Hva er skatt?

Skatt er økonomiske ytelser, eller en avgift, som stat og kommune krever inn av innbyggerne. Gjennom å betale skatt, anerkjenner vi staten som en organisasjon som forvalter disse pengene til fellesskapets beste.

De fleste som har arbeid, må ha et skattekort. Hver og en har ansvar for at vi betaler riktig skatt. Året etter får vi vite om vi har betalt for mye eller for lite skatt. I skatteoppgjøret får du enten penger tilbake, eller du må betale restskatt.

Norske sedler

Leidang og veitsle 

På 1100-tallet ble Norge inndelt i områder for å forsvare landet mot fiender. Hele befolkningen måtte bidra til disse utgiftene. Hvert område hadde plikt til å bidra med skip, mannskap, mat og annet utstyr. Leidang er derfor det eldste skattesystemet vi har i Norge.

Veitsle var at kongen hadde rett til mat, drikke og overnatting når han reiste rundt i landet.

Tiende

På 1100-tallet påla kirken at alle skulle betale 10 prosent av inntekten sin. Folk kunne enten gi penger eller råvarer i form av korn, fisk eller pels. Dette ble grunngitt gjennom bibelske tradisjoner. Tienden ble delt mellom kirkene, prestene, biskopen og de fattige.

Etter reformasjonen på 1500-tallet var det kongen som fikk hele tienden. Han skulle fordele skatten til de som trengte det, men tok sannsynligvis det meste selv.

Koppskatt

Utover på 1600-tallet fikk vi koppskatt. Ordet kommer fra tysk Kopfschatz. Kopf er hode, og schatz er skatt. Hver person, eller hvert hode, skulle betale skatt.

Dette gjaldt alle over 12 år, men ikke de som var i milliæret. På 1700-tallet ble det delvis frivillig å betale koppskatt. Hver og en skulle betale etter evne.

Skatter og avgifter

Fra vikingtiden og frem til i dag har norske myndigheter krevd inn mange ulike skatter og avgifter. Mange av skattene har blitt gitt til forsvaret og kirken.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Halfdan Egedius: Illustration for Magnus den godes saga

Hvorfor betaler vi skatt? 

I dag har skattene et tredobbelt formål: 

 • Skatten skal dekke fellesskapets utgifter.
 • Skatten skal utjevne de økonomiske forskjellene mellom innbyggerne.
 • Skatten skal virke styrende på hvordan innbyggerne forvalter pengene sine.

Den økonomiske politikken skal motvirke arbeidsledighet og inflasjon, og stimulere til økonomisk vekst. Samtidig skal økonomien bidra til at vi kan bo i en trygg og mest mulig rettferdig velferdsstat.

Kvinne som henter selvangivelsesskjema for Oslo 1958 i en kiosk

Fra du fyller 13 år betaler du skatt 

Fra og med det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort hvis du tjener egne penger.

Alle som tjener penger på en heltidsjobb eller deltidsjobb, skal betale skatt. Hvor mye skatt du skal betale, kommer an på hvor mye du tjener. Tjener du under et visst beløp i året, betaler du ikke skatt. Da har du frikort.

Frikortgrensen er på 60 000 kroner. Du kan tjene inntil dette beløpet uten å betale skatt. Hvis du tjener over frikortgrensen, skal du betale skatt av alle pengene du har tjent.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Illustrasjon av Skattekort

Direkte skatt

Direkte skatt er inntekts- og formuesskatt. Inntektsskatten betaler du av penger du blant annet tjener på arbeid eller næring. Næring kan være fiske eller jordbruk.

Formuesskatt er en skatt på de eiendelene du har. Det kan være kontanter, bankinnskudd, aksjer, løsøre og fast eiendom. Løsøre er alt du eier som ikke er fast eiendom: Sykler, verktøy, biler og treningsutstyr. Formuesskatten beregnes etter at du har trukket fra gjeld.

Fiskeskøyte

Indirekte skatt 

Indirekte skatt er merverdiavgift, særavgifter, toll og gebyrer. 

Merverdiavgift 

Når du kjøper en vare eller tjeneste, står det som regel at du har betalt mva. (merverdiavgift) eller moms. Dette er en skatt som butikken eller firmaet må betale til staten. Dette er lovpålagt. Hvis ikke man betaler dette, kalles det «svart arbeid». Det er ulovlig og straffbart. 

