Læreplantilkobling

Fag

Historie

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
VG3
Historie
 • drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
VG3 påbygging
Historie
 • beskrive bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter på 1900-tallet og reflektere over om fredsslutningene bidro til å skape fred og forsoning

Hva er NATO?

NATO dukker stadig opp i nyhetene når det er snakk om kriger og konflikter verden over, men hva er egentlig denne organisasjonen, hvem er med og hvilke oppgaver har den?

Accessibility icon Hva er NATO?

Her signerer Norges utenriksminister den viktige avtalen …

… og siden dette øyeblikket, 4. april 1949, har Norge vært medlem av NATO. Men hva er egentlig NATO?

Utenriksminister Halvard Lange signerer Atlanterhavspakten på vegne av Norge

Hvorfor ble NATO opprettet?

Etter andre verdenskrig ønsket mange land mer internasjonalt samarbeid, slik at man kunne unngå nye, ødeleggende kriger. Verden hadde også sett konsekvensene av atomvåpen etter at USA bombet de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. I tillegg fryktet mange at mektige, kommunistiske Sovjetunionen skulle prøve å utvide seg til flere land.

Dette førte til at 12 vestlige land, inkludert Norge, gikk sammen om å opprette en forsvarsallianse, og 4. april 1949 skrev de under på Atlanterhavspakten. Denne avtalen forplikter alle NATO-landene å følge.

Det viktigste i Atlanterhavspakten er artikkel 5. Der står det: «Et væpnet angrep mot én eller flere av de tilsluttede stater skal betraktes som et angrep mot dem alle». Dette betyr at hvis for eksempel Norge blir angrepet, vil alle de andre NATO-landene hjelpe Norge.

Med jevne mellomrom har flere land sluttet seg til pakten, og i dag består NATO av 30 medlemsland. Flere land vurderer NATO-medlemskap, deriblant Sverige og Finland.

Flaggene til Natos medlemsland

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
4. april 1949 ble Nato stiftet i Washington D.C.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!