler på dette er fred og rettferdighet.
 • Samvittighet er noe i mennesket som skaper en følelse av skyld eller skam hvis vi gjør noe galt.
 • Holdninger er vår innstilling til handlingene vi gjør. Har vi en god eller dårlig innstilling til det vi skal gjøre?
 • Ansvar vil si at man må stå ansvarlig for det man gjør. Man kan ikke bare skylde på alle andre.
 • Plikter er noe man gjør fordi noen andre bestemmer det. Du har en plikt til å melde fra til brannvesenet hvis du ser en brann.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Blank Word-bakgrunn

Kilder:

 • Sagdahl, Mathea Slåttholm: etikk i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. oktober 2021 fra http://snl.no/etikk

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Skolerom
  8. Getty Images
  9. Skolerom