Særavgifter, toll og avgifter

Særavgifter kan pålegges for å begrense bruken av enkelte varer. Dette kan gjelde alkohol og tobakk. Vi må betale avgifter på kjøp av bil, og det kan være klimaavgifter på flyreiser. Tollavgifter skal beskytte innenlandske produsenter mot konkurranse fra utlandet.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tollbetjent

Skattekort

I desember hvert år får du nytt skattekort. For at Skatteetaten skal vite at dette er korrekt, må du logge deg inn på Skatteetatens nettsider. Her finner du alle opplysninger de har om din økonomi, og det er ditt ansvar å sjekke at dette stemmer. Hvis ikke det er riktig, kan det medføre at du betaler for mye eller for lite skatt.

Du trenger ikke å sende skattekortet til arbeidsgiver. De henter det direkte fra Skatteetaten.

Illustrasjon av Skattekort

Hvor mye skatt betaler vi?

Hvis du tjener penger på en deltids- eller heltidsjobb, skal du betale skatt. Hvor mye skatt du skal betale, kommer an på hvor mye du tjener. Tjener du under 60 000 kroner i året, betaler du ikke skatt.

Skatten beregnes basert på det du tjener i arbeidet ditt, og hva du har i formue. Enten betaler du et prosentbeløp per måned, eller så beregnes skatten ut ifra en tabell basert på det du tjener per måned.

Nærbilde av noen som holder en kalkulator

Hvem bestemmer hva skatten blir?

Det er Stortinget som bestemmer skattelovene, og Finansdepartementet får ansvaret for å iverksette lovene. Dette gjør de i samarbeid med Skatteetaten.

Norges skattesystem tar utgangspunkt i prinsippet at man yter etter evne og mottar etter behov. Jo mer du tjener, dess mer skatt skal du betale. De som tjener ekstra høye inntekter, må betale toppskatt.

Bilde av Stortinget i Oslo, Norge

Hvordan regne ut skatt? 

Skatteoppgjør og selvangivelse

I mars/april hvert år får alle som mottar lønn, en skattemelding. Det er en oversikt over fjorårets inntekter, formue og gjeld. For å være sikker på at du ikke har betalt for mye eller for lite skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige.

Når Skatteetaten har kontrollert tallene, får du vite om du får noe igjen på skatten, eller om du må betale restskatt. Det siste betyr at du har betalt for lite skatt i året som var.

Skattemelding på mobil

Betale skatt til et annet land enn Norge? 

Alle som er bosatt og jobber i Norge, skal betale skatt til staten. Hvis du bor og jobber i utlandet, betaler du skatt til det landet du bor i. Hvis du bor i utlandet, men mottar alderspensjon, sykepenger eller uføretrygd, må du skatte av dette til Norge.

Internasjonalt samarbeid

Norge samarbeider med mange andre land for å sørge for at alle betaler skatt til riktig sted, og at de betaler det de skal. Det er skattemyndighetene som har kontroll på hvor mye skatt personer og firmaer skal betale. Landene utveksler opplysninger om dette.

Skatteunndragelse

Noen prøver å unnlate å betale skatt. Dette kalles skattesvik eller skatteunndragelser. Det er straffbart å gi uriktige eller ingen opplysninger, når dette kan føre til en skattemessig fordel.

Både enkeltpersoner og selskaper kan begå skattesvik. De kan flytte formue til et annet land uten å melde fra om dette til Skatteetaten. Hensikten kan være å ikke betale skatt til Norge, eller bruke pengene på ulovlig vis. Skattesvik har en strafferamme på 6 års fengsel.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Grand Cayman

Halv skatt i desember 

De fleste av oss ser frem til halv skatt i desember, for å få mer å rutte med i tiden frem mot jul. Dette er ikke en «julebonus» fra arbeidsgiver, for du betaler inn denne skatten de resterende månedene i året.

Tiden før jul er preget av større utgifter enn ellers i året. Du kjøper mer mat, og gjør gjerne store julegaveinnkjøp. Lommeboka trenger litt ekstra penger denne måneden.

Ordningen med halv skatt på lønnsutbetalingen før jul ble vedtatt i 1952. Målet var å bidra til at arbeidsfolk fikk det økonomisk romsligere i juletiden.

Julegaver

Kilder:

 • Skatteetaten.no (18.03.2021)
 • Andersen, Per Sveaas: leidang i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 18. mars 2021 fra https://snl.no/leidang
 • Advokatjustisia.no (18.03.2021)

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Halfdan Egedius
  3. National Archives of Norway (CC BY-SA 4.0)
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Se og lær realfag – YouTube
  11. Skatteetaten
  12. Skatteetaten – Vimeo
  13. Getty Images
  14. Getty Images