Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Historie

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Historiebevissthet
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG2
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG2
Historie
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
VG2
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
VG2
Historie
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
VG2
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG2
Historie
 • sammenligne hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse
VG3
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker, og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
VG3 påbygging
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsakene til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • beskrive samfunnsendringer fra antikken til tidlig nytid og vurdere betydningen for fordeling og legitimering av makt og menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver

Den første sivilisasjonen

Vår sivilisasjon begynte i det området vi kaller Mesopotamia. Der bosatte menneskene seg sammen og organiserte seg i et samfunn. Det kaller vi en sivilisasjon. Ordet «Mesopotamia» betyr «landet mellom elvene». Elvene heter Eufrat og Tigris. De renner gjennom dagens Tyrkia, Irak og Syria. Jorda der var svært fruktbar. Selv om det regnet lite, fikk man gode avlinger.

Folket i Mesopotamia ble dyktige bønder. De byttet avlingene mot ting de trengte, som for eksempel tre, metall og stein.

Mesopotamia hadde ikke bare ett folk. Mesopotamia hadde også flere bystater og folkegrupper. De ble enige om en å samarbeide. De ble enige om regler. De fant et felles skriftspråk. Og de delte på arbeidet. Slik ble den første sivilisasjonen dannet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

En rik kultur

Velstanden i Mesopotamia økte fordi produksjonen av mat ble organisert. Det gjorde at innbyggerne lærte seg nye ting fort. Religion var også viktig i Mesopotamia. Det knyttet sammen hele folket. Religion ga dem et felles sett med leveregler. Kongen var avhengig av gudenes velvilje.

Ny teknologi

Mesopotamias innbyggere fant opp nye våpen og verktøy. De temmet dyr og studerte stjernehimmelen. De første sporene etter vognhjulet er funnet i Mesopotamia. Kileskriften ble oppfunnet. Den ble skrevet på leirtavler som holdt seg veldig lenge. Kileskriften gjorde at man lettere kunne føre videre tradisjoner.

Da Vinci-bakgrunn

Velstand førte til utvikling

Elvene gjorde at Mesopotamia ofte ble rammet av både oversvømmelse og tørkeperioder. Men innbyggerne bygde diker for å sikre avlingene mot oversvømmelser. Slik gikk de aldri tom for mat. Det gjorde at innbyggerne hadde det bra.

⬅  Båt på elven Eufrat i dagens Syria.

Det første samfunnshuset?

Nå var menneskene i stand til å kontrollere naturen. De kunne lage store bygninger. De første byggverkene som ble laget, var templene. Disse ble kalt ziggurater. Et tempel var et viktig senter i oldtiden. Her kunne man løse problemer sammen. Templene var hellige for folket.

Da Vinci-bakgrunn

Sumer

Sumer lå helt sør i Mesopotamia. I dag heter området Kuwait og sør-Irak. Sumer ble grunnlagt rundt år 4500 f.Kr. Her finner vi rester av verdens første kjente by. Denne byen het Uruk.

Assyria

Assyria var et kongedømme i oldtiden. Det lå nord i Mesopotamia. I dag heter det Irak, Syria og Tyrkia. Assyrerne var dyktige på teknologi. De utviklet ny vitenskap. De ble også veldig gode på krigføring. Derfor ble det assyriske kongedømmet større. Assyria var et mektig kongedømme fra cirka år 2000–900 f.Kr.

Babylon

Babylon var hovedstaden i oldtidsriket Babylonia. Hovedstaden lå midt i Mesopotamia. Babylon lå i dagens Irak. Kong Hammurabi kom til makten på 1790-tallet f.Kr. Han gjorde Babylon til et sterkt sentrum for hele Mesopotamia.

⬅  Babylons ruiner.

Kilder:

 • Andersen, Øivind: oldtiden i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/oldtiden
 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.: Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/Mesopotamia
 • Historie Junior (2016)
  Orage Forlag AS
 • Historie (2016): Vår fortid – slik har den påvirket oss
  Orage Forlag AS
 • Sommerfelt, Axel; Schackt, Jon: sivilisasjon i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/sivilisasjon

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. (CC BY-SA 3.0)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Shutterstock
  6. Dr. Osama Shukir Muhammed Amin (CC BY-SA 4.0)
  7. Getty Images
  8. Getty Images