Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt
7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn

Kastesystemet

Kastesystemet er en integrert del av hinduismen. Kastesystemet er i funksjon i India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Sri Lanka. Det finnes også blant folk med sørasiatisk bakgrunn som er bosatt i andre verdensdeler.

Enkelte kasteløse hinduer har konvertert til buddhismen, men også til islam og kristendommen, da disse religionene i prinsippet ikke har noe kastesystem.

Hellig mann hinduisme

Fire hovedkaster

Kaste er et begrep som særlig viser til de adskilte samfunnsgruppene i det indiske samfunnet. I 1950 ble kastevesenet i India offisielt avskaffet, men det har likevel ikke mistet sin betydning. Det finnes fire hovedkaster og omkring 3000 underkaster.

De fire hovedkastene er:

 • Prester (braminer)
 • Herskere og krigere (kshatriyaer)
 • Bønder, håndverkere og handelsfolk (vaishyaer)
 • Arbeidere og tjenere (shudraer)

De kasteløse dalitene står utenfor samfunnet og regnes ikke med. Tidligere ble de kalt pariaer.

Kastesystemet hinduisme

Kastene har ulike plikter

De ulike kastene har tradisjonelt forskjellige plikter:

Braminer (den øverste kasten) har som sin viktigste oppgave å kontrollere og formidle de hellige skriftene – vedaene – og sanskritspråket de er forfattet på. Det er et av de eldste språkene i verden.

De er dessuten ansvarlige for å utføre seremonier til gudenes ære og samfunnets beste.

Ettersom ingen kan spise mat tilberedt av personer med lavere kaste enn dem selv, har en del braminer også vært kokker. De fleste hinduer lever imidlertid ikke etter denne matregelen i det daglige.

Kshatriyaer (den nest øverste kasten) har i oppgave å holde orden i samfunnet og å beskytte innbyggerne. De skal spesielt beskytte braminene. Mange kshatriyaer har derfor tradisjonelt blitt soldater eller politifolk.

Vaishyaer (den nest laveste kasten) har tradisjonelt vært bønder, kjøpmenn og håndverkere.

Vaishyaer og kshatriyaer kalles sammen med braminene for «to ganger fødte». Den andre fødselen er en seremoni der de mottar den hellige tråd som høytstående hinduer bærer over skulderen. De har etter denne seremonien rett til å utføre enkelte offerseremonier for sin egen husholdning, og til å motta kunnskap om vedaene (de hellige skriftene).

Shudraer (den nederste kasten) sin oppgave er å utføre skittent og manuelt arbeide. De er av laveste rang, og de blir ofte sett ned på av hinduer tilhørende høyere kaster.

Utenfor kastesystemet er de kasteløse (pariaer) som regnes som urene. Disse bor ofte i egne områder, både av sosiale og rent økonomiske årsaker. I dag kalles disse gjerne daliter i stedet for kasteløse, da «kasteløs» er et begrep som henter sin mening nettopp i det undertrykkende systemet man ønsker å bekjempe.

Utlendinger regnes ikke som del av kastesystemet, og de vil således ikke tilhøre noen av kastene.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hindu

Kilder:

 • Schackt, Jon: KasterStore norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M10 07 fra https://snl.no/kaster

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images