Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Modellering og anvendingar
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Utforsking og problemløysing
 • Abstraksjon og generalisering

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Matematikk
 • lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark med cellereferansar og formlar
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
7. trinn
Samfunnsfag
 • gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
8. trinn
Matematikk
 • lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar
9. trinn
Matematikk
 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet
10. trinn
Matematikk
 • planleggje, utføre og presentere eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar
10. trinn
Samfunnsfag
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

Hvorfor betaler vi skatt?

Skatt er en innbetaling fra landets innbyggere til staten. Disse pengene skal brukes til det beste for fellesskapet. Hvor lenge har vi betalt skatt i Norge? Hvor mye skal vi betale, og hvem bestemmer beløpet? På hvilken måte kan skatt påvirke et demokrati?

Accessibility icon Hvorfor betaler vi skatt?

Hva er skatt?

Alle som jobber, betaler skatt til staten og kommunen. Pengene gjør at vi blant annet har gratis grunnskole og gratis behandling på sykehus.

De fleste som jobber, må ha et skattekort. Skatten betales gjennom hele året. Alle må betale riktig skatt. I april året etter får vi vite om vi har betalt for mye skatt eller for lite. Dette kalles skatteoppgjøret.

Norske sedler

Leidang

På 1100-tallet måtte alle voksne i Norge hjelpe til med å forsvare landet. Skip, soldater og våpen var dyrt. Alle måtte betale litt av hva dette kostet. Leidang er derfor det eldste skattesystemet vi har i Norge.

Tiende

På 1100-tallet måtte alle betale 10 prosent av lønnen sin til kirken. Folk kunne enten betale med penger eller med matvarer. Tienden ble delt mellom kirkene, prestene og de fattige.

Koppskatt

På 1600-tallet fikk vi koppskatt. Ordet kommer fra tysk Kopfschatz. Kopf betyr hode, og schatz betyr skatt. Hver person, eller hvert hode, skulle betale skatt.

Alle over 12 år skulle betale det samme. De som var i militæret, slapp å betale.

Skatter og avgifter

Fra vikingtiden og frem til vår tid har folket betalt ulike skatter. Mange av skattene har blitt gitt til militæret og kirken.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Halfdan Egedius: Illustration for Magnus den godes saga

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!