Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og samarbeide om demokratiske prosessar
4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar

Hvem bestemmer hva i Norge?

I Norge er det mange som bestemmer. Men hvem bestemmer hva, egentlig? Dommeren i en fotballkamp bestemmer, og dommeren i en rettssal bestemmer. Kongen bestemmer noe. Stortinget bestemmer mye. Rektoren på skolen bestemmer, og du kan bestemme en god del over ditt eget liv.

Accessibility icon Hvem bestemmer hva i Norge?

Hvem bestemmer
hva i Norge?

I Norge er det mange som bestemmer. Vi har nemlig noe som heter folkesuverenitet. Det betyr at folket velger hvem som skal bestemme. Et annet ord for dette er demokrati.

Hvert fjerde år kan alle over 18 år stemme på hvilke politiske partier som skal sitte på Stortinget. De som sitter der, kaller vi folkevalgte, og de bestemmer ganske mye over hvordan det er å bo i Norge.

Tenk litt over hvorfor aldersgrensen for å stemme er 18 år. Burde barn også få stemmerett?

Norge med små mennesker
Lys varm bakgrunn

Kongen øverst, jeg nederst

Se for deg Norge som en stige. Øverst sitter kongen. Han er Norges statsoverhode, men han bestemmer egentlig ikke så mye. På trinnet under kongen sitter stortingspresidenten. På neste trinn sitter Stortinget, og under der igjen finner vi regjeringen.

Videre nedover på stigen er det mange som bestemmer ulike ting.

Nederst på stigen finner vi oss selv. Vi kan bestemme ganske mye over vårt eget liv. Vil vi bestemme mer, må vi klatre oppover stigen.

Karrierestige

Hva bestemmer egentlig kongen?

Kongen bestemmer ikke så mye når det gjelder politikk, men det er ett unntak. Hver fredag klokka 11.00 møtes kongen og regjeringen på slottet. Det kalles statsråd. Der presenterer regjeringen lover som Stortinget har vedtatt. Kongen skal egentlig bare skrive under på dette, men kan nekte hvis han er uenig i vedtaket.

Illulstrert tradisjonell konge
Lys varm bakgrunn

Tenk litt på dette …

 • Har ikke kongen ganske mye makt hvis han kan nekte å godkjenne et lovvedtak? Hva skjer om han gjør det?
Lys varm bakgrunn

Hva med Stortinget og regjeringen?

Med ordet «staten» mener vi Stortinget og regjeringen. På Stortinget sitter de folkevalgte og regjeringen, og de bestemmer veldig mye. Egentlig burde de sittet helt øverst på stigen, men der sitter allerede kongen.

De som sitter på Stortinget, kan komme med forslag til lover. Stortinget stemmer over forslagene, og flertallet bestemmer om loven vedtas eller ikke.

Stortinget bestemmer blant annet over politiet, forsvaret og sykehusene. Og de har ansvar for at riksveiene våre er gode å kjøre på. Men hvorfor skjer det da trafikkulykker? Hvorfor løser ikke politiet enda flere kriminalsaker? Hvorfor blir det pasientkø på sykehusene? Er dette noe du kan gjøre noe med?

Stortinget deler også ut penger til fylkene og kommunene. De bestemmer derfor hvor mye av landets penger som kan brukes i ulike deler av landet. Mange synes denne fordelingen er urettferdig. Hvorfor kan ikke fylkene og kommunene bare få akkurat det de vil? Hadde ikke det vært best for alle?

Så må vi ikke glemme stortingspresidenten. Denne personen leder Stortinget og passer på at alle regler følges til punkt og prikke. Hvorfor gjør ikke statsministeren dette, tror du?

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Stortinget på lys bakgrunn

Hva bestemmer fylkeskommunen?

Først må du vite hva en fylkeskommune er. Landet er inndelt i elleve fylker, også kalt fylkeskommuner. Disse har blant annet ansvar for videregående skoler, tannhelsetjenesten og fylkesveiene.

Når du skal velge videregående skole, er det fylkeskommunen du sender søknaden til. Frem til du er 18 år, får du gratis tannlege av fylkeskommunen.

Hvem klager du til hvis skolebussen kjører på humpete og hullete veier? Eller hvis kulturhuset der du bor, skal legges ned?

Atlanterhavsveien
Lys varm bakgrunn

Hva bestemmer kommunen?

Vi har 356 kommuner i Norge. Kommunen bestemmer mye som har betydning for deg og familien din. Kommunestyret har blant annet ansvar for barnehage og grunnskole, renovasjon, fritidsklubber og kommunale veier.

Hva kan du gjøre hvis fritidsklubben du går på skal legges ned, eller at veiene ikke blir brøytet på vinteren? Hva om ikke restavfallet hentes, eller skolen mangler vikarer? Har vi egentlig noen påvirkning på de som bestemmer?

Bakgrunn med nordnorsk idyll

Hva bestemmer ordføreren?

Mange tror nok at en ordfører bestemmer veldig mye. Hun eller han er jo med på det meste og sitter i sjefsstolen. Ordføreren leder møtene i kommunestyret, men det er flertallet i kommunestyret som bestemmer.

Hvilken betydning har egentlig en ordfører, tenker du?

Ordfører på lys bakgrunn

Hva bestemmer elevrådet?

Ja, hva bestemmer egentlig elevrådet på din skole? Alle elever har rett til å bli hørt, og de har rett til å medvirke for å gjøre skolen best mulig for alle. Men får elevrådet egentlig gjort så mye, utover å mene mye og vedta innkjøp av skolegensere?

Tegnet klasserom

Hva bestemmer familien?

I en familie er det mange ønsker og behov. Dette skyldes ulik alder, interesser og livssituasjon. Mange barn opplever at foreldrene skiller seg, og da kan man få to familier å forholde seg til. Alle i en familie bør ha rett til å bli hørt, og til å medvirke til at alle har det bra. Vi må tilpasse oss hverandres behov. Og det siste er ikke alltid så lett når en familie for eksempel skal planlegge sommerferie. Eller hva med bursdag eller jul? Får vi det akkurat slik vi vil?

De voksne bestemmer veldig mye i en familie, men barn og ungdom bør ha rett til å bestemme de også. Hva bestemmer du?

Illustrert familie
Lys varm bakgrunn

Hva bestemmer du?

Du kan bestemme mye over ditt eget liv. Hvilke klær du vil ha på deg, hvilke fritidsaktiviteter du vil gå på, eller hva du vil ha på brødskiva. Men det kan være vanskelig å ta de riktige valgene hele tiden. Og de voksne bestemmer ganske mye frem til du selv blir voksen.

Hvis du vil være med å bestemme noe i samfunnet, må du engasjere deg i en forening, et politisk parti eller en organisasjon. Det kan være speideren, Røde Kors eller Naturvernforbundet. Du bestemmer!

Gutt med solbriller

Kilder:

 • Thorsnæs, Geir; Berg, Ole T.: kommune i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M08 13 fra https://snl.no/kommune

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Håkon Steinmo / Tromsø kommune
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images