Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Berekraftige samfunn

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
 • utvikle og presentere samfunnsfaglege spørsmål
4. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla
4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

Hvorfor streiker vi?

Om våren er det ofte mange arbeidere som streiker. Det kan være flygere, lærere, heismontører eller andre ansatte. Hvorfor streiker de, egentlig? Hvilken rett har noen til å stanse jobben sin for å streike? Går ikke dette ut over noen andre?

Accessibility icon Hvorfor streiker vi?

Hva er streik? 

Ordet «streik» kommer fra det engelske ordet «strike» som betyr ‘slå’ eller ‘slå til’.

Hvis det blir uenighet – en såkalt tvist – mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, kan det bli streik. Da stanser de ansatte arbeidet sitt.

Én arbeidstaker kan ikke streike når han eller hun vil. Man må være medlem i det vi kaller en fagforening. Da er det mange med samme yrke som streiker.

En streik kan gå ut over andre som ikke er i streik. Matbutikker kan stenge, og sykepleiere kan stanse arbeidet. Det er mer kritisk enn å stenge en svømmehall.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Storstreik i Oslo 28. januar 2015

Når fikk man streikerett?  

Gjennom alle tider har det vært uenigheter på arbeidsplasser. Arbeidere har krevd rettferdig lønn og et trygt arbeidsmiljø.

På 1800-tallet fikk mange jobb på fabrikker eller i gruver. I gruvene fant de sølv og jern. Arbeidet kunne være livsfarlig.

Arbeiderne tjente lite penger, mens eierne ofte ble rike. Derfor kunne forholdet mellom disse bli vanskelig.

Streik var forbudt frem til slutten av 1800-tallet. Den første lovlige streiken i Norge kom i 1889. Da streiket jentene på en fyrstikkfabrikk i Kristiania. Byen heter Oslo i dag.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fra fyrstikkarbeiderstreiken i oktober 1889, da jentene ved fyrstikkfabrikkene Bryn og Grønvold la ned arbeidet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!