Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Berekraftige samfunn

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
 • utvikle og presentere samfunnsfaglege spørsmål
4. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla
4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

Hvorfor streiker vi?

Om våren er det ofte mange arbeidere som streiker. Det kan være flygere, lærere, heismontører eller andre ansatte. Hvorfor streiker de, egentlig? Hvilken rett har noen til å stanse jobben sin for å streike? Går ikke dette ut over noen andre?

Accessibility icon Hvorfor streiker vi?

Hva er streik? 

Ordet «streik» kommer fra det engelske ordet «strike» som betyr ‘slå’ eller ‘slå til’. 

Streik er at ansatte på en eller flere arbeidsplasser stanser arbeidet for en kort eller lengre periode. De stanser arbeidet fordi det er uenighet – en såkalt tvist – mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Streik er lovlig gjennom arbeidstvistloven § 1. 

Én enkel arbeidstaker kan ikke streike når han eller hun vil. Det må være medlemmer i en fagforening som går sammen om å streike.  

En streik kan ramme samfunnet på ulike måter. Virkningene av en streik kommer an på hvilke yrkesgrupper som streiker. Det er mer alvorlig for samfunnet at en hel brannstasjon blir tatt ut i streik enn for eksempel en kommunal svømmehall. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Storstreik i Oslo 28. januar 2015

Når fikk man streikerett?  

Gjennom alle tider har arbeidere hatt behov for å aksjonere mot arbeidsgiverne. Årsakene kan ha vært lønn, rett til ferie, forhold på arbeidsplassen eller grådige eiere som har utnyttet arbeiderne sine. 

Under den industrielle revolusjon på 1700- og 1800-tallet var det stort behov for arbeidskraft i fabrikker, gruver og trelastindustri. Forholdet mellom arbeidere og fabrikkeiere var ofte vanskelig. Arbeiderne tjente lite penger, mens eierne ble styrtrike. Fordelingen av inntjeningen var veldig skjev. 

Streik var forbudt frem til slutten av 1800-tallet. Da var det flere og flere som fikk streikerett. Den første lovlige streiken i Norge kom i 1889. Da streiket jentene på en fyrstikkfabrikk i Kristiania. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fra fyrstikkarbeiderstreiken i oktober 1889, da jentene ved fyrstikkfabrikkene Bryn og Grønvold la ned arbeidet.

Hvorfor streiker vi? 

En streik kan ha flere årsaker, men i Norge handler det ofte om lønnsforhandlinger mellom arbeidsgivere og en fagforening. Men det kan også handle om ferie, overtid og andre forhold på arbeidsplassen.  

Hvert år er det lønnsforhandlinger nasjonalt, og det er forhandlinger lokalt på en arbeidsplass. Hvis arbeidstakere opplever at lønnen de får, ikke er tilpasset prisnivået i samfunnet, kan det oppstå streik. 

En dame som åpner en tom lommebok og titter ned i den

Forhandlinger før streik 

Før en eventuell streik må det drives forhandlinger. Partene i tvisten må prøve å bli enige før en streik blir realitet. Da forhandler fagforeninger og arbeidsgivere for å finne den beste løsningen for begge parter. Det forhandles ofte om en tariffavtale, som er en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Fagforeningene ønsker det beste for sine medlemmer, altså arbeiderne. Arbeidsgiverne ønsker det beste for sin bedrift, og de vil tape masse penger hvis det blir streik. 

Hvis forhandlingene går i orden, blir det ikke streik, men hvis partene er uenige kan det bli streik.  

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Bestemt mann som legger frem sine meninger ved forhandlingsbordet

Hvordan foregår en streik? 

Når en streik settes i gang, tas fagforeningens medlemmer ut av arbeid. Ikke alle på en gang, men ofte flere og flere. Dette pågår helt til partene blir enige, eller til regjeringen stanser streiken på grunn av fare for liv og helse.  

For å passe på at ingen bryter streiken, blir det satt opp streikevakter utenfor bedrifter, skoler og andre steder som er rammet av streik. Dette må alle de streikende stille opp på.  

For å få frem kravene sine til arbeidsgiver, kan de streikende gå i tog med plakater og slagord. Da viser de samfunnet hvorfor de streiker. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung kvinne med hevet knyttneve i gatene under en streik, eller protest.

Streikebryteri 

Streikebryteri er når noen som ikke er tatt ut i streik, overtar oppgavene til en som er i streik. Eller at en som er tatt ut i streik, likevel møter på jobb. Dette er illojalt mot de andre som streiker, og det bør ikke skje. 

To streikevakter med gule vester.

Får man lønn? 

De som streiker, får ikke lønn fra arbeidsgiver, men får lønn fra Fagforbundet. Lønnen kan tilsvare 70 prosent av normal lønn, men man betaler ikke skatt av dette. Derfor blir lønnen ofte tilsvarende den man vanligvis får. 

Norske sedler i ulike valører

Er streik viktig? 

Forholdene på en arbeidsplass er viktig for at arbeidstakere og arbeidsgivere skal trives sammen. Begge parter må gi og ta for å tilpasse ulike behov. Arbeidstaker har behov for å tjene riktig lønn, ha rett til ferie og trygge omgivelser på arbeidsplassen. Arbeidsgiver ønsker at bedriften skal gå best mulig økonomisk, men må samtidig dele inntjeningen med de andre ansatte.  

Hvis en arbeidsgiver misbruker sine ansatte, skal de ansatte ha rett til å si ifra. En og en står vi ganske svake, men sammen i en fagforening står man sterkere. Alle har rett til å bli hørt hvis man blir urettferdig eller dårlig behandlet. Da kan streik være et godt virkemiddel. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sjef som kjefter

Har alle streikerett? 

Ansatte i staten, slik som høyesterettsdommere og statsråder, har ikke streikerett. Det samme gjelder for offiserer i militæret. Frem til 1994 gjaldt dette også politiet, men siden har de hatt streikerett som alle andre. 

En dommer som holder en klubbe i en rettsal

Hvordan avsluttes en streik? 

En streik kan avsluttes på ulike måter: 

 • Arbeidsgiver kommer de ansatte i møte og skriver under på ny tariffavtale. 
 • De ansatte gir opp, og tilbyr seg å igjen møte på jobb. 
 • Frivillig lønnsnemnd: Partene blir enige om å gå til en tredjepart for å få fastsatt lønns- og/eller arbeidsvilkårene. 
 • Tvungen lønnsnemnd: Regjeringen kan stanse en streik hvis det er særskilt «fare for liv og helse». 
Flere mennesker rundt et bord på et møterom.

Kilder:

 • Jakhelln, Henning; Gisle, Jon: streik i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 11. juni 2021 fra https://snl.no/streik
 • Gisle, Jon; Stokke, Torgeir Aarvaag; Thingaker, Bjørn: fagforening i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 11. juni 2021 fra https://snl.no/fagforening

Bilde- og videorettigheter:

  1. GGAADD (CC BY-SA 2.0)
  2. Ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (CC BY-NC-ND 4.0)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Nrk (CC BY-SA 2.0)
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